Skip to Content

About: ilse

Recent Posts by ilse

Menko starter fagskole

Menko er godkjent som fagskole og etablerer to studier som ikke finnes i Norge fra før.

– Vi ser fram til å ta i mot de første kullene i Menko fagskole høsten 2018, sier Arne Paulsen, daglig leder i Menko (bildet).

Nylig kom godkjenningen fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). Dermed kan Menko tilby to studier innen høyere yrkesrettet utdanning: «Psykiske vansker hos barn og unge» og «Hjemmebasert omsorg».

Studiene er utarbeidet av Menkos fagansvarlige Margrete Foss og May-Britt Nøkleholm. Foss har utviklet «Psykiske vansker hos barn og unge» for fagarbeidere som allerede jobber i skole, barnehage, institusjon eller SFO/aktivitetsskolen, mens kollega Nøkleholm står bak studiet «Hjemmebasert omsorg» for fagarbeidere innen helsesektoren.

– Vi har lenge sett behovet for disse videreutdanningene innen våre respektive fagområder. Helse- og omsorgssektoren står overfor betydelige utfordringer i tiden fremover når eldre skal bo i eget hjem eller på sykehjem så lenge som mulig. Da flyttes pasientbehandlingen fra sykehuset til sykehjemmet eller hjemmetjenesten, hvor ansatte må ha riktig og oppdatert kompetanse. Derfor er det mange helsefagarbeidere som nå ønsker å spesialisere seg innen hjemmebasert omsorg, sier Nøkleholm.

60 FAGSKOLEPOENG
Menkos nye fagutdanninger er deltidsstudier som strekker seg over to år og gir 60 fagskolepoeng. Utdanningene er samlingsbaserte og inkluderer en månedlig samling over tre dager på Hamar.

– Studiene lar seg kombinere med jobb, og aktuelle søkere kan komme fra hele landet, sier Paulsen.

Begge studiene kvalifiserer til stipend og lån fra Statens Lånekasse.

0 0 Continue Reading →

En katastrofe for barna som rammes

Opplæring i omsorgssvikt og overgrep skapte sterke reaksjoner blant deltakerne på barne- og ungdomsarbeiderskursene til Menko i Oslo. Etterpå satte de ord på følelsene.

– Etter at vi hadde besøk fra Støttesenter mot incest og overgrep rant det følelsesmessig over for flere av deltakerne våre. Vi bestemte oss da for å forsøke å skrive innlegg der vi satte ord på følelsene, spørsmålene og ansvaret vi har. Alle elevene skrev en tekst og det som gjengis under er en redigert tekst med utdrag fra de aller fleste, sier Jonas Smebye Wiksén, rådgiver og kursansvarlig i Menko i Oslo.

”Omsorgssvikt og overgrep er et større samfunnsproblem enn mange tror, og en katastrofe for barna som rammes. Vi ser og hører om barn og ungdommer som lever under omsorgssvikt uten at noen legger merke til det før det er for sent. Det foregår overgrep mot barn som ingen vet om og som blir dekket over.”

”Det skjer veldig mye i verden som barn ikke skal oppleve, voksne som setter barn i vanskelige situasjoner. Vi kjenner vi blir lei oss og sinte, og vil at disse voksne bare skal forsvinne.”

”Vi skal bli Barne- og ungdomsarbeidere (BUA) og har et ekstra stort ansvar. Ofte er det vi som er sammen med og observerer barna den største delen av dagen. Derfor behøver vi god opplæring og kunnskap om dette.”

”Vår oppgave er ikke bare å veilede, lære og leke med barna. Vi skal også gi dem omsorg, trygghet og anerkjennelse. Vi er veldig viktige personer i barnas hverdag. Derfor skal vi ha god kunnskap om alle temaer som vedrører barn.”

”Barn er en gave til verden og skal ivaretas. De har rett til å føle seg trygge over alt. Trygge barn blir trygge voksne. En trygg, engasjert og omsorgsfull barne- og ungdomsarbeider er verdifull for barnas utvikling og helse.”

”For at barn skal få en god start på livet må varme omsorgspersoner være til stede og bidra til at de har det bra. Vi kan hjelpe dem ved å vise dem at de kan åpne seg for oss. Vi jobber konkret med å oppnå barnas tillit. Vi lytter og spør, og lar dem få uttrykke seg uten å bli avbrutt. Vi er aldri dømmende. Vi viser forståelse og tålmodighet slik at de føler seg trygge. Vi anerkjenner alltid opplevelsene og følelsene de formidler.”

”Gjennom jobberfaring og egne erfaringer har vi mange opplevelser med barn som gjør at vi blir flinkere og mer til stede for hjelp. På arbeidsplassene våre ser vi barn som trenger ekstra oppfølging, og på fritiden, i helgen og på lekeplassen følger vi med og ser mye.”

”Vi må være til stede med forstørrelsesglass og ivareta barnas behov for beskyttelse. Vi må bruke pinsett og plukke opp alt som skjer rundt barna fra de er helt små – da kan vi redde barn, fremtiden og verden.”

”En barne- og ungdomsarbeider må ha kunnskap om barnemishandling. Det er så mange forskjellige tegn å se etter; hvordan barnet knytter relasjoner og forholder seg til andre barn og voksne. Tristhet, konsentrasjonsvansker og aggressivitet som ikke har synlige forklaringer, kan være symptomer. Vi skal observere barn med alt fra depresjon og spisevansker til blåmerker og synlige sår. Både diffuse og tydelige tegn kan peke i retning av at de er utsatt for noe negativt. Vi må kunne tyde signalene som oppstår når barn opplever omsorgssvikt. Vi sitter med dette barnet og skal gi trygghet og omsorg.”

”For å hjelpe barna som opplever mishandling må vi være bevisste, bestemte, tilstede, respektfulle, observante og modige nok til å gripe inn. Sammen med kolleger, ledere, ytre instanser og foreldre kommer vi forhåpentligvis fram til hva barna egentlig baler med. En liten bekymring er nok. Vi har både rett og plikt til å si ifra.”

”Det er snakk om et menneskeliv, en tapt og ødelagt barndom på grunn av mishandling i en eller annen form. Vi er omsorgspersoner som lytter og hjelper barna til å ta vare på seg selv. Barna må få høre at de selv bestemmer over sin egen kropp, og lære seg å sette ord på tankene sine. Kanskje man klarer å skremme overgriperne når de ser hva vi kan lære barn!”

”Det er mye vi skal vite noe om. Kunnskap om barnemishandling er noe vi ønsker mer av mens vi studerer, deltar på kurs eller er i arbeid. Hva skal vi se etter? Hvordan kan vi hjelpe? Hvem kan vi snakke med?”

”Vi ønsker at bevisstgjøring rundt egen kropp, egne og andres grenser, vold og mobbing fra barnehagealderen kan få den plassen det fortjener når planverk skal skrives. Dette temaet er noe myndighetene bør bruke store ressurser på slik at alle som jobber med barn og unge kan få best mulig opplæring i å håndtere opplysning, observasjon og mistanke, og eventuelt håndtere prosessen når mistanken er bekreftet og et skadet barn står igjen. Hjelp oss til å hjelpe deres og våre barn.”

0 0 Continue Reading →

Suksess i Oslo: Nesten alle fikk jobb!

85 prosent fikk jobb etter et Menko-kurs i Oslo!

– Vi er utrolig godt fornøyd med resultatet fra barne- og ungdomsarbeiderkurset i Oslo. Aldri før har så mange av deltakerne fått seg jobb under eller like etter kurset. Vi gleder oss sammen med dem, sier Arne Paulsen, daglig leder i Menko.

Han skryter av staben i Oslo, som hvert år holder en rekke kurs for mennesker som ønsker å arbeide med barn og ungdom i hovedstaden. Kursene er alltid fulltegnet og resultatene gode. Rundt 90 prosent består teorieksamen.

– Kursgruppene er ofte svært ulikt sammensatt, men det er alltid en gjeng som det bor mye i, og som vil mye. Og nesten alle kommer altså gjennom kursene på en god måte, sier Torstein Midtlien hos Menko i Oslo (bildet).

På flere av kursene har en høy andel fått jobb i løpet av kursperioden, eller like i etterkant, – oftest på praksisplassen.

– Målet for kurset er selvsagt å komme seg i arbeid, men vanligvis er det færre som klarer å lande en ny jobb så raskt, sier Midtlien.

Han nevner flere årsaker til de gode tallene i Oslo.

– Vi har gjennom årene utviklet et godt nettverk og har nå sterke relasjoner til en tredjedel av barnehagene i Oslo. Vi har en sterk og utprøvd Menko-pedagogikk, og vi har et godt samarbeid med rekrutteringsbyråer til barnehagesektoren, sier Midtlien.

0 0 Continue Reading →

Fikk hjelp til omstilling

Oljekrise og konkurranseutsetting traff Mindus i Mandal hardt. Menko hjalp bedriften gjennom en krevende omstilling.

– Det har vært en tøff tid. Å fortelle dyktige medarbeidere at vi ikke lenger har bruk for dem, er vanskelig. Men det har vært nødvendig. Midt oppi denne prosessen har vi vært svært opptatt av å behandle mennesker på en god måte, for å tilrettelegge for at de raskere kan komme ut i arbeidslivet igjen. Til det har vi fått god hjelp av Menko, sier Ronny Olsen.

Han er daglig leder for Mindus, en non-profit arbeids- og inkluderingsbedrift som jobber for å få arbeidsledige tilbake i jobb.

NY MARKEDSSITUASJON
Oljesektoren var lenge den viktigste kundegruppen for Mindus’ mekaniske produksjon. Men da etterspørselen sank dramatisk i 2015, samtidig som Mindus og tilsvarende bedrifter ble konkurranseutsatt, raste inntektene.

– Selv om vi kunne vise til gode resultater med å få folk ut i arbeid, nådde vi ikke opp i anbudskonkurransene. Dermed klarte vi ikke lenger å håndtere de utgiftene vi hadde. Vi var for mange ansatte, så vi måtte gjennom en omstillingsprosess for å tilpasse oss den nye situasjonen, både når det gjaldt produksjon og formidling, forteller Olsen.

Han visste at Menko, og daglig leder Arne Paulsen, hadde god kunnskap og erfaring med omstillingsprosesser i tilsvarende arbeids- og inkluderingsbedrifter. I tillegg har Menko lenge hatt en nær relasjon til Varodd, som er Mindus’ morselskap.

– Vi var spesielt opptatt av pris, fleksibilitet og evnen til å gjennomføre en målrettet prosess for at omstillingen skulle gå så raskt og smertefritt som mulig. Menko oppfylte alle disse kriteriene, og ble derfor et naturlig valg for oss, sier Olsen.

HISTORIKK I VEGGENE
Mindus har eksistert i over 40 år, og har mye historikk i veggene. Derfor var det tungt å svelge at en lang og godt etablert organisasjonskultur måtte endres i møte med konkurranseutsatte arbeidstiltak og stadig nye aktører i markedet.

– Her fungerte Arne Paulsen som en svært nyttig tredjepart mellom arbeidstager og arbeidsgiver i forhold til å få frem det markante behovet for en omstilling overfor de ansatte. Videre var han opptatt av å involvere, og ikke bare informere. Vi planla derfor tidlig i prosessen at de tillitsvalgte skulle få tildelt oppgaver og ansvar underveis, samt at de skulle få være med når endelige avgjørelser ble tatt, sier Olsen.

Han roser Paulsen for å være offensiv, løsnings- og fremtidsorientert, og en god sparringspartner. Selv om Paulsen var tildelt relativt store fullmakter, var han flink til å involvere også ledelsen i bedriften, og Olsen følte aldri at de mistet styringen på prosessen.

– Når beslutninger skulle tas i de vanskeligste sakene spilte vi hverandre gode. For Mindus har dette resultatmessig ført til at omstillingen ble gjennomført raskt, uten stort tap av omdømme og uten store konflikter, sier Olsen.

Han ser nå fremover.

– Bare i år ha vi formidlet 27 personer ut i ordinær jobb. En ungdom som forblir arbeidsledig koster samfunnet rundt 10-15 millioner kroner. Virksomheten vår gir med andre ord samfunnet en stor gevinst tilbake. Men den største gevinsten er at vi kan styrke selvfølelsen og gjøre livet til enkeltpersoner mer meningsfylt ved at de igjen blir inkludert i arbeidslivet, sier Olsen.

LANG ERFARING
Menko har både kunnskap og erfaring fra omstillingsprosesser. Daglig leder Arne Paulsen har som tidligere personalsjef og mangeårig konsulent, bistått en rekke selskaper gjennom tøffe tak.

– Basert på nye strategier tegner vi et fremtidsbilde som gjør det enklere å ta vanskelige beslutninger. Underveis involverer vi alle de ansatte, både de som blir direkte berørt og de som skal være med videre. Prosessen er preget av medmenneskelighet; folk forsvinner ikke bare ut i mørket, men vi hjelper dem videre, sier Paulsen.

0 0 Continue Reading →

– Menko-kurset forandret alt

Hun skulle aldri i verden jobbe innen helse- og omsorgssektoren, slik som moren. Det bestemte Kine seg for i ung alder. – Tenk, så feil kan man ta, smiler 28-åringen, som nå har gjort helomvending.

– Jeg har alltid vært veldig følsom av meg, forteller Kine Renate Stenseng fra Kvam.

– Da jeg var liten var jeg noen ganger på besøk hos mamma på jobb. Hun arbeidet som sykepleier på et aldershjem. Jeg opplevde det som ille med alle de syke, gamle og døende rundt meg, og jeg syntes så synd på dem.

Sykepleier skulle hun i alle fall ikke bli når hun ble stor, tenkte Kine, som etter videregående skole med tegning, form og farge, begynte på konduktørskolen i Oslo. Senere fikk hun jobb som kontormedarbeider på en brakkerigg i forbindelse med utbyggingen av E6. Men da utbyggingen var ferdig utført i 2015, ble hun gående arbeidsledig en stund. Og hun var i tvil om veien videre.

AHA-OPPLEVELSE
– Veilederen min hos NAV kontaktet meg en dag. Hun lurte på om jeg kunne tenke meg å ta et pleieassistentkurs på Otta i regi av Menko. Jeg gikk i tenkeboksen, og konkluderte med at jeg ville gi dette kurset en sjanse. Kanskje jeg passet inn i pleie- og omsorgsyrket, tross alt? Jeg var jo eldre nå, og så litt annerledes på ting. Det skadet i alle fall ikke å prøve, sier Kine.

Hun møtte opp til første kursdag med et åpent sinn og en positiv holdning, og hun ble raskt smittet av kursleder Linda Hjellets engasjement og evne til å motivere.

– Jeg fikk en skikkelig aha-opplevelse. For alt det jeg betrakter som svakheter hos meg selv – som dette med at jeg er så følsom – blir nettopp sett på som gode egenskaper i mange pleie- og omsorgsyrker, forteller Kine.

GIR MENING
Hun er nå tilkallingsvikar på sykehjemmet hvor hun i løpet av pleieassistentkurset var utplassert i praksis. Her har hun det som plommen i egget.

– Jeg kjenner at jeg virkelig gleder meg til å dra på jobb, og jeg stortrives med det jeg driver med. Dette er et arbeid som gir mening, og som gir meg mulighet til å utgjøre en forskjell, forklarer Kine, som virker å ha fremtidsplanene klare.

– Utdanning er viktig innen pleie- og omsorgsyrker. Så til høsten skal jeg søke på sykepleierhøyskolen. Moren min ble overrasket, men glad over valget mitt. Jeg føler jeg er på rett vei nå, smiler Kine.

0 0 Continue Reading →

Flerkulturell forståelse og førstehjelp

Menko er i gang med to nye pleieassistentkurs i Oppland. På Gjøvik har deltagerne øvd på praksisnære situasjoner i et praksisrom denne uka, mens flerkulturell forståelse har stått på dagsorden på Lillehammer.

– 12 av 13 deltagere på kurset vårt er innvandrere. De kulturelle ulikhetene er store, selv om mange av dem kommer fra samme land. Flerkulturell forståelse har derfor stått på agendaen vår de siste dagene. Og mange av deltagerne stusset nok litt da de ble bedt om å stille seg selv spørsmålet: Hvem er jeg? sier Nina Galåsen, kursinstruktør for Menko på Lillehammer.

BEVISSTGJØRING
Når man skal ut å jobbe med pleietrengende mennesker er bevisstgjøring rundt egen person utrolig viktig, forklarer hun.

Som pleieassistent må du være klar over egne holdninger og verdier. Hvorfor er du den du er? Hva er din kultur? Ved å jobbe med slike spørsmål i gruppa, åpner man opp for refleksjon og etisk bevissthet. Dette vil gjøre det lettere å møte på mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturell bakgrunn på en fremtidig arbeidsplass.

– Noen av deltagerne synes disse tingene er vanskelige å snakke om fordi det blir så personlig. Derfor har vi bevisst brukt mye humor for å løse opp stemningen og gjøre temaet mindre alvorlig, sier Galåsen.

STORT BEHOV
Flerkulturell forståelse står også på dagsorden på Gjøvik, hvor om lag halvparten av de 15 deltagerne er innvandrere. De skal i tillegg gjennom temaer som kroppens fysiologi og anatomi, hygiene, smittevern og sykdomslære.

– Denne uka har vi øvd på førstehjelp. Vi har også fått låne et praksisrom på en videregående skole hvor deltagerne har byttet på å være pasienter med ulike sykdommer. Her blir de presentert for alt av nødvendig medisinsk utstyr, og de får blant annet øve seg på forflytningsteknikk og stell, og på å re opp senger, sier Brynhildur Engen, Menkos kursinstruktør på Gjøvik.

Snart skal deltagerne ta alt det de har lært i bruk i den kommunale helsetjenesten, som for eksempel sykehjem eller hjemmetjenesten i en 15 uker lang praksisperiode, hvor de også skal ha en dag i uken med teori. I praksisperioden vil de få en smakebit på hvordan det er å jobbe innen pleie- og omsorgssektoren, og de vil gjøre seg mange nyttige erfaringer underveis.

– For de som opplever at de trives med dette er fullført pleieassistentkurs ofte et steg på veien mot autorisasjon som helsefagarbeider, og gode muligheter for fast jobb. Vi blir stadig flere eldre her i landet, og behovet for faglært helsepersonell er derfor stort, påpeker Galåsen og Engen.

0 0 Continue Reading →

Gi barna kvalitet – også utendørs

Hvorfor blir engasjerte barnehageansatte omgjort til passive gjetere når de tar med barna ut?

Av Jonas Smebye Wiksén, Menko Oslo

Karikaturen av barnehagearbeideren med kaffekopp i hånda og rumpa godt plantet på en utebenk, mens ungene seiler sin egen sjø, stammer fra et sted.

Norske barnehager er fulle av sterke og engasjerte omsorgspersoner. Dessverre tror mange av dem at utetiden har en magisk egenverdi og derfor ikke trenger et pedagogisk innhold. Utetiden havner i et didaktisk vakuum. Personalets rolle reduseres fra veileder til dyrepasser. Sørg for at ingen skader seg, og husk fôring klokka to.

Dette synet bygger på en misforståelse, og uten tydelig ledelse er det forståelig at det får fotfeste. Alle som jobber i barnehage vet nemlig at leken har en egenverdi. De vet at leken er den beste arenaen for all læring, fordi den er frivillig og lystbetont. De vet at utviklingen av sosial kompetanse, det aller viktigste barna skal lære i barnehagen, først og fremst skjer i leken. Leken utvikler dessuten språket, kreativiteten, fantasien og en rekke andre egenskaper. Men hvorfor synes den voksne at hun kan melde seg ut av prosessen med en gang ungene befinner seg på den andre siden av dørstokken?

Et feilsteg kan være at det allerede i planleggingsfasen dannes en ikke uttalt oppfatning om at kvota med pedagogisk uteaktivitet dekkes på barnehagens turdager. På disse dagene har man en klar målsetning, det forventede læringsinnholdet er tydelig definert i ulike planverk, og alle vet hva de skal gjøre. Tiden på barnehagens eget uteområde vies ikke bestandig like konkrete innholdsbeskrivelser, og det er ofte opp til ivrige enkeltpersoner å skape engasjement og aktiviteter. Om jeg gjetter riktig, er mange kompetente personalgrupper derfor vevet inn i en diskurs som utelukker eller underkommuniserer verdien i veiledende tilstedeværelse utendørs.

Forskningsprosjektet «Med blikk for barn – kvalitet i barnehagen for barn under 3 år» setter blant annet søkelys på utetiden, og det skal bli spennende å følge med når resultatene etterhvert publiseres. De første ”lekkasjene” tyder på at kvaliteten jevnt over er for dårlig.

En av forskerne bak prosjektet, Karen Marie Eid Kaarby, sier om barnehagene som kom dårligst ut at “de (barna) sitter mye i sandkassa, og de er mye på huska. Det står en voksen og dytter huska, eller det sitter en voksen i sandkassa og lager sandkaker.” Eid Kaarby vil være enig i at dette ikke er galt i seg selv. De fleste barn er glade i å huske, og det er ofte kamp om plassen. Husking er dessuten en aktivitet der barnet kan få eksklusiv tid med en voksen og oppleve “den nære samtalen”. Sandkassa er en foretrukken aktivitet for mange. Her øver barna sine finmotoriske ferdigheter, sin kreativitet og evne til problemløsning. Og hvis en voksen sitter og lager sandkaker sammen med dem, er det helt topp.

Problemet oppstår når barna ikke blir tilbudt andre alternativer, slik tilfellet må være i Eid Kaarbys eksempel. Foruten å flokke seg rundt huskestativet og sandkassa, vil understimulerte barn ofte reagere med mer aggressiv jage-lek og ha en kortere vei til gråt eller raseri enn barn som holdes virksomme. Den gode nyheten er at de vil reagere med nysgjerrighet og iver nesten uansett hva slags aktivitet du setter i gang, og ikke et eneste fagområde i Rammeplanen er forbeholdt innsiden av barnehagebygningen. Barna skal ikke bare utvikle ferdigheter, de skal også utvikle holdninger. Hvilke holdninger får de til å være utendørs når deres voksne rollemodeller signaliserer at det kun er en simpel “transportetappe” mellom alle planene som faktisk betyr noe?

Jeg underviser i barne- og ungdomsarbeiderfag for Menko, en opplæringsbedrift som utdanner voksne mennesker. Med elever som har fått kursplass gjennom NAV-systemet, opererer vi med et dobbelt fokus: Fagbrev og fast jobb. I et tøft arbeidsmarked er det gjennom praksisplassen mulighetene vanligvis åpner seg. Men da gjelder det å skille seg ut. Jeg nærmest beordrer elevene mine til å ta initiativ til aktivitet i utetiden. Det er det gode grunner til.

I forberedelsene til praksisperioden og i oppfølgingen underveis, bevisstgjør jeg elevene mine på ett viktig prinsipp: “Alt man gjør inne kan man også gjøre ute”. Hvorfor kan noe så enkelt som utendørs sanglek, eventyrfortelling eller størrelsessortering være en sterk jobbsøknad? Fordi vi vet at det er mangelvare. Du kan risikere å bli ansett som et naturtalent dersom du møter opp på praksisplassen og tar initiativ til en uteaktivitet.

Dette er ikke en kritikk av barnehageansatte. De fleste jeg har møtt er dyktige og engasjerte mennesker, og det er helt klart at forskningsprosjektets negative funn ikke gjelder alle barnehager. Problemet er at en dominerende diskurs frarøver utetiden status og verdi i mange barnehagekulturer, og skaper en oppfatning om at den verken skal planlegges eller gis innhold. Dette synet er det i virkeligheten barnehagens ledere som opprettholder eller bryter ned. Jeg håper at forskningsresultatene vil si noe om dette, og at diskusjonen som følger vil føre til at utetidens kvalitet sikres didaktisk og ikke er prisgitt idealister.

0 0 Continue Reading →

Fullt fart i Oslo

Mens forrige kull forbereder seg til eksamen, har 44 nye deltagere allerede begynt på Menkos neste barne- og ungdomsarbeiderkurs i Oslo.

Første kursfredag dro alle deltagerne på tur til Nøklevann for å lage kreativ kunst av naturens eget skattekammer. Og en av dem utførte en aldri så liten heltedåd.

– Det gjorde godt med litt luft under vingene nå. Det er nemlig fullt hus i våre kurslokaler i Oslo for tiden. To barne- og ungdomsarbeiderkurs rundes av, samtidig som startskuddet går for to nye, forteller Menko-instruktør Torstein Midtlien.

Det er begivenhetsrike dager for de 44 deltagerne som nå tar fatt. Forventninger skal avklares, deltagerne skal skaffe seg praksisplasser, sette seg inni et stort pensum og bli bedre kjent med hverandre.

ISKALDT BAD
Fredag i forrige uke bar det derfor av gårde til Nøklevann i Østmarka for kreative oppgaver innen sjangeren «landart».

– Deltagerne laget kunstinstallasjoner ved å bruke det de fant i skogen og omgivelsene rundt. Det resulterte i mange flotte utstillinger med gode, pedagogiske tanker bak, forteller Midtlien.

Og som om ikke det var nok. Den engasjerte turgruppa ble vitne til en aldri så liten heltedåd, da kursdeltager Jørn tok ansvaret og kastet seg ut i det fem grader kalde vannet for å fiske opp en plastpose som kom på avveie under en av presentasjonene.

– Det viser ekte dedikasjon, respekt og omtanke for naturen. Tommel opp for Jørn som selvsagt mottok rungende applaus da han kom på land igjen, smiler Midtlien.

ETTERLENGTET AVBREKK
Også de eksamenslesende deltagerne som er inne i barne- og ungdomsarbeiderkursets avsluttende fase, fikk fredag et etterlengtet avbrekk ute i naturen. Turen gikk til Skraperudtjern på Skullerud sammen med Menko-instruktør Jonas Smebye Wiksén. Den pedagogiske aktiviteten bestod i å tilberede mat på bål, med sunne og næringsrike ingredienser som deltagerne hadde handlet inn selv.

– Vi var riktig nok langt færre deltagere på denne turen enn i fjor da også dette kullet dro av gårde til Nøklevann for å bli bedre kjent. De fleste har nemlig fått seg en eller annen form for arbeid innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, og noen har til og med gått ut i fulle jobber. Det er selvsagt gledelig, men altså… Teorieksamen i slutten av november slipper ingen unna. Den må avlegges for å kunne gå opp til fagprøven, som jo er selve målet, påpeker Wiksén.

bua_Oslo-kopi

0 0 Continue Reading →

Nytt barne- og ungdomsarbeiderkurs på Hamar

På Hamar er 23 deltagere godt i gang med et nytt barne- og ungdomsarbeiderkurs i regi av Menko. I løpet av de første kursukene har de alle fått prøvd ut sine digitale ferdigheter, om enn noe motvillig.

– Vi har tilbragt mye tid utendørs nå den første tiden, og vi har virkelig fått testet ut at regntøyet vårt fungerer som det skal. Det har nemlig høljet ned her på Hamar, stort sett hver dag. Men det har ikke stoppet oss fra å utforske skogens mange muligheter for lek og bevegelse, sier Margrete Foss, fagansvarlig og kursholder hos Menko.

LAGET FILM
Hun forteller at kursdeltagerne fikk litt hetta da de ble bedt om å lage en film for å dokumentere hva barn i en gitt aldersgruppe kan bruke skogsområdet til.

– Digital kompetanse blir et stadig viktigere felt innen barne- og ungdomsarbeiderfaget. Noen av deltagerne syntes det var litt skremmende å innta rollen som «filmregissør», men du verden for en entusiasme de viste da de først våget å kaste seg ut i prosjektet. Filmene ble bra, sier Foss.

FEM MENN
De 23 kursdeltagerne har alle rukket å bli godt kjent med sine praksisplasser i barnehager, skoler og aktivitetsskolen. Her skal de være to dager i uken frem mot neste sommer, kombinert med tre dager med teori i Menkos kurslokaler i Grønnegata.

– Denne uka har vi jobbet med ulike sykdommer eller utfordringer som barn kan ha, som hjertefeil, epilepsi, astma, allergi og cerebral parese, forteller Foss.

Deltagerne har i grupper lagt frem det de har lært, enten ved hjelp av plakater, powerpoints eller ved å dele ut informative brosjyrer.

– Alle står på, så det er bra. Nå skal jeg følge denne fine gjengen gjennom 40 kursuker, før teorieksamen avlegges i mai/juni. Ekstra stas er det at vi i år har med oss fem menn på laget, som alle ønsker å bli faglærte barne- og ungdomsarbeidere. De er sårt tiltrengt i denne bransjen, sier Foss.

0 0 Continue Reading →

Ansvar for egen læring

Menko bruker undervisningsmetoden problembasert læring når 18 barnehageansatte fra Agder-fylkene nå skal utdanne seg til faglærte barne- og ungdomsarbeidere.

Problembasert læring gir kursdeltagerne et betydelig ansvar for egen læring, og metoden krever at de deltar aktivt. I løpet av Menkos 11 samlinger i Grimstad frem mot sommeren vil deltagerne hver gang få utlevert en case knyttet til et aktuelt tema, som de på egenhånd skal tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om.

– Med dette caset i bakhodet skal deltagerne i grupper identifisere en problemsituasjon. De må finne ut av hva de trenger å lære mer om for å løse problemet eller problemene, og bli enige om felles læringsmål, før de går i gang med å innhente kunnskap, sier Margrete Foss, fagansvarlig og kursholder i Menko.

GODT ARBEIDSMILJØ
Mellom samlingene skriver deltagerne hver sin faglige rapport der de viser hva de har lært i løpet av prosessen. Deretter har gruppene en muntlig redegjørelse eller samtale i de faste gruppene som består gjennom hele kurset.

– Det er viktig å bruke tid på å etablere et godt arbeidsmiljø i hver enkelt gruppe, og gjøre deltagerne trygge på hverandre. Etter hvert håper jeg å få dem til å drive med rollespill i redegjørelsen sin. Rollespill viser veldig godt kompetansen deres i de ulike situasjonene de spiller. Holdninger kommer også tydelig fram, forteller Foss.

De 18 deltagerne som er med på kurset, vil få tilbakemeldinger fra veileder på sin rapport, både muntlig og skriftlig. De er alle godt motiverte og innforstått med at de har et krevende år foran seg, der de skal kombinere jobb med studier og oppgaveskriving.

GODT LÆRINGSUTBYTTE
– Ja, det blir noen intensive måneder det her, men samtidig er problembasert læring en veldig effektiv og praktisk orientert undervisningsmetode som gir godt læringsutbytte. Casene vi jobber med er alle tatt ut av hverdagen i en barnehage eller i aktivitetsskolen, så metoden er derfor midt i blinken for disse kursdeltagere som kan dra nytte av kunnskap og erfaring de allerede har fra før, sier Foss.

0 0 Continue Reading →

Godt i gang i Grimstad

 

Deltagerne på Menkos barnehageassistentkurs som startet opp i Grimstad forrige uke, har alle et ønske om å komme seg ut i arbeidslivet. Nå får de en smakebit på hvordan det er å jobbe i barnehage.

– I løpet av de fem første kursdagene har vi lært hverandre bedre å kjenne, og vi er allerede godt i gang med barnehagefaget. Det er fin gjeng det her, bestående av to menn og sju kvinner. Et par av dem har jobbet litt i barnehage før, mens resten ikke har erfaring fra denne bransjen. De er selvsagt spente på kurset, og spente på om de vil trives som barnehageassistenter, sier Arne Paulsen, kursholder og daglig leder i Menko.

Dette er Menkos første barnehageassistentkurs i Grimstad. Det arrangeres på oppdrag for NAV Aust-Agder. Dermed er Menko til stede i alle de tre største byene på Sørlandet. I Kristiansand og Arendal avholder de barne- og ungdomsarbeiderkurs på vegne av Fylkesmannen.

INTENSIVT
– Barnehageassistentkurset i Grimstad holdes på Scandic Hotell. Her skal vi tilbringe mye tid fremover, for vi har noen intensive uker foran oss. Deltagerne skal gjennom en teoretisk del og en praksisdel som tilsammen strekker seg over tre måneder. I løpet av disse månedene tilegner de seg viktig faglig kompetanse og arbeidserfaring, og de får et ben innenfor praksisstedet. Med dette grunnlaget vil deltagerne bli sikrere i rollen som barnehageassistent, og de vil stille langt sterkere i en jobbsøkerprosess, forklarer Paulsen.

Han forteller at noen av deltagerne på kurset er så ivrige at de allerede har ytret et ønske om å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeid på sikt. Det er gledelig, mener Paulsen.

GODT GRUNNLAG
– Med barnehageassistentkurset vil de legge et godt grunnlag for videre fagutdanning. Og vi i Menko skal selvsagt motivere og hjelpe dem i mål, sier han.

Barnehageassistentkurset i Grimstad avsluttes like før jul. Da får alle deltagere som har gjennomført utlevert et kursbevis.

Bildet: Sju spente deltagere på Menkos barnehageassistentkurs i Grimstad. To av deltagerne var ikke til stede da bildet ble tatt.

0 0 Continue Reading →

Nyansatt hos Menko i Kongsvinger

Linda Østlie (48) er ivrig syklist, med både Birkebeinerrittet og Grenserittet på skrytelista. Nå tråkker hun til også hos Menko.

Linda er utdannet helsefagarbeider med videreutdanning innen veiledning, coaching og pedagogikk.

Hun har jobbet med lærlinger og fagopplæring i over 20 år og som sensor i Helsefag i 21 år.

– Som faglig leder av lærlinger i bedrift, har oppgavene mine vært å koordinere praksisløpet og føre dem frem til fagbrevet. Jeg har hatt ansvaret for veilederne og instruktørene som lærlingene har hatt på arbeidsplassen sin, og dermed stått for koordinering av selve opplæringen, forteller Linda.

I kombinasjon med dette har hun etablert et enkeltmannsforetak og tatt oppdrag innen veiledning av ulike studenter og i undervisning på Vg2 helsefag, samt i voksenopplæringen. Videre har hun lang erfaring som saksbehandler/attføringskonsulent.

MIDT I BLINKEN
– Linda er midt i blinken for oss. Vi er virkelig glade for å få henne med på laget, sier fagansvarlig i Menko, May-Britt Nøkleholm.

Linda overtar en helsefagarbeiderklasse i Kongsvinger som er kommet halvveis i sitt kurs. Hun har klare forventninger til deltagerne for kommende semester.

– Jeg forventer at de møter opp hver dag, og at de er aktive, engasjerte og til stede i undervisningen. Jeg fikk møte deltagerne før sommeren. De virker veldig motiverte og målbevisste, så dette lover godt. Jeg gleder meg til høsten, da jeg skal få lov til å hjelpe de med veien fram til fagbrev. Jeg liker å jobbe med mennesker og gleder meg til nye utfordringer i jobben hos Menko, sier Linda.

IVRIG SYKLIST
Hun bor på Kongsvinger med samboer, og har to voksne barn og et barnebarn.

Linda er ellers en racer på sykkel, og har flere ganger deltatt i Birkebeinerrittet og Grenserittet. Om vinteren er hun glad i å gå på bortoverski og ake på nedoverski.

– Jeg er ivrig og engasjert i det jeg holder på med, enten det er på fritiden eller på jobb. Jeg gir alltid jernet og elsker nye utfordringer, smiler Linda, som har sin første arbeidsdag hos Menko på mandag.

0 0 Continue Reading →

Ungdomskriminalitet er symptom på mangelsykdom

Barn og unge som begår kriminelle handlinger lider nesten alltid av en mangelsykdom: Mangelen på anerkjennelse og gode opplevelser.

Kronikk av Jonas Smebye Wiksen, Menko Oslo

En tolvåring selger ikke hasj dersom et sunt miljø dekker behovene hans. Om tolvåringen blir voldelig, er det fordi vi har tillatt at han påvirkes av grupperinger der vold gir anerkjennelse og respekt – og oppmerksomhet. Barn skiller ikke mellom positiv og negativ oppmerksomhet hvis behovet er sterkt.

En tiåring som prøver å skrive en stil, men uroer seg over en vanskelig situasjon hjemme, er mer opptatt av trygghet enn ortografi. Behovet for trygghet har større kraft enn målet om å unngå stavefeil noensinne vil ha.

Barn fra hjem som ikke leverer privilegier som tilhørighet og kjærlighet, har et sterkt behov for å oppleve dette på andre arenaer. Om du vokser opp i et miljø der du ikke blir sett, vil selvbildet ditt brytes ned. Du trenger anerkjennelse for å føle at du har en egenverdi. Uten denne opplevelsen blir det naturlig å lete utenfor familien, skolen og klubben, også i miljøer der folk ikke vil deg vel: Folk som roser deg når du gjør de gale tingene.

Jeg underviser i barne- og ungdomsarbeiderfag for Menko, en opplæringsbedrift som utdanner voksne, og som har kursdeltakere med alle slags bakgrunner – også kriminell bakgrunn. Disse menneskene sitter på kunnskap og erfaringer som gir dem en unik forståelse for vanskeligstilte barn og ungdommers situasjon.

Min tidligere kursdeltaker Abel har mange gode svar når vi diskuterer forebygging av kriminalitet og håndtering av de yngste kriminelle, og jeg gjenkjenner fokusene hans fra mine femten år i barnehagefeltet. Uten sammenlikning for øvrig påvirkes nemlig alle mennesker, uansett alder, likt av et knippe viktige behov kjent fra Maslows pyramidemodell. Kort forklart fungerer det slik: Er ikke behovene tilfredsstilt vil våre handlinger bli styrt av dem, med hensikt om å bryte opp vonde følelser av mangler eller tomhet. En som er tørst, har en sterk motivasjon for å få tak i noe å drikke. Måten personen løser dette på avhenger av hans forutsetninger og muligheter; han gjør det rett og slett på den måten han kan.

– Problemet er mangel på gode opplevelser, sier Abel. – I min ungdom arrangerte politiet turer der vi fikk gode opplevelser sammen. Da var det ikke slik at de bare var noen som skulle ta oss. FRIGO sysselsatte ungdommer. Da jeg var tretten jobbet jeg med søppelplukking, noe som opplevdes samfunnsnyttig. Jeg kjente mestring og verdighet, forteller han.

I Abels ungdomstid var det 4-5 ungdomsklubber i nærområdet. I dag er behovet større, men tilbudet nærmest fraværende.

Pedagogikkfaget forteller oss at barn og ungdom må forstås ut fra sine behov. Motivasjonen bak ”problematferd” er svært ofte at behov som av årsaker utenfor barnas makt, ikke kunne bli tilfredsstilt på noen annen måte. Den danske familieterapeuten Jesper Juul sa det best: «Barn oppfører seg bra hvis de kan.»

– Når ungdommer som har falt utenfor samfunnet, blir møtt som problemer, føler de seg som problemer og blir problemer. Vi må forstå bakgrunnen for at de havnet der de er, og møte dem med muligheter, sier Abel, og setter her ord på noe helt sentralt. Vi må oppdage, utforske og forstå dem. Alt barnet egentlig behøver oss til er å anerkjenne følelsene bak atferden – og hjelpe dem med å håndtere dem på en måte som faktisk kan løse problemet. Slik kan vi konstruktivt dekke behov de kanskje ville søkt destruktive løsninger på dersom de ble drevet til det.

Behovet for medvirkning i egen tilværelse er et sosialt behov, og innebærer opplevelsen av tilhørighet gjennom en reell mulighet til å påvirke gruppa man er en del av – enten det er i barnehagen, vennegjengen, skolen eller som borger i samfunnet. Det er ikke vanskelig å forestille seg hvorfor det springer fram et behov for å ta styring over sitt eget liv hos ungdom som alltid har måttet tilpasse seg gitte systemer for å få lov til være en del av institusjonene – eller hos dem som ikke har hatt tilgang til noen. Og det er ikke rart at forsøkene deres ofte fører dem ut i vanskeligheter når de aldri har fått erfare hvilket ansvar frihet innebærer i trygge rammer.

I vårt møte med barn og ungdom skal vi alltid handle ut fra tanken om at vårt mandat ikke er å irettesette dem for deres handlinger, men snarere å undre oss over deres atferd.

Gjennom anerkjennende kommunikasjon knytter du deg selv til barnet – og barnet til verden. Du er med på å danne mennesker som vet at de blir hørt, sett og forstått, og som vil ha en lengre vei til vold og kriminalitet, og en kortere vei til å bruke hodet og stemmen.

Hvis vi ønsker at barn og ungdommer skal henvende seg til våre institusjoner med sine problemer og behov, må vi kontinuerlig, og helt fra småbarnsalderen av, bevise overfor dem at vi er tilliten verdig.

Tillitsforholdet vil vokse seg sterkere hver gang det bekreftes, og i ungdomsalder og voksenliv vil det være internalisert. Da har vi som samfunn nådd målet.

Slik er det vi må tenke, og slik er det vi må handle. Det koster ikke mange penger. Det krever ikke lang planlegging. Det krever bare engasjerte omsorgspersoner som gjør jobben sin.

0 0 Continue Reading →

Gjør verden litt bedre

Menko-instruktør Torstein Midtlien i Oslo bruker både jobb og fritid på å gjøre verden til et litt bedre sted.

– Jeg har reist mye, særlig i Sør-Afrika, og sett at det nytter å engasjere seg. Selv små ting kan utgjøre store forskjeller i folks liv, sier Midtlien.

Etter å ha fullført en bachelor i 2010, dro han som idrettsfrivillig til Mbekweni utenfor Cape Town i regi av Fredskorpset og Norges Idrettsforbund. Her jobbet 24 år gamle Torstein på et innendørs fotballanlegg, hvor oppgaven hans var å fylle anlegget med masse barn og idrettsglede.

– Jeg hadde et sterkt ønske om å gi disse barna noen av de fine mulighetene jeg selv hadde som ung gutt. Jeg vokste opp på bygda i et idrettsmiljø med trygge og gode rammer. Her fikk jeg oppleve et helt unikt samhold og en mestringsfølelse som ga meg økt selvtillit og økt selvfølelse, forteller Midtlien.

STIFTET UTDANNINGSFOND
I Embekweni bodde han hos en vertsfamilie med to døtre. Disse hjalp han senere økonomisk, slik at de fikk mulighet til å gå på en bedre skole med færre elever, flinkere lærere og gratis undervisningsmateriell.

– Jeg har fremdeles mange gode venner og kontakter Mbekweni. Så da jeg giftet meg i Cape Town i januar i år, ønsket min kone og jeg oss pengegaver til et utdanningsfond, fremfor materielle ting. Med dette fondet kan vi støtte 10-12 barn i Mbekweni i mange år fremover, og gi de gode utdanningsmuligheter, sier Midtlien, som heller ikke ligger på latsiden her hjemme i Norge når det gjelder frivillig engasjement.

MENTOR I RØDE KORS
Han er blant annet aktiv i mentorprogrammet i Oslo Røde Kors, et prosjekt for sårbar ungdom som har droppet ut eller står i fare for å droppe ut av skolen. Her leder Midtlien et team på fem frivillige, voksne mentorer. De har ansvaret for hver sin elev, og finner på ukentlige aktiviteter, alltid på ungdommens premisser.

– Å være engasjert gir meg masse. Jeg lærer mye i de prosessene jeg er i, både om meg selv og andre. Dessuten erfarer jeg at jeg blir mer effektiv av å engasjere meg og være travel. Har jeg lite å gjøre, utsetter jeg gjerne ting, og blir gående for halv maskin, forteller Midtlien.

STORT ANSVAR
Han har vært instruktør hos Menko siden høsten 2016. Her har han en svært ansvarsfull jobb.

– I Oslo kurser vi nesten 100 deltagere til å bli dyktige og omsorgsfulle barne- og ungdomsarbeidere. De skal ut og gjøre et utrolig viktig arbeid med barn og unge i alderssegmentet 0-18 år, så det er et stort ansvar jeg har tatt på meg. Ofte jobber barne- og ungdomsarbeideren med sårbare barn og unge, og vi ser at det er et stort behov for dem her i Oslo, både i barnehager og i skolene, sier Midtlien.

0 0 Continue Reading →

Vil bruke Menko-bok i Oslo-skolen

Menkos bok om isbjørnen Spits kan til høsten bli del av undervisningen på barneskoler i Oslo.

Spits er skrevet av Menko-instruktør Jonas Smebye Wiksén. Temaet i denne barneboken er klima og miljø, og vi møter isbjørn Spits som en dag våkner opp til et smeltet isfjell.

– Deltagere fra vårt barne- og ungdomsarbeiderkurs har nå laget et ferdig undervisningsopplegg rundt innholdet i boken. Undervisningsopplegget imøtekommer flere av kompetansemålene i norsk og naturfag i skolens læreplan, og det kan anvendes på mange forskjellige måter, forklarer Wiksén.

SAMLET INN SØPPEL
På Kirkebygden skole i Våler brukte de nylig boken om Spits i forbindelse med markeringen av verdens bokdag. Hele barneskolen var involvert i det ukelange prosjektet hvor hvert trinn fikk jobbe på sin måte med presentasjoner, utstillinger, tegninger, collager, sang, dramatisering og rollespill.

Gråtende isbjørner og en møkkete jordklode var noe av det som ble avbildet, så vel som fornøyde dyr i grønne og frodige omgivelser. Elevene var også ute i nærområdet og samlet inn søppel.

– I undervisningsopplegget som deltagerne våre nå har utarbeidet, inngår en rekke forslag til aktiviteter og prosjekter tilpasset elever på 1.-7. trinn. Disse kan knyttes opp mot internasjonale merkedager som verdens miljødag, verdens havdag, Moder Jord-dagen eller verdens bokdag, sier Wiksén.

FINPUSSING
Nå skal han gå gjennom gruppens arbeid og finpusse litt, før undervisningsopplegget presenteres for barneskolene i Oslo, som kan velge å bruke det i sin helhet eller som inspirasjon.

– Det å samtale og filosofere rundt menneskets plass i naturen, er et viktig kompetansemål i læreplanen. Boka om Spits møter dette målet. Jeg er stolt over arbeidet som deltagerne på barne- og ungdomsarbeiderkurset har lagt ned i å sette boka inn i et undervisningsopplegg, og jeg tror de alle sammen synes denne oppgaven har vært lærerik og nyttig, sier Wiksén.

Bildet viser daglig leder Arne Paulsen (t.v.) og forfatter Jonas Smebye Wiksén under lanseringen av boka Spits.

0 0 Continue Reading →

Grimstad blir Menko-by nummer 10

Til høsten skal Menko for første gang gjennomføre et kurs i Grimstad.

Dermed er Menko til stede i alle de tre største byene på Sørlandet. Fra før har Menko virksomhet i Kristiansand og Arendal.

Barnehageassistentkurset i Grimstad har ti plasser og er forbehold langtidsledige og fremmedspråklige. Det består av seks uker teori og seks uker praksis i perioden september til desember. Kurset arrangeres på oppdrag fra NAV i Aust-Agder.

– Kurset passer godt inn i vår kompetanseportefølje. Vi har allerede barne- og ungdomsarbeiderkurs i Agder, Oslo og Hedmark. I gjennomføringen av kurset vil vi trekke veksler på kompetanse fra både Kristiansand og Arendal, sier Arne Paulsen, daglig leder i Menko.

Grimstad blir den 10. byen som Menko har virksomhet i. Fra før er Menko til stede i Kristiansand Arendal, Oslo, Kongsvinger, Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Kristiansund og på Otta.

0 0 Continue Reading →

– Menko har hevet selvfølelsen min

Jørgen hadde egentlig gitt opp drømmen om å bli baker. Men så ble 21-åringen fanget opp av Menko, og tatt inn i varmen av Baker Jørgensen. Nå kjevler han vindmølle-wienerbrød som han aldri skulle gjort annet.

– Kan jeg få by på en smaksprøve?

Jørgen Andre Røinestad deler ut stjerneformede wienerbrød brettet i 27 lag med margarin og deig, og selve kronen på verket; et solid stykke med dagfersk napoleonskake. Kremen har han laget selv, etter hemmelig oppskrift. Han har blandet ingrediensene, varmrørt alt i en maskin og tappet herligheten over på kanner.

– Jeg hadde ikke troen på denne fyren her da jeg møtte ham første gang. Ikke i det hele tatt, humrer Bjørn Inge Håland, og dulter Jørgen ertende i siden.

Bjørn Inge er baker og konditor hos Baker Jørgensens på Torvet i Arendal. Her ligger hovedutsalget og produksjonslokalene til den eldgamle håndverksbedriften som har holdt det gående i 113 år!

BLOMSTRER
I femte etasje, nærmere bestemt i konditoriet, er Jørgen i gang med å pusse stekeplater.

– Da han kom hit i desember i fjor, bestemte vi oss for å gi ham en sjanse. Jørgen var en sjenert og stille gutt, men se på han nå! I løpet av tiden hos oss har han virkelig blomstret. Hver dag beviser han at han er et arbeidsjern, sier Bjørn Inge.

Jørgen rødmer og trekker beskjedent på smilebåndet.

– Helt siden jeg var liten guttunge har jeg likt å bake, særlig boller og brød, forteller han.

Jørgen valgte derfor å ta Vg1 restaurant og matfag etter ungdomsskolen. Senere begynte han på Vg2 kokk og servitørfag. Han fullførte året, men så skjedde det ting i livet hans. Motivasjonen var dalende, og Jørgen fant heller ikke lærlingplass. Han begynte på Vg3, men sluttet etter kort tid og ble gående arbeidsledig.

– Bakerdrømmen føltes plutselig veldig langt unna, sier Jørgen.

BLE FANGET OPP
Ettersom han droppet ut av videregående skole, ble han fanget opp av prosjektet Læreplanmål for ungdom – et individuelt oppfølgingstiltak for unge som ikke har fullført videregående skole, men som fremdeles har opplæringsrett. Menko gjennomfører prosjektet på oppdrag fra NAV og Aust-Agder fylkeskommune. Målet er at deltakerne skal fullføre det de har satt seg fore, som et endelig fagbrev, en fast jobb eller et endret utdanningsløp. Derfor kom Sven Håkon Øyreskleiv, rådgiver i Menko, en dag på besøk til Jørgen.

– Jeg hadde egentlig belaget meg på en samtale med Jørgen om nytt veivalg. Men så fortalte han meg at bakerdrømmen fremdeles levde i beste velgående. Han hadde slettes ikke lagt den på is, forteller Sven Håkon.

Menko klarte å fikse praksisplass hos Baker Jørgensen. Her har Sven Håkon fulgt opp Jørgen tett, hvilket innebærer koordinering med alle involverte instanser som fylkeskommune, NAV, oppfølgingskontor i fylkeskommunen, opplæringskontor og arbeidstreningsplass.

GODE SKUSSMÅL
– Til å begynne med var det hardt å stå opp klokken 5 hver morgen, men nå har jeg kommet inn i rytmen. Jeg våkner til og med tidlig i helgene, forteller Jørgen.

Sporty har han også blitt. Han slenger store sekker med mel, sukker og melis på ryggen så lett som bare det. Blant andre arbeidsoppgaver står feiing, oppvask, pakking av brød, rulling av marsipan og purker, og baking av sukkerbrød.

– Han er rask og effektiv, klager ikke og sier aldri nei til noe. Vi opplever Jørgen som en positiv, ærlig og hyggelig kar, med masse godt humør. Han kommer alltid på tiden og står på gjennom hele arbeidsdagen. Av oss får han de beste skussmål, sier Bjørn Inge.

I juli har Jørgen blitt belønnet med sommerjobb hos Baker Jørgensen, hvor han skal arbeide i konditoravdelingen. All relevant erfaring og kompetanse som han kan få med seg på veien, er gull verdt.

– Før sommeren skal Jørgen og jeg sette oss ned og se på hvilke læringsmål han har dokumentert og gjennomført i praksisperioden. Dokumentasjonen skjer i samarbeid med oppfølgingsansvarlig på Baker Jørgensen. Kompetansemålene kan legge grunnlag for en reduksjon i selve læretiden, forklarer Sven Håkon, og legger til at et fagbrev som baker eller konditor selvsagt er det endelige målet for Jørgen.

HEVET SELVFØLELSE
Bakergutten nikker anerkjennende.

– Baker Jørgensen og Menko har hevet selvfølelsen min flere hakk. Jeg er selvsagt spent på hva høsten vil bringe, men jeg er ved godt mot og skal fortsette å gi jernet slik at bakerdrømmen blir en realitet. Det hadde vært moro, smiler han.

0 0 Continue Reading →

Gjennomførte Livsgnist med glans

Eldre hjelpetrengende menn fortjener en egen Livsgnistdag, mener denne gjengen fra Menkos Menn i Helse-kurs i Kristiansund. I begynnelsen av mai serverte de middag og musikalske godbiter til over 40 herrer fra Nordmøre og Romsdal.

– Arrangementet gikk knirkefritt og ble en stor suksess. Dette var veldig gøy å være med på, både for oss som arrangører og for de eldre som takket og bukket og hadde store smil om munnen da de gikk, sier Bente Johansen, Menkos kursansvarlig for Menn i Helse i Kristiansund.

Tanken bak Livsgnist er å gjøre noe for hjelpetrengende menn som ikke er i stand til å komme seg ut og treffe likesinnede på samme måte som de kanskje gjorde før. Til Livsgnist-arrangementet kom de mannsterke med minibuss fra både Molde, Rauma og Eide. Mange ble også hentet med bil i Kristiansund.

– Middagen ble holdt i restauranten på Scandic-hotellet, som sørget for gratis mat og drikke til de fremmøtte. Det ble servert varme og kalde retter, samt dessert og kaffe. Appetitten var det ingenting å si på. Du verden som de kan spise! ler Johansen.

MAT OG MUSIKK
Etterpå vanket det musikalsk underholdning fra artistene Benedicte Ranheim og Rune Tylden. Sistnevnte ble akkompagnert av to Menn i helse-deltagere på trombone og bass. I tillegg var Odd Williamsen fra Nordmøre museum hyret inn for å holde foredrag om tilblivelsen av gatenavn.

– Helserekruttene fra Menn i Helse har jobbet med forberedelsene til dette arrangementet i hele vinter. De har gjort alt på dugnad og samlet inn sponsormidler slik at Livsgnist kunne gjennomføres og gå i null. Nå kan de alle gi hverandre en velfortjent klapp på skulderen, sier Johansen.

Hun har undervist og fulgt de 11 kursdeltakerne i Kristiansund helt siden oppstart av Menn i helse-kurset høsten 2016. Dette er et nasjonalt utdanningsprosjekt for menn mellom 25 og 55 år som mottar egnet ytelse fra Nav. Målet er å få flere av dem til å omskolere seg til helsefagarbeidere gjennom et komprimert utdanningsløp.

EKSAMENSTID
– Livsgnist er over, men helserekruttene ligger ikke på latsiden av den grunn. Nå går de inn i en intensiv eksamensperiode på fem uker, før de skal ut i tre ukers praksis. Vi avslutter med en uke på skolen før sommerferien, og så til høsten skal de ut i 12 måneders lære på en arbeidsplass hvor de vil motta lærlingelønn, forteller Johansen.

Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell, og jobbmulighetene innen helsesektoren er svært gode. I 2035 kan det på landsbasis mangle 57.000 helsefagarbeidere, ifølge beregninger Statistisk sentralbyrå har gjort.

Hovedbildet:
11 helserekrutter fra utdanningsprosjektet Menn i helse har jobbet på dugnad og samlet inn sponsormidler slik at Livsgnist kunne gjennomføres. Arrangementet ble en stor suksess, ifølge kursinstruktør Bente Johansen.

SPISTE GODT: Hotell Scandic Kristiansund sørget for gratis mat og drikke til de eldre. Og appetitten var det ingenting å si på.

SPISTE GODT: Hotell Scandic Kristiansund sørget for gratis mat og drikke til de eldre. Og appetitten var det ingenting å si på.

0 0 Continue Reading →

Menko etablerer seg i fjellbygda Otta

For første gang arrangerer Menko pleieassistentkurs i Otta. Med seg på laget har de fått er ei vaskekte gardskjerring.

– På Gjøvik i Oppland har vi jo hatt pleieassistentkurs i mange år nå, og høsten 2016 begynte vi med tilsvarende kurs på Lillehammer. NAV har sett at etterspørselen etter pleieassistentkurs er stor også lenger oppe i Gudbrandsdalen, derfor ønsket man nå et slikt kurs også i Otta, sier fagansvarlig rådgiver hos Menko, May-Britt Nøkleholm.

2. mai startet Menko opp i fjellbygda, med nyansatte Linda Hjellet (32) som kursinstruktør. Hun tok fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i 2005, og etter dette jobbet hun som assistent i ungdomsskolen og på videregående skole med tilrettelagt opplæring for individuelle elever. Linda har også vært pleieassistent på sykehjem, samt i boliger for funksjonshemmede og i hjemmetjenesten. Nå i mai avslutter hun en yrkesfaglærerutdanning innen helse og oppvekstfag, parallelt som hun altså tar fatt på nye utfordringer hos Menko.

– Det var en medstudent som tidligere har jobbet for Menko som tipset meg om den ledige stillingen. Vedkommende anbefalte meg da hun fikk høre at Menko skulle etablere seg i Otta, hvor jeg selv har bodd i mange år, forteller Linda.

40 AMMEKUER OG OKSER
Hun er riktignok fra Heidal i Nord-Gudbrandsdalen, men holder nå til i Vågå som ligger midt mellom Heidal og Otta. Her bor hun på en gård omkranset av Jotunheimens majestetiske fjell, sammen med samboer, to egne barn og ett bonusbarn.

Det er full drift på gården hvor også Lindas svigerforeldre holder hus. I sommer er det duket for overtagelse, hvilket betyr at «de gamle» flytter ut. Da blir Linda og hennes bedre halvdel gårdseiere med til sammen 40 ammekuer og okser.

– Jeg er selv oppvokst som odelsjente på gård. Så da jeg møtte samboeren min for to år siden, var jeg absolutt ikke fremmed for å bli gardskjerring. Dette med å drive et gårdsbruk er tanker som liksom må modnes litt med årene. Gardskjerringdrømmen kom vel egentlig ikke før i voksen alder, sier Linda.

15 DELTAKERE PÅ KURS
Livet på gården skal altså fremover kombineres med jobb som kursinstruktør hos Menko. Linda er godt fornøyd etter kursoppstart i forrige uke.

– De første dagene på pleieassistentkurset har vært veldig spennende og morsomme. Vi har fått med oss 15 fine og motiverte deltagere som ser frem til å lære mer. Sist, men ikke minst, gleder de seg til å komme ut i feltet og arbeide. De fleste deltagerne har ingen eller lite erfaring fra før, forteller hun.

Med seg på laget har Linda fått en navnesøster. Linda Jorde fra Otta er utdannet helsefagarbeider og dessuten aktiv i sivilforsvaret. Hun tar nattevakter på et sykehjem, og vil nå også undervise på dagtid sammen med Hjellet i halv stilling.

0 0 Continue Reading →

Parallelle kurs i gang i Oslo

To parallelle barne- og ungdomsarbeiderkurs er i gang i Oslo. I løpet av de første ukene skal deltagere bli bedre kjent med hverandre ved hjelp av samarbeidsoppgaver som blant annet omhandler edderkoppspinn!

– Vi oppholder oss alltid en del utendørs i skogen i oppstartsfasen. Da jobber deltagerne i grupper, og de skal løse ulike samarbeidsoppgaver. Vi kan for eksempel spenne et tau på kryss og tvers mellom to trær slik at det dannes et edderkoppspinn med store ruter som deltagerne skal sende hverandre gjennom, sier fagansvarlig og rådgiver hos Menko, Margrete Foss.

Hver rute i edderkoppnettet skal forseres, og deltagerne må hjelpe hverandre fysisk for at laget skal klare oppgaven. De må snakke sammen om hva som er smart og ikke smart, og diskutere seg fram til ulike løsninger.

– Slike samarbeidsoppgaver kan absolutt være nyttige. Vi ser hvem som trekker seg unna og hvem som engasjerer seg og bidrar. Deltagerne blir bedre kjent med seg selv og hvordan de fungerer i en gruppe. Og de blir selvsagt bedre kjent med hverandre, forteller Foss.

UT I ARBEID
De to parallelle barne- og ungdomsarbeiderkursene i Oslo startet opp 24. april med generell informasjon og fokus på praksissøknad og oppdatering av cv. Det er nemlig ønskelig at deltagerne skaffer seg praksisplass fortest mulig, da alle skal ut i arbeid i tre hele uker før sommerferien.

– Vi har også hatt fokus på å lære deltagerne om ulike læringsstiler, for at de selv skal bli bevisst sin beste måte å ta inn kunnskap på. Og for første gang gir vi alle våre deltagere her i Oslo muligheten til å velge mellom papirbok eller smartbok. Noen lærer mer av å lytte enn å lese, eller de føler seg rett og slett mer komfortable med digitale plattformer, sier Foss.

Kollega Jonas Smebye Wiksén er kursinstruktør for 21 av de i alt 42 deltagerne. Han kan berette om en gruppe som ser ut til å ha det gøy og fungere fint sammen.

– De går inn i alle prosjektene og oppgavene med stort engasjement. De er selvsagt spente på hvordan dette halvåret kommer til å bli, men tonen er veldig god, og alle virker veldig motiverte, sier Smebye Wiksén.

0 0 Continue Reading →

Elsker å undervise

Sykepleier Line Firman Torp trener travhester og har utdannet sin egen terapihund. Nå skal 41-åringen lære opp morgendagens helsefagarbeidere i Kongsvinger.

Line ble i midten av mars ansatt som rådgiver og veileder hos Menko. Hun er sykepleier med mange års erfaring innen kommunehelsetjenesten, og noen år innen spesialhelsetjenesten. I tillegg har hun videreutdanning innen helserett og dyreassisterte intervensjoner.

– Jeg har en terapihund, en border collie på 8 år, som jeg har lært opp selv. Alva har jeg med meg når jeg jobber med pasienter med demens, enten hjemmeboende eller på institusjon. Hun er selvsagt godkjent terapihund gjennom Antrozoologi-senteret, mens jeg selv har utdannelse fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, forteller Line.

Helt siden 1997 har hun holdt egne hundekurs. Det var sånn hun oppdaget gleden ved å videreformidle kunnskap.

– Jeg elsker å undervise, det er noe av det morsomste jeg gjør. Å øke folks kunnskap og få de til å bli mer bevisst på egen rolle, er virkelig kjempespennende, sier Line. Fram til jul skal hun ha undervisningsansvaret for 22 deltagere på Menkos helsefagarbeiderkurs på Kongsvinger. Disse skal hun også følge opp i praksisperioden.

– Jeg begynte allerede en uke etter at jeg fikk jobben. Det har vært en utfordrende og travel periode. Men du verden for en flott gjeng jeg får arbeide med. De er så åpne og lærevillige alle sammen, forteller Line.

Hun bor sammen med sin mann på et lite småbruk i ei grend utenfor Kongsvinger. Når hun ikke jobber, trener hun opp og konkurrerer med travhester.

– Jeg har alltid vært glad i å omgi meg med dyr. På småbruket har vi tre hunder, en katt og to hester. Det er nok å henge fingrene i om dagen for å si det sånn, smiler Line.

0 0 Continue Reading →

Nytt pleieassistentkurs på Lillehammer

Det går slag i slag for Menko på Lillehammer. Fredag var siste dag for pleieassistentkurset som hadde oppstart nå i høst. Allerede mandag denne uken gikk startskuddet for et nytt.

– Vi er selvsagt glade for at vår oppdragsgiver NAV er fornøyd med det første pleieassistentkurset i regi av Menko her på Lillehammer, og at NAV nå ønsker at vi arrangerer et kurs til. Det er også hyggelig å registrere at pleieassistentkursene våre er såpass populære. Mange ønsker seg en utdannelse innen helsesektoren, og vi vet at behovet for kvalifiserte helsefagarbeidere vil være stort fremover, sier ansvarlig for helsefag hos Menko, May-Britt Nøkleholm.

Mandag 13. mars møtte 18 spente deltagere opp til første kursdag i Bryggerikvartalet på Lillehammer, og Menkos kursinstruktører Nina Galåsen og Brynhildur Engen ønsket velkommen. Regler for kurset ble gjennomgått, og det ble gitt en presentasjon av pensum. Også NAV var tilstede for å snakke om praktiske ting.

– Deltagerne på dette kurset er alle fremmedspråklige. Her er en miks av helt nye deltagere og deltagere fra forrige kurs som nå går om igjen. Det gjør de fordi de mangler litt på praksisfronten, og fordi de har en del språkmessige utfordringer. I Menko er vi opptatt av å kvalitetssikre før vi utsteder endelig kursbevis, sier Nøkleholm.

Menkos pleieassistentkurs skal først og fremst gi deltakerne nødvendig basiskunnskap om menneskets grunnleggende behov. De blir blant annet undervist i kroppens fysiologi og anatomi, sykdomslære og hygiene, men også temaer som kommunikasjon, holdninger og etikk inngår i undervisningen.

– Deltakerne får med seg nyttig bagasje ut i arbeidslivet og er dermed mer attraktive for en potensiell arbeidsgiver. For mange er fullført pleieassistentkurs et steg på veien mot autorisasjon som helsefagarbeider, forteller Nøkleholm.

Pleieassistentkurset på Lillehammer avsluttes i oktober.

0 0 Continue Reading →

Gjorde hobbyen til levebrød

Etter ti år som ufaglært maler var Stian Urdalen umotivert og lei. Han dagdrømte om å finne på noe helt annet. Kanskje kunne han gjøre hobbyen sin om til et levebrød?

– Jeg har alltid likt å kokkelere. Finne gode råvarer, tilberede dem og skape en uforglemmelig matopplevelse med nære venner eller familie rundt bordet, forteller 29 år gamle Stian fra Vennesla utenfor Kristiansand.

Fisk er spesialiteten hans. Dampet laks og amadinepoteter med paprikasaus, tilsatt en dæsj lime og masse koriander, hvis han virkelig skal imponere.

Det var nok heller kokk jeg skulle blitt, tenkte Stian, da han vinterstid i fjor virkelig kjedet seg i jobben som maler. Han slet med motivasjonen, og med å komme seg opp av senga.

– Arbeidsdagene mine var så ensformige. Det gikk rett og slett på humøret løs, så jeg bestemte meg for si opp og legge malerkosten på hylla. Dermed ble jeg arbeidssøkende på heltid, forteller Stian, som hadde vært i maleryrket siden han var 16 år gammel.

GIKK KURS HOS MENKO
Uten videregående skole i ryggen, var han usikker på hva han skulle gjøre, og hvilke muligheter han faktisk hadde. Hos NAV i Kristiansand fikk han kjennskap til hotell- og restaurantkurset i regi av Menko. Han tok mot til seg, søkte og fikk plass.

– Kurset var midt i blinken for meg. Det favnet om alt innen hotell, restaurant og catering, som kokkelering, servering, kommunikasjon, kundebehandling, salg og service. Menkos instruktører var ekstremt dyktige og motiverende. De formidlet sin kunnskap på en veldig enkel og lettfattelig måte. Særlig butleren likte jeg godt. Han lærte jeg utrolig mye av; som det å se og forstå gjesten, forklarer Stian.

Hotell- og restaurantfagkurset bestod av seks ukers teoretisk og praktisk opplæring, samt åtte uker med arbeidstrening på en relevant arbeidsplass. Stian fikk prøve seg hos Onkel Aksel, en musikkbistro i Kristiansand med slowfood og lokale råvarer på menyen. Her fant han seg fort til rette.

– Hos Onkel Aksel er jeg en del av en stor familie, hvor alle hjelper hverandre og trår til der det er behov. Jeg følte meg inkludert i restaurantdriften fra dag en. Jeg opplevde at mine ideer og meninger betydde noe, og at jeg ble lyttet til og respektert, forteller Stian.

STORTRIVES PÅ KJØKKENET
Han står mest på kjøkkenet, hvor han tilbereder langtidsstekt kyllingbryst, dagens lavkarbolunsj og oksekjøtt som har kokt så lenge at det smelter på tunga. Innimellom jobber han også som bartender eller servitør.

– Takket være Menko har jeg fått en gylden mulighet til å vise tre anerkjente kokker hos Onkel Aksel hva jeg er god for, og at jeg virkelig vil opp og fram. Kokkene her tar seg tid til å forklare og vise meg ting, så jeg lærer masse nyttig hver dag. Nå skal jeg bare kose meg fremover og tilegne meg enda mer kunnskap. Det er nesten så jeg savner å være på jobb når jeg har fri, og det er slettes ikke noe problem å stå opp om morgenen lenger, smiler Stian.

Før jul fikk han tilbud om videre jobb ved praksisstedet, hvor man er godt fornøyd med arbeidsinnsatsen hans.

– Vi så umiddelbart et potensial i Stian da han begynte hos oss. Han står virkelig på, han er lærevillig og tar ting veldig raskt. Vi skal nok få gjort Stian til en virkelig god kokk etter hvert, og vi er glade for å ha ham med på laget, sier Carl Jørgen Fjermeros, kokk og medeier hos Onkel Aksel.

0 0 Continue Reading →

Nytt helsefagarbeiderkurs på Kongsvinger

22 motiverte deltagere er nå i gang med helsefagarbeiderkurs på Kongsvinger. Den første uken har de brukt til å bli bedre kjent med hverandre, men også med seg selv!

­- Det er ei fin gruppe det her, med både menn og kvinner i alle aldersklasser. I tillegg har vi noen minoriteter med på kurset. Deltagerne har allerede rukket å bli en sammensveiset gjeng siden kursstart på mandag, så dette lover bra, sier fagansvarlig hos Menko, May-Britt Nøkleholm.

De første kursdagene har blitt brukt til å gjennomgå persolog DISK-modellen, som er en form for psykologisk kartlegging. Hensikten med denne er å hjelpe deltagerne til å finne ut av hvilken personlighetstype de er.

– Det er fordel å kjenne seg selv godt når man skal jobbe innen helse og hjelpe andre. Hvilke reaksjoner kan komme? Hvordan framstår jeg ovenfor den andre? Er jeg rolig av meg? Hektisk? Hvordan takler jeg stress? forklarer Nøkleholm.

Deltagerne har også fått en grundig innføring i hvordan de best kan lære, og hvordan de kan bli bevisst på egen læringsstil. De har fått tips om ulike verktøy de kan ta i bruk, som tankekart, BISON-metoden og VØL-skjema. I tillegg har de fått prøve seg på å lære gjennom å røre seg med kroppen (kinestetisk), og taktilt ved å klippe og lime.

– Vi avsluttet denne første kursuken med viktige basisprinsipper, altså prinsipper for forflytting, det å re opp en seng, vask og stell, og slike ting. I løpet av neste uke skal vi blant annet avdekke om noen av deltagerne har lese- og skrivevansker og dermed trenger tilrettelagt eksamen. Vi er selvsagt opptatt av å sikre like muligheter og rettigheter for alle som går på kurset vårt, sier Nøkleholm.

Hun forteller at det var kamp om plassene til helsefagarbeiderkurset på Kongsvinger også i år. Menko mottok over 40 søknader. Av disse ble 22 søkere plukket ut, i nært samarbeid med NAV.

 

 

 

 

 

0 0 Continue Reading →

Gir voksne en ny mulighet

Nina Galåsen (45) er ansatt som ny kursinstruktør hos Menko. Hun brenner for barn, unge og voksne som på en eller annen måte har falt utenfor systemet.

Galåsen underviser deltagerne på Menkos pleieassistentkurs på Lillehammer, hvor hun også har ansvar for å følge deltagerne opp når disse skal ut i praksis.

– Nina er en utrolig flink og rolig person. Hun har en utdannelse som gjør at hun passer veldig godt inn hos oss, i tillegg har hun masse relevant arbeidserfaring. Foruten pleieassistentkursene våre, vil Nina kunne undervise også i andre kurs i Menko-regi, sier fagansvarlig hos Menko, May-Britt Nøkleholm.

VARIERT BAKGRUNN
Nina er utdannet hjelpepleier og legesekretær. Hun jobbet på sykehus og legevakt, før hun utdannet seg til yrkesfaglærer i helse- og oppvekstfag. Nina har siden arbeidet med undervisning innen helse i videregående skole, og med spesialpedagogikk i barneskolen. I fjor hadde hun ansvaret for rekrutteringsprogrammet «Menn i helse» i regi av Folkeuniversitetet på Hamar. Her tilbys menn innenfor NAV-systemet i alderen 25-55 år et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

– Jeg har alltid hatt et sterkt engasjement for de elevene som faller utenfor skolen, og som ikke blir sett. For ikke å snakke om voksne mennesker som av en eller annen grunn har falt utenfor arbeidslivet. Psykisk helse er så viktig og så spennende! Det er innen dette fagområdet jeg har min styrke og føler at jeg virkelig kan bidra, forteller Nina.

FREMMEDSPRÅKLIGE
De 21 deltagerne på pleieassistentkurset hvor hun nå underviser, er alle fremmedspråklige. Den utfordringen har Nina tatt på strak arm.

– Jeg har tidligere jobbet med fremmedspråklige i barneskolen, men kun i mindre grupper og kun noen timer i uka. Nå består hele klassen av fremmedspråklige elever. Det er veldig spennende og jeg lærer masse hver eneste dag, men samtidig er det også ekstremt krevende fordi mange av dem snakker så dårlig norsk. På bakgrunn av dette har jeg laget en god framdriftsplan. Med den skal jeg få deltagerne i mål, koste hva det koste vil, sier Nina bestemt.

Hun trives som plommen i egget i sin nye jobb.

– Her får jeg jobbe med det jeg elsker, nemlig å undervise i mine fag. Det vil si at jeg kan vise vei for andre og gjøre de nysgjerrige og forhåpentligvis glade i det å jobbe med mennesker. At de blir nysgjerrige i alt et menneske er, og hva samspill, kommunikasjon, empati og så videre betyr for trivsel. Dessuten er det fint å få være med på å gi voksne en ny mulighet i livet, og styrke dem i at de kan få til. Det gir energi, sier Nina.

Hun bor på Brumunddal sammen med sin mann som hun beskriver som verdens kjekkeste og snilleste. De to har barna Trym og Truls sammen, begge er i ungdomsskolealder.

– Når jeg ikke underviser eller har familiære plikter, liker jeg å gå turer i skogen. Naturen er rekreasjon for meg. Jeg driver også med yoga, og så jobber jeg litt for meg selv nettopp med veiledning av elever som har falt utenfor, og deres foreldre. Dette er og blir min fanesak, sier Nina.

0 0 Continue Reading →

Nå er Menkos barnebok her!

Når isfjellet smelter drar isbjørnen Spits til Norge der han får hjelp av lille Kristin og hennes helsprø bestefar.

Det er utgangspunktet for en ny barnebok, skrevet av Menko-ansatt Jonas Smebye Wiksén og utgitt av Menko. Fredag var det lanseringsfest fredag i Kristiansand, mandag var det tilsvarende slipp i Oslo.

– Boka er blitt utrolig flott! Jeg er glad og stolt over resultatet, sier Smebye Wiksén. Han har alltid skrevet en del tekster, men aldri tidligere gitt ut en barnebok.

– Det var vanskeligere enn jeg trodde. Å skrive om noe så stort og komplisert som global oppvarming, på en lettfattelig måte, har vært krevende. Det har tatt lang tid, forteller forfatteren.

Han sier boka først og fremst skal være morsom, men på samme tid favne om et alvorlig og litt skummelt tema. Den handler i bunn og grunn om at det er de voksne som har ansvaret, men at barna må tvinge dem litt i gang.

Daglig leder i Menko, Arne Paulsen, mener Smebye Wikséns bok understreker det sterke fagmiljøet i Menko.

– Vi har svært dyktige folk på flere områder, og noen har altså også kompetanse til å gi ut en faglig barnebok. Jonas har forfattet en sterk tekst, som er nydelig illustrert av Lillian Larsen Wilhelmsen. Det er en tidsaktuell bok, som omhandler et viktig tema, sier Paulsen.

Boka om isbjørnen Spits vil være obligatorisk på alle Menkos kurs innen barne- og ungdomsfag.

OM BOKA:
Den lille isbjørnen Spits er født på Nordaustlandet og oppvokst på Nordpolen. En dag våkner han midt i Nordishavet og oppdager at isfjellet han sov på har smeltet, og det er nettopp da denne boka begynner. 

En usympatisk måke bæsjer på ham og forteller om en skjult fare kalt… ja, hva var det igjen? ”Glovarm ett-eller-annet”. Kan det være årsaken?

Etter å ha flyktet fra opplevelsesturister og fått haik med en grei knølhval, ankommer Spits tilslutt et nydelig lite land med pene fjell og søppel på strendene. Der møter han ti år gamle Kristin og bestefaren hennes, Willy. Sammen må Spits og Kristin drikke masse saft og legge en plan for å få de voksne til å stanse smeltingen av isbjørnenes hjem. (P.S. Bestefar Willy hjelper ikke til.) 

Spits er basert på en sann historie som foregår akkurat nå. Boka er skrevet fra et barns synsvinkel og passer for alle barn i barneskolen (pluss de største barnehagebarna). Historien tar for seg et dagsaktuelt tema som barn har god kjennskap til gjennom mediene, men som kan være vanskelig å forstå årsakene til, konsekvensene av, og løsningene på. Spits bærer et budskap om at barn og isbjørner må være sterke i møte med de voksne. Av og til er det nemlig nødvendig å gi de voksne et lite ”oppmerksomhetsdytt”…

0 0 Continue Reading →

Menko støtter Grease-oppsetning

For 11. gang er Menko hovedsponsor for en musikal satt opp av Vågsbygd videregående skole i Kristiansand.

Skolen har helt siden slutten av 80-tallet hatt tradisjon for å sette opp musikaler av og med avgangselever. Årets musikal er 70-talls klassikeren Grease, opprinnelig med John Travolta og Olivia Newton-John i hovedrollene.

Musikalen er et samarbeid mellom musikk- og danselinjen på tredje trinn ved skolen. I faget instruksjon og ledelse lærer elevene å sette opp en produksjon fra ide til realitet. I tillegg til å være aktører på scenen, skal de også drive en PR-gruppe, være med på scenografi, lys og lyd, ha en elevbedrift som står for kafédrift under forestillingene, og ha ansvar for kost og mask.

Elevene lærer selvsagt mye faglig sett, men kanskje aller viktigst; de lærer å mobilisere både kropp, sinn og innsatsvilje langt utover det man vanligvis gjør i denne alderen. De vet at de må komme på øvelser, og de vet at de må stå på scenen for ikke å ødelegge for de andre, selv om de egentlig er så trøtte at de mest ikke orker å stå opp om morgenen.

Daglig leder i Menko, Arne Paulsen, var som vanlig i salen da årets Vågsbygd-musikal ble spilt.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Vågsbygd videregående skole i mange år. For oss er det naturlig å støtte unge mennesker i å utvikle sine talenter, sier Paulsen.

BILDET: Daglig leder Arne Paulsen i Menko sammen med hovedrolleinnehaverne i Grease, fra venstre: Peter Nasralla, Synne Steinkopf, Trine Boije og Andreas Mørland.

grease_musikal_8986 (1)

0 0 Continue Reading →

Ny innen regnskap og administrasjon

Carola Koslosky begynte i januar i en ny stilling ved hovedkontoret til Menko i Kristiansand. 43-åringen skal jobbe med regnskap og administrasjon.

Koslosky er utdannet advokatsekretær og har bakgrunn fra bankvirksomhet i fødelandet Tyskland, men har de siste årene jobbet som kostnadskontroller i MHWirth, et leverandørselskap til olje- og gassindustrien.

– Jeg hadde veldig lyst til å jobbe med mennesker. Jeg har en interesse for tall, men jeg er enda mer interessert i mennesker. Jeg liker godt å hjelpe og ha kontakt med mennesker, sier Koslosky.

Hun hadde aldri hørt om Menko før hun søkte jobben.

– Etter å ha lest historiene om menneskene som Menko har hjulpet videre i livet, var jeg ikke i tvil om at jeg hadde lyst til å bli med på dette, sier Koslosky.

Daglig leder Arne Paulsen i Menko er glad for å ha fått Koslosky på plass.

– Vi har hatt et klart behov for en administrativ ressurs ved hovedkontoret. Carola skal avlaste meg og bidra til forbedret drift. Vi kommer til å jobbe godt sammen, det er god kjemi, sier Paulsen.

 

0 0 Continue Reading →

Erfarne vikarer hos Menko i Oslo

Grethe Engebretsen (t.v.) og Margrete Foss vikarierer hos Menko i Oslo.

De to erfarne medarbeiderne vikarierer for kursinstruktør Torstein Midtlien, som er i Sør-Afrika for å gifte seg. Snart skal de også steppe inn for kollega Jonas Smebye Wiksén når han går ut i pappapermisjon.

– Torstein er tilbake fra Sør-Afrika i slutten av januar, som nygift. Han avløser meg i forbindelse med at jeg selv skal ut i pappapermisjon. Vi synes det er viktig at en av oss som kjenner deltagerne godt alltid er tilstede, påpeker Jonas Smebye Wiksén.

Sammen med Midtlien har han ansvar for de to barne- og ungdomsarbeiderkursene som for tiden pågår i Oslo. Her skal altså Grethe Engebretsen og Margrete Foss være vikarer frem til utgangen av april.

– Nå i første omgang skal Grethe og Margrethe ha fokus på å lære kursdeltagerne bedre å kjenne. Klassene har jo blitt vant til sine måter å studere på, og dette må vikarene selvsagt sette seg inn i. De må også bli kjent med deltagerne som enkeltindivider. For elevene har alle ulike læringsstiler og individuelle behov, sier Smebye Wiksén.

Han kan forsikre kursdeltagerne om at de med Engebretsen og Foss som vikarer er i de aller beste hender. Men Smebye Wiksén slipper likevel ikke elevene sine helt når han nå snart skal ut i pappapermisjon.

– Jeg går ut i 80 prosent permisjon, og skal bruke en dag i uken på praksisoppfølging, og på å besøke kursdeltagerne på deres respektive praksisplasser. På den måten får jeg fortsatt holde et øye med elevene mine og jeg har full kontroll på hvordan det går med dem. Så dette er en ordning jeg er meget godt fornøyd med, sier Smebye Wiksén.

0 0 Continue Reading →

Vil fremme livsgnist

I Kristiansund er 11 Menn i helse-deltagere snart halvveis i sitt utdanningsløp mot å bli kvalifiserte helsefagarbeidere. Nå er de i full gang med å planlegge vårens store begivenhet; arrangementet Livsgnist.

Livsgnist er et heldagsarrangement for eldre, hjelpetrengende menn som kanskje ikke er i stand til å komme seg ut og treffe likesinnede på samme måte som de en gang var            .

– Det skal ikke koste noe å bli med på Livsgnist, så alle utgifter må dekkes ved hjelp av sponsormidler. Dette jobbes det nå for fullt med. Menn i helse-deltagerne har vært på frierferd og reklamert for prosjektet hos en rekke bedrifter, og de har også sendt ut sponsorbrev, sier Bente Johansen, kursansvarlig hos Menko i Kristiansund.

Livsgnist avholdes 4. mai på Scandic Hotel, som stiller med mat til de rundt 80 gjestene. Helserekruttene fra Menn i helse vil sørge for mye av underholdningen selv.

– Vi har flere musikere i klassen, blant annet en jazztrombonist. Så de eldre vil helt sikkert få servert noen musikalske godbiter også, sier Johansen.

Hun forteller at de 11 helserekruttene snart er halvveis i sitt komprimerte utdanningsløp, som varer i to år og åtte måneder. Før jul tok deltagerne fire eksamener i Vg1 helse- og oppvekstfag, og frem mot sommeren skal Vg2 helsearbeiderfag gjennomføres. Etter endt teoriopplæring tegnes det lærekontrakt med en kommune. Deltakerne blir da lærlinger og mottar lærlingelønn. De kan gå opp til fagprøven og bli autoriserte helsefagarbeidere når læretiden på 12 måneder er over.

– Menn i helse her i Kristiansund består av menn i alderen 26 til 55 år. De er alle sammen veldig motiverte, og jeg er positivt overrasket over pågangsmotet de viser. Som kursansvarlig stiller jeg selvsagt strenge krav, både med tanke på oppmøte, deltagelse og innleveringer. Deltagerne tar det aller meste på strak arm, og det hersker generelt en god tone i gruppa, sier Johansen.

Eneste utfordringen, røper hun, har vært gym.

– Med så stort aldersspenn i klassen, krever det litt å favne om alle sammen når det kommer til fysisk aktivitet. Det har vi hatt mange morsomme runder på, men vi tilpasser oss så godt vi kan. Og vi har det veldig gøy sammen, forteller kurslederen.

0 0 Continue Reading →

Intervjuet søkere til Menko-kurs

Menkos fagansvarlig May-Britt Nøkleholm har intervjuet 40 søkere til et nytt helsefagarbeiderkurs på Hamar, som starter i slutten av januar.

– Det er en omfattende prosess som handler om å velge ut søkerne som virkelig vil. Vi ser på motivasjon, egnethet, hva slags mål de har satt seg, og om de er sendt hit av NAV eller faktisk ønsker dette selv. Dersom søkeren er fremmedspråklig, ser vi også på vedkommendes norskkunnskaper, forteller Nøkleholm.

Blant 40 søkere fikk til slutt 20 tilbud om plass.

– Det er en tøff jobb å skulle sile bort halve søkermassen. Vi ønsker jo å gi alle en sjanse til å gjennomføre kursløpet. Men tallenes tale er klare. Bare 20 får delta, sier Nøkleholm.

Hun forteller at Menko opplever en stadig økende pågang til sine helsefagarbeiderkurs. Det synes hun selvsagt er hyggelig.

– Vi trenger sårt flere kvalifiserte helsefagarbeidere i pleien i årene fremover. Hvis vi ikke utdanner flere innen denne yrkesgruppen enn det vi gjør i dag, kommer vi til å mangle mange tusen helsefagarbeidere når etterkrigstidens kull nærmer seg 80 år, påpeker Nøkleholm.

Menkos helsefagarbeiderkurs skal hjelpe deltagerne til å fullføre den teoretiske delen av fagbrevet, men mange av dem samler også nyttige praksispoeng både under kurset og etter at kurset er ferdig.

– Mange blir ringevikarer på praksisstedet, eller de får jobb en fast helg eller flere helger i måneden. Noen arbeidsgivere ser at deres praksiselev er i gang med et utdanningsløp, og at vedkommende sikter mot å bli helsefagarbeider. Da er de gjerne interessert i å holde på dem, i og med at kampen om kvalifiserte helsefagarbeidere i dag er så stor, understreker Nøkleholm.

(Illustrasjonsfoto)

0 0 Continue Reading →

Menko søker ny kursansvarlig

En av Menkos kursinstruktører innen helsefag har fått innvilget et års permisjon. Nå søkes det etter vikar i vedkommendes stilling.

– Vi søker etter en person med helsefaglig bakgrunn, og god formidlingsevne. Vedkommende skal undervise elevene på Menkos helsefagarbeiderkurs i Kongsvinger som starter opp 13. februar, og han eller hun må virkelig brenne for målgruppen vår, nemlig arbeidsledige med ulike bakgrunn som ønsker å bygge en karriere innen helse, forteller May-Britt Nøkleholm, fagansvarlig hos Menko.

Det er femte år på rad at helsefagarbeiderkurset arrangeres i Kongsvinger i regi av Menko, med NAV som oppdragsgiver. Kurset varer frem til 1. desember 2017, og de rundt 20 deltagerne skal gjennom hele pensumet for helsefaget i denne perioden.

– På undervisningsplanen står blant annet sykdomslære, anatomi, fysiologi, kommunikasjon og praktiske øvelser. Alt dette trenger elevene for å kunne jobbe nært med mennesker som har behov for bistand, sier Nøkleholm.

Deltagerne får undervisning tre dager i uken. De resterende to dagene er de ute i praksis, som regel på et sykehjem, i hjemmetjenesten eller i boliger for funksjonshemmede.

– Vi er selvsagt behjelpelig med å skaffe praksisplass til elevene våre, men det er en stor fordel om de klarer å finne sette selv. Prosessen gir god trening i jobbsøk som man jo skal i gang med etter at kurset er ferdig, forteller Nøkleholm, og presiserer at det er kursinstruktørens ansvar å følge opp deltagerne i praksisperioden.

– Oppfølging av praksis vil si at vi besøker alle praksisstedene, veileder deltagerne og snakker med dem om hvordan det går og hva som eventuelt må gjøres annerledes, forklarer hun.

Stillingen er utlyst på Finn.no med søknadsfrist 22.01.

0 0 Continue Reading →

Gir assistenter faglig tyngde

 

Menko skal nok en gang gi assistenter i barnehager og skoler på Sørlandet den nødvendige teoretiske ballasten til å kunne gå opp til fagbrev.

– Vi er glad for å ha fått fornyet tillit av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Å få lov til å gjennomføre barne- og ungdomsarbeiderkurset også i 2017, ser vi på som en sterk anerkjennelse av kursopplegget og våre svært dyktige instruktører, sier daglig leder Arne Paulsen i Menko.

Det er fjerde året på rad at er Menko valgt som leverandør av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder til å gjennomføre barne- og ungdomsarbeiderkurs for assistenter som arbeider i barnehage og skole. Menko har tidligere gjennomført tilsvarende kurs i Kvinesdal, Mandal, Vennesla, Søgne, Lyngdal og Kristiansand.

– Ansatte med fagbrev i Barne- og ungdomsarbeiderfaget har en verdifull kompetanse for arbeid i barnehagen. Det er derfor ønskelig at flere barne- og ungdomsarbeidere tar jobb i barnehagehage og at assistenter som mangler formell kompetanse om arbeid med barn tar fagbrevet, skriver seniorrådgiver Bodil O. Fjelde hos Fylkesmannen i et brev til de 28 kandidatene som er gitt tilbud om kursplass.

Kurset, som strekker seg over et helt kalenderår, kulminerer i den teoretiske prøven som er nødvendig for å gå opp til fagprøven. Menkos instruktører Anne Birte Brekke og Ann Kristin Skjølingstad har både den teoretiske kompetansen og den praktiske erfaringen som gjør dem svært egnet til å lose assistentene fram mot fagbrevet.

Første kurssamling finner sted tirsdag 10. januar i Menkos lokaler i Kristiansand.

0 0 Continue Reading →

Sponser fotballag fra Brumunddal

 

Menko har en sterk tilstedeværelse i Hedmark og Oppland, med aktivitet både på Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

– Nettopp derfor er det naturlig å engasjere seg i lokalsamfunnet og bidra. Det har vi gjort flere ganger, nå sist da vi sa ja til å støtte et av Brumunddals guttelag i fotball, sier daglig leder Arne Paulsen i Menko.

Menko har tidligere vært hovedsponsor for en forestilling ved Hempa barneskole i Brumunddal.

– Vi har et nært og godt forhold til Hedmark og Oppland, og vil fortsette å ha det i overskuelig fremtid, sier Paulsen.

0 0 Continue Reading →

– Jeg ønsker å utgjøre en forskjell

Gjennom hele oppveksten fikk Abel Migi høre at han ikke var god nok. Etter mange år med rus, er 31-åringen nå rusfri og under utdanning. Nylig fikk han høre av Oslo-byråd Inga Marte Thorkildsen at han er en ressurs!

– Ja, det stemmer! Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre,- helse- og sosialtjenester i Oslo, kalte meg ressurssterk. Da ble jeg veldig glad, smiler en tydelig stolt Abel.

Han kommer fra Eritrea, men er oppvokst på Kampen i bydel Gamle Oslo. Som ungdom slet Abel med psykososiale problemer. Han droppet ut av videregående skole, og ble tidlig en del av Oslos rusmiljø.

– Jeg vokste opp i et hjem hvor læring, mestring og ros aldri stod på agendaen, og hvor jeg ofte fikk høre at jeg ikke var god nok. Jeg hadde det ikke bra med meg selv, og jeg var mye lei meg, sier Abel.

RØMTE INN I RUSEN
Han var ut og inn av ungdomsinstitusjoner. Han ruset seg gjennom kokkestudiene, og han ruset seg på jobb for å takle arbeidshverdagen og livet som ventet ham hjemme.

– Når du vokser opp i et miljø uten anerkjennelse blir du gående med en svært lav selvfølelse. Jeg har fått kjenne på kroppen hva mangel på gode rollemodeller og omsorgspersoner kan gjøre med et barn, forklarer Abel.

I dag er han altså rusfri, og kokkelua er lagt på hylla. Nå vil han bruke all den kunnskapen han har opparbeidet seg om oppvekst, tilknytning og sosialisering, til å utgjøre en forskjell.

– Jeg har et brennende ønske om å vise ungdom som sliter, at det finnes en vei ut av elendigheten, sier Abel.

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER
I høst ble han tatt inn på Menkos kurs i barne- og ungdomsarbeiderfag, og han ordnet seg raskt praksisplass på senteret Ung Arena i Oslo. Dette er et lavterskeltilbud for unge mellom 12 og 25 år som trenger noen å samtale med.

– Det er så viktig at vi våger å snakke om følelser. Jeg etterlyste selv dette tilbudet da jeg var en psykisk syk tenåring. Tenk, nå kan jeg være med på å utvikle det og fylle det med innhold for andre, sier Abel.

FÅR SKRYT
Gjennom Ung Arena har han allerede holdt flere foredrag som erfaringskonsulent. Han har møtt byrådsledere og politikere, og han har etter beste evne forsøkt å formidle dem alt det han har på hjertet. Med egne erfaringer og opplevelser vet Abel mye om de ulike behovene som ungdom har.

– Jeg fikk veldig god respons fra Inge Marte Thorkildsen på hvordan jeg bruker erfaringene jeg har gjort meg så langt i livet, til å spre viktig kunnskap, sier Abel.

Også senterleder ved Ung Arena, Inger Sønderland, er full av lovord:

– Abel er veldig fin å ha med i møter med ungdom som har det vanskelig. Han forteller om seg selv og bakgrunnen sin, og hvordan det å våge å sette ord på egne følelser i samtale med andre, har hjulpet ham. Dermed er han med på å bryte ned stigma. Ungdommen finner ham troverdig, og de våger å åpne seg, forteller Sønderland.

– SIKRERE PÅ MEG SELV
Abel selv må innimellom klype seg litt i armen. For det har skjedd så mye positivt i livet hans den siste tiden.

– Jeg må få takke Menko for den mestringsfølelsen og verdigheten jeg kjenner på, hver eneste dag. Menko er absolutt en viktig grunn til at jeg nå er blitt så mye sikrere på meg selv, sier Abel.

Og nettopp dette med mestringsfølelse og verdighet vil han gjøre til sin fanesak.

– Vi må forsøke å forstå hvorfor noen faller utenfor samfunnet, og vi må møte dem med gode opplevelser og muligheter, fremfor å se på dem som problemer. Dette er noe av det jeg vil kjempe for, som morgendagens barne- og ungdomsarbeider, sier Abel.

abel-12

0 0 Continue Reading →

Sensorer fra Menko

Menkos Margrete Foss og Jonas Smebye Wiksén var sensorer da en kandidat gikk opp til eksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget nylig.

– Eksamen avlegges som regel med en skriftlig besvarelse, men i enkelte tilfeller kan kandidater søke om tilrettelagt eksamen, der muntlig-for-skriftlig er en form for tilrettelegging. Kandidaten kan ha forhold som gjør det vanskelig å uttrykke seg skriftlig, og da er det fint å kunne gjennomføre eksamen på en måte som ikke begrenser kandidatens mulighet til å vise fram kunnskapene sine, sier Foss.

Muntlig-for-skriftlig eksamen innebærer at kandidaten får utlevert oppgaveteksten og får en viss tid til å forberede seg. Deretter besvares spørsmålene muntlig til to sensorer.

– Kandidaten har to timer til å snakke gjennom oppgavene. Eksamensformen er stort sett en monolog, der kandidaten forteller og sensorene lytter. Vi kan ikke stille ledende spørsmål, men vi kan stille oppklaringsspørsmål og forsikre oss om at kandidaten faktisk svarer grundig på alle spørsmålene, sier Foss.

Tilrettelagt eksamen kan innvilges ut fra for eksempel dysleksi eller konsentrasjonsvansker.

– Søknaden om tilrettelagt eksamen må underbygges med dokumentasjon fra en fagperson. Det er ikke mange som søker om tilrettelagt eksamen, men for de det gjelder er det veldig viktig, sier Foss.

0 0 Continue Reading →

Menko gir ut barnebok

– Dette er virkelig stort og utrolig gøy, sier Menko-ansatt Jonas Smebye Wiksén. På nyåret gir Menko ut boken han har skrevet om den lille isbjørnen Spits.

Spits opplever at isfjellet han bor på har smeltet på grunn av global oppvarming. Han drar til Norgeveien 3 for å få hjelp, og møter her på 10 år gamle Kristin og den helsprø bestefaren hennes. Sammen legger Spits og Kristin en plan for hvordan de skal få kongens minister og de andre voksne til å redde det som er igjen av Nordpolen.

– Boka skal først og fremst være morsom, men på samme tid favne om et alvorlig og litt skummelt tema. Den handler i bunn og grunn om at det er de voksne som har ansvaret, men at barna må tvinge dem litt i gang. Det er derfor ei bok med mye krangling i, og sånn sett gjenspeiler den ikke akkurat Menko-metoden, humrer Smebye Wiksén.

Han driver stort sett hele tiden og skriver på et eller annet, fordi selve skriveprosessen gir ham så mye tilbake.

– Jeg liker å være kreativ, og det føler jeg at jeg er når jeg forfatter noe. Det å skrive får meg i en god stemning helt uavhengig av hva det til slutt blir til. At jeg nå skal få gi ut bok, er selvsagt utrolig gøy. Jeg må bare takke og bukke for den entusiasmen som jeg umiddelbart ble møtt med, sier den ferske forfatteren.

Daglig leder i Menko, Arne Paulsen, mener Smebye Wikséns bok understreker det sterke fagmiljøet i Menko.

– Vi har svært dyktige folk på flere områder, og noen har altså også kompetanse til å gi ut en faglig barnebok. Jonas har forfattet en sterk tekst, som er nydelig illustrert av Lillian Larsen Wilhelmsen. Det er en tidsaktuell bok, som omhandler et viktig tema som miljøvern, sier Paulsen.

Boka om isbjørnen Spits vil være obligatorisk på alle Menkos kurs innen barne- og ungdomsfag.

0 0 Continue Reading →

Hjelper ungdommer fullføre utdannelse

Michelle Knudsen Bratteland (18) er en 20 ungdommer i Aust-Agder som får hjelp av Menko til å fullføre videregående skole.

– Jeg er glad for oppfølgingen og veiledningen jeg får fra Menko. Det er mye å sette seg inn og mye å passe på, sier Bratteland.

Hun avbrøt ordinær skolegang i andre klasse på videregående og holder nå på å bygge opp nok fag og praksis til å fullføre skoleløpet, slik at hun legger grunnlaget for videre utdannelse. Menko er engasjert for å hjelpe henne helt i mål.

– Det er utrolig viktig å få ungdom til å fullføre videregående skole. All erfaring tyder på at veien inn i arbeidslivet blir mye mer krevende uten slik skolegang, og uten studiekompetanse eller fagbrev kan du ikke gå videre på høyskole eller universitet, sier rådgiver Sven Håkon Øyreskleiv i Menko.

LÆRINGSMÅL FOR UNGDOM
Sammen med Hilde Vasseth leder han prosjektet ”Læringsmål for ungdom”, på oppdrag fra Oppfølgingstjenesten og NAV Aust-Agder. Prosjektet, som startet høsten 2013, er rettet mot ungdommer i Aust-Agder som har sluttet på videregående skole, men som fremdeles har rett til videregående opplæring.

Ungdom som påbegynner videregående opplæring har fem år på å fullføre opplæringen. I løpet av denne femårsperioden har ungdommen fortsatt rett til videregående opplæring, selv om de selv har valgt å slutte på skolen.

– Fylkeskommunen ønsker at de som slutter, skal komme tilbake og fullføre utdannelsen i et løp som er tilpasset den enkeltes situasjon. Det kan enten være på skolen eller som tilrettelagt opplæring i en bedrift. Mange er i arbeidstrening i en bedrift før de eventuelt starter på fagbrevet gjennom en læreplass. I en slik praksisperiode er det viktig å dokumentere oppgaver som følger læreplanen, slik at ungdommene senere kan få redusert læretid, forteller Øyreskleiv.

20 DELTAKERE
Gjennom ”Læreplanmål for ungdom” 20 deltakere, de fleste i alderen 16 til 25 år. I løpet av prosjektperioden legges planer for videre skolegang eller læreplass.

– Vi sørger for at praksistiden er faglig rettet og preget av meningsfulle oppgaver, tilpasset læringsmålene som er satt for den enkelte, sier Øyreskleiv.

Menko følger opp både deltakere og arbeidsgivere, og bidrar ofte til kompetanseheving hos begge parter i løpet av prosjektperioden.

Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne, Aust-Agder fylkeskommune og NAV Aust-Agder, er gode. Prosjektet har også bidratt til at andelen elever som fullfører videregående skole er sterkt økende i Aust-Agder.

BILDET: Sven Håkon Øyreskleiv og Hilde Vasseth (t.h.) i Menko sørger for at Michelle Knudsen Bratteland får praksis i henhold til læringsmålene, slik at praksisen blir godkjent.

0 0 Continue Reading →

NAV Hedmark valgte Menko

Menko skal gjennomføre helsefagarbeiderkurs for NAV Hedmark i fire nye år.

Menko har arrangert tilsvarende kurs i Hedmark helt siden 2010.

– I evalueringen fikk vi en perfekt score – 10 poeng – på kvalitet. Det er en fantastisk hyggelig tilbakemelding fra en kunde vi har jobbet tett med i flere år allerede, sier May-Britt Nøkleholm i Menko på Hamar.

Siden 2010 har Menko utdannet hundrevis av helsefagarbeidere gjennom kurs på Kongsvinger og Hamar. Bare i løpet av skoleåret 2013-2014 arrangerte Menko sju slike kurs.

– Vi er utrolig stolt over og glad for å få lov til å fortsette med disse kursene. Vi synes selv at kursene er blitt veldig gode, og tilbakemeldingene – både fra deltakere og NAV Hedmark – er kjempegode, sier Nøkleholm.

Kursdeltakerne er som regel en sammensatt gruppe, fra 18 til 55 år gamle, med svært ulik bakgrunn. De skal gjennom et 40 uker langt kurs som blant annet omfatter anatomi, fysiologi, sykdomslære, kommunikasjon, samhandling, helhetlig sykepleie, lovverk, regelverk og etikk.

– Helsevesenet er fortsatt preget av mange ufaglærte som arbeider som assistenter. Etter å ha gjennomført våre kurs, kan deltakerne få jobb på sykehjem og aldershjem, i boliger for psykisk utviklingshemmede og i hjemmesykepleien, sier Nøkleholm.

0 0 Continue Reading →

Pleieassistentkurs med minoritetsspråklige

Etter flere uker med norskopplæring er deltagerne på Menkos pleieassistentkurs på Gjøvik i ferd med å bygge både sykehjem og bofellesskap – i papp!

Pleieassistentkurset startet 4. oktober, med 12 påmeldte. Noen av deltagerne har allerede skaffet seg jobb, derfor er antallet nå nede i ni elever.

– De er alle minoritetsspråklige, så vi går litt saktere frem enn tidligere grunnet språkutfordringer. Mange av dem snakket dårlig norsk, men de har virkelig lært masse i løpet av de ukene vi har holdt på. Jeg merker stor fremgang, det er bare noen ganske få ord som nå må oversettes, sier kursansvarlig Brynhildur Engen.

Hun mener pleieassistentkurset kan være nøkkelen til en vellykket integrering for kursdeltagerne. De får norsklekser, også i helgene. Og de snakker sammen om viktigheten av å lære seg norsk, for å komme seg ut i arbeidslivet. Det ønsker de nemlig dypt og inderlig, alle sammen.

– Gruppa er sammensatt med deltagere fra Eritrea, Litauen, Kongo, Burundi, Etiopia, Afghanistan, Tyrkia, og så meg da, som er fra Island, humrer Engen.

­– Dette er en skikkelig fin gjeng, som heier hverandre frem og respekterer hverandre. Vi er nå godt i gang med helsefagdelen, det vil si grunnleggende anatomi, fysiologi og sykdomslære. Denne uken bygger vi sykehjem og bokollektiv av pappesker. Vi jobber med det som kalles terapeutisk miljø. Altså hvordan vil vi ha det rundt oss, både psykisk, fysisk og sosialt. Engasjementet i gruppene er det ingenting å si på. Alle er superivrige, forteller hun.

Teoridelen av pleieassistentkurset er ferdig 2. desember, mens praksisdelen avsluttes 27. februar.

0 0 Continue Reading →

Hektisk første uke på BUA-kurs

Menko er nå i gang med to parallelle barne- og ungdomsarbeiderkurs i Oslo. Mandag gikk startskuddet for 44 spente og motiverte deltagere i alderen 23-58 år.

– Alderen spenner vidt, men høstens kull skiller seg først og fremst ut fra tidligere kull ved at mange av deltagerne har relevant erfaring fra barnehage eller skole fra før. De vet hva de vil, og de har en sterk formening om hvor de vil ut i praksis. Dette er en klar indikasjon på at kursene våre begynner å bli godt kjent, og at de for mange fremstår som svært attraktive, sier Menko-instruktør Torstein Midtlien.

Menko har i høst opplevd rekordstor oppslutning om de to barne- og ungdomsarbeiderkursene som altså startet denne uken. 137 søkere meldte sin interesse, hvorav 44 av disse til slutt fikk tilbud om kursplass.

– Deltagerne i gruppen er veldig motiverte. Det virker som en lærevillig gjeng, og alle gleder seg nå til å komme skikkelig godt i gang, forteller Midtlien.

Mandag brukte deltagerne til å bli bedre kjent med hverandre, og til å fortelle om sine forventninger til kurset, mens tirsdagen gikk med til praksissøk og oppdatering av CV-er.

– Onsdag hadde vi et opplegg som vi kaller «lange linjer». Deltagerne ble delt inn i tre grupper, og hver gruppe fikk utdelt en av bøkene på pensumlista. Så skulle de bla i denne og finne ut av innholdet i grove trekk, for deretter å presentere dette for klassen mot slutten av dagen, sier Midtlien.

Torsdag bar det ut i felten for å skaffe seg praksisplass, og fredag var det turdag i Østmarka.

– Vi dro til Nøkkelvann og hadde en kreativ bli-kjent-dag i strålende solskinn med masse aktiviteter. Her ble deltagerne gitt ulike oppgaver, og de måtte bruke ting i naturen til å løse dem. Dette ble en fin avslutning på en innholdsrik og travel uke. Lek og moro er en viktig del av kursopplegget vårt, så slike utendørsdager vil det helt sikkert bli flere av, lover Midtlien.

0 0 Continue Reading →

Rekordmange søkere til Oslo-kurs

Menko i Oslo opplever denne høsten rekordstor oppslutning om sine barne- og ungdomsarbeiderkurs.

– Vi har 137 søkere til to parallelle kurs som starter opp 24. oktober. Så mange har vi aldri hatt før, forteller Menko-instruktør Jonas Smebye Wiksén.

På hvert av kursene er det plass til 20 deltagere, og inntakssamtaler vil pågå denne uken.

– Her håper vi at vi skal klare å skille ut de søkerne som er mest engasjerte og motiverte. Det er først og fremst det samtalene dreier seg om, sier Smebye Wiksén.

Han har undervist hos Menko i barne- og ungdomsarbeiderfaget siden april i år, og har i løpet av denne tiden opparbeidet seg solid kunnskap om hva som forventes av deltagerne som får plass på kurset.

– De må være klar over at dette faget er stort, og at det vil kreve mye av den enkelte å følge pensum. Deltagerne bør være på hugget hele tiden, og ta ansvar for seg selv fra dag én. Vi skal selvsagt ha masse moro også. Det er mye av kursinnholdet som handler om lek, men disiplin og motivasjon er likevel et must om deltagerne skal lykkes, påpeker Smebye Wiksén.

Han skal selv undervise i ett av kursene, mens Torstein Midtlien vil undervise i det andre.

– Vi kan jo aldri bli helt ferdig utlært som instruktører, Torstein og jeg, men målet vårt er å bli flinkere og flinkere for hvert kurs som går. Nå gleder vi oss stort til å gjøre disse kursene enda bedre enn de to forrige. Sammen skal vi bidra til å utdanne drivende dyktige barne- og ungdomsarbeidere, sier Smebye Wiksén.

0 0 Continue Reading →

Mye nytt for ny mann i Oslo

Torstein Midtlien (29) er nyutdannet lærer, nyansatt i Menko og snart også nygift.

– Ja, det er mye nytt for tiden, og det er spennende. Nå har jeg vært hos Menko siden august, og kolleger her har gitt meg en varm velkomst. Jeg stortrives som instruktør i barne- og ungdomsarbeiderfaget, og jeg føler meg veldig privilegert som får bidra til å utdanne morgendagens barne- og ungdomsarbeidere. Snart skal kursdeltagerne mine ut å gjøre en viktig innsats i samfunnet. De er virkelig topp motivert, og sultne på kunnskap og mer kompetanse. Da er det gøy å være lærer, forteller Midtlien.

Han er utdannet lektor i kroppsøvingsfaget, med en bachelor innen idrett fra Høgskolen i Lillehammer og PPU fra Høgskulen i Sogn og Fjordane, samt en master i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøyskole. Tematikken for masteroppgaven var internasjonal idrettsbistand med fokus på lokale erfaringer fra et prosjekt i Sør-Afrika

Masteroppgaven leverte han inn før jul i fjor, og etter dette jobbet Midtlien i en miljøterapeutstilling hos Aberia.

– Også ved siden av studiene har jeg arbeidet mye med barn og unge, og da særlig med barn med utfordrende atferd. Et år jobbet jeg for øvrig i Sør-Afrika som idrettsfrivillig i regi av Norges idrettsforbund. Jeg bodde en time utenfor Cape Town hos en vertsfamilie, og fikk lære mye om en helt ny kultur og om meg selv. Erfaringene vil utvilsomt komme godt med i jobben min som instruktør i barne- og ungdomsarbeiderfaget hos Menko, hvor jeg har med mange flerkulturelle og minoritetsspråklige å gjøre, sier Midtlien.

Han beskriver seg selv som en positiv og tålmodig fyr, med stor arbeidskapasitet og massevis av energi.

– Jeg liker å holde meg i aktivitet. Det gir meg viktig overskudd i hverdagen. Jeg er blant annet frivillig i Redd Barna og i Røde kors hvor jeg er gruppeleder på mentorprosjektet, og så har jeg et verv i ”Judo for fred”, hvor jeg er bistandskoordinator. I tillegg til dette er jeg ihuga fotballmann, jeg trener et jente 19-lag og spiller selv i Fremad Famagusta, et 4. divisjonslag i Oslo. Jeg er generelt glad i friluftsliv og fiske, om vinteren står jeg mye jeg på snowboard, og så er jeg veldig glad i å reise. Sør-Afrika er blant favorittdestinasjonene, forteller Midtlien.

Han bor på Lambertseter sammen med sin samboer, og i januar blir de altså mann og kone. Da går turen på nytt til Sør-Afrika.

– Bryllupet skal holdes i Cape Town på Nooitgedacht estate som ligger cirka en times kjøretur utenfor sentrum. Det blir ekstra spesielt siden det er så mange venner og så mange fra min egen familie som har valgt å bli med. Jeg gleder meg veldig, sier Midtlien.

0 0 Continue Reading →

Første hotell- og restaurantkurs

I september startet Menkos første kurs i hotell- og restaurantfag.

– Kurset er nytt for oss, men fagområdet kjenner vi godt fra før. Det er nært beslektet med service, og handler først og fremst om kommunikasjon og å behandle mennesker på en god måte, sier Arne Paulsen, daglig leder i Menko.

Menko vant kontrakten gjennom et åpent anbud. Oppdragsgiver er NAV Vest-Agder.

– Det er åpenbart et behov for denne type kompetanse og arbeidskraft i Vest-Agder. Og det kan være en type arbeid som passer for mange arbeidssøkende, sier Paulsen.

Ti kursdeltakerne møtes nå fem dager i uken i 14 uker frem mot jul i Menkos lokaler i Kristiansand.

– For oss i Menko er det kjempespennende å gå løs på et nytt fagområde. Flere av våre medarbeidere har jobbet som både ledere og medarbeidere på hoteller og restauranter. Så vi gleder oss over å være i gang, sier Paulsen.

restaurant_kristiansand_7219-1

restaurant_kristiansand_7206-1 restaurant_kristiansand_7202-1 restaurant_kristiansand_7192-1

0 0 Continue Reading →

Flere fullfører videregående skole i Aust-Agder

Andelen elever som fullfører videregående skole er sterkt økende i Aust-Agder.

Blant fylkets elever og lærlinger som begynte på videregående i 2010, hadde 71,6 prosent fullført og bestått skolen i løpet av fem år. Tilsvarende tall for 2004-kullet var kun 64 prosent.

– For noen år siden satte vi et mål om å få flere elever gjennom skoleløpet. Det har gitt resultater. Nå nærmer vi oss landsgjennomsnittet, og på enkelte områder er vi bedre enn landsgjennomsnittet. Det tyder på at vi har gjort mye riktig, sier rådgiver Leif Jonassen i Aust-Agder fylkeskommune.

7,6 prosent økning fra 2004- til 2010-kullet er mer enn det dobbelte av landsgjennomsnittet i samme periode. Bare Vestfold er så vidt bedre, med 7,7 prosent økning.

– Vi har jobbet systematisk med overgangen fra ungdomsskole til videregående, og med å finne læreplasser. Mange konkrete tiltak på mange nivåer har i sum gitt en god effekt, sier Jonassen.

SAMARBEID MED MENKO
Menko har de fire siste årene gjennomført kursene Kompetansemål for ungdom og Bedre forberedt på oppdrag fra Aust-Agder fylkeskommune. Kursene har til hensikt å hjelpe elever gjennom videregående opplæring.

– Vi har hatt veldig god hjelp av Menko. Menko har profesjonelle og dyktige medarbeidere som bidrar på en ypperlig måte med tett oppfølging av den enkelte elev, sier Jonassen.

– Vi i Menko er glad for å ha fått lov til å delta i arbeidet, men æren tilhører administrasjonen og politikerne i Aust-Agder som har tatt dette på alvor, og som har satt inn gode og effektive tiltak som har gitt suksess, sier Arne Paulsen, daglig leder i Menko.

ALL-TIME-HIGH
En ny rapport viser at andelen elever som fullfører og består videregående opplæring innen fem år aldri har vært høyere. Mens andelen har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-kullet, har andelen for 2010-kullet økt til 72,7 prosent.

Fremgangen tilskrives en nasjonal satsing gjennomført av fylkeskommunene, som har fått midler fra Utdanningsdirektoratet til disse forsøkene. De siste årene har det vært en positiv utvikling i andelen fullførte studieløp i 18 av 19 fylker.

0 0 Continue Reading →

Menko etablerer seg på Lillehammer

12. september går startskuddet for et nytt pleieassistentkurs i Menko-regi. Det skjer i Menkos nye lokaler i Bryggerikvartalet på Lillehammer.

– Bryggerikvartalet ligger sentralt i Lillehammer. I et kontorbygg her har vi lyse og trivelige lokaler til disposisjon, med alt vi trenger; eget klasserom, et lite kontor, toaletter og koselig te-kjøkken. Det er stor stas å etablere seg i en ny by, forteller ansvarlig for helsefag hos Menko, May-Britt Nøkleholm.

15 deltagere skal følge pleieassistentkurset frem til 10. mars 2017. Flertallet av årets deltagere er minoritetsspråklige.

– Det synes jeg er flott. Som deltagere på pleieassistentkurset får de smakt litt på hvordan det er å jobbe i helsesektoren, og de får opparbeidet seg forkunnskaper som de vil trenge for å ta fatt på en helsefagarbeiderutdannelse. For mange er jo dette selve målet, som vi selvsagt håper de lykkes med. Vi trenger virkelig flere helsefagarbeidere i Norge, påpeker Nøkleholm.

De første seks ukene av pleieassistentkurset vil bestå av teori. Deretter skal deltagerne veksle mellom teori og praksis.

– Pleieassistentkurset skal først og fremst gi deltakerne nødvendig basiskunnskap om menneskets grunnleggende behov. De blir blant annet undervist i kroppens fysiologi og anatomi, sykdomslære og hygiene, men også temaer som kommunikasjon, holdninger og etikk inngår i undervisningen, forteller Nøkleholm.

Parallelt med pleieassistentkurset på Lillehammer går Menko i gang med pleieassistentkurs også på Gjøvik. Kursstart her blir 3. oktober.

 

0 0 Continue Reading →

To nye fagansvarlige i Menko

Margrete Foss og May-Britt Nøkleholm er begge nyansatte som fagansvarlig i Menko.

Margrete skal ha ansvar for alle barne- og ungdomsarbeiderkurs i Menko-regi, mens May-Britt vil ta hånd om de ulike kursene innen helsefag.

1.august gjøv de løs på sine nye arbeidsoppgaver med stor iver og entusiasme.

– Som fagansvarlig i Menko har vi det overordnede ansvaret for alle kurs innen vårt eget fagområde. Helt enkelt forklart skal vi bidra til at alt går på skinner, smiler Margrete og May-Britt, og utdyper:

– Vi skal blant annet være kontaktpersonene utad mot NAV og kommune. Vi skal ansette folk og passe på at de er faglig kvalifisert til oppgavene de blir satt til, og vi skal steppe inn eller skaffe vikar hvis noen blir syke. Det er også vår jobb å sørge for at måten vi arbeider på til enhver tid lever opp til Menko-metoden.

De har begge jobbet i Menko i flere år, og har hatt ansvar for undervisningen i hver sin klasse.

– Jeg stortrives hos Menko. Å være med på å gi folk en ny sjanse i livet – hjelpe dem videre, eller få dem til topps, som vi pleier å si – det er virkelig givende, forteller May-Britt.

53-åringen fra Stange i Hedmark er utdannet sykepleier, og har videreutdanning i veiledningspedagogikk, kreftsykepleie og psykiatrisk sykepleie. Hun har jobbet mange forskjellig steder, blant annet på medisinsk og kirurgisk avdeling på sykehus. Hun har også jobbet som fagutviklingssykepleier i Stange kommune, og på rehabiliteringsavdelingen der, for å nevne noe.

– Fremover skal jeg altså være fagansvarlig for alle pleieassistent- og helsefagarbeiderkurs i Menko-regi. I høst er vi i gang på Hamar, Gjøvik og Lillehammer, samt i Kongsvinger og Kristiansund. Så det blir nok å henge fingrene i, sier May-Britt.

Hun utgjør ledergruppa i Menko, sammen med daglig leder Arne Paulsen og fagansvarlig Margrete Foss (51) fra Ottestad utenfor Hamar. Sistnevnte skal ha ansvar for Menkos barne- og ungdomsarbeiderkurs, pr. nå i Oslo og Hamar.

– Jeg har jobbet 27 år i barnehage, og har også vært innom SFO og fengselsvesenet. I løpet av denne tiden tok jeg selv fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, forteller Margrete, som videreutdannet seg i voksen alder. Hun tok yrkesfaglærerutdanning i helse- og oppvekstfag ved Høgskolen i Akershus, og deretter videreutdanning i spesialpedagogikk. Margrete har også jobbet en periode i videregående skole før hun i 2012 begynte hos Menko.

– Jeg liker måten vi jobber på her. Hos Menko er vi ikke bare opptatt av at deltagerne våre skal lære mest mulig. Vi ser at ting utenfor kurset påvirker læringssituasjonen. Vi har en mer helhetlig tilnærming til hvert enkelt individ, som vi får gleden av å følge tett. Det er en ubeskrivelig god følelse når kursdeltagere kommer til meg og forteller meg at de har fått det så mye bedre. At de har skaffet seg jobb, eller at de for første gang i livet har fullført noe og nå har fremtidsplaner. Da vet jeg at jeg er del av noe veldig viktig, sier Margrete.

 

 

 

 

 

 

0 0 Continue Reading →

Første kurs i Kristiansund

Mandag møtte 13 spente helserekrutter opp på Menkos nye opplæringssenter i Kristiansund. I 2,5 år fremover skal de følge kurset «Menn i helse» og utdanne seg til helsefagarbeidere.

– Det ligger et positivt driv over dette prosjektet, som jeg gleder meg til å komme ordentlig i gang med. Det vet jeg at de 13 kursdeltagerne også gjør. De hadde sitt første møte med noen av Menkos instruktører mandag. Selv får jeg ikke gleden av å møte dem før mot slutten av uken, da jeg enda har noen dager igjen av oppsigelsestiden hos min forrige arbeidsgiver, forteller Bente Johansen (40).

Hun tar snart fatt på jobben som kursleder og lokal rådgiver ved Menkos nye opplæringssenter i Storhaugen helsehus på Kirkelandet i Kristiansund. Dette er et renovert sykehjem som Kristiansund kommune har påkostet 200 millioner, og som åpnet dørene i mars.

– Vi er kjempefornøyd med de splitter nye og moderne lokalene våre. Storhaugen helsehus har et mangfoldig arbeidsmiljø, med blant annet frisklivssentral, krisesenter og øvingslokaler for sykepleierutdanningen. Her kommer vi helt sikkert til å stortrives, sier Johansen.

bente_johansen_kristiansund-kopiOPPDRAG FOR NAV MØRE OG ROMSDAL
Opplæringssenteret hun er ansatt ved ble etablert fordi Menko fikk i oppdrag av NAV Møre og Romsdal å gjennomføre et helsefagarbeiderkurs for arbeidssøkende menn i alderen 26-55 år. Deltakerne på dette kurset får tittelen helserekrutt, og de tilbys et komprimert utdanningsløp fram til selve fagbrevet, og et nytt yrke med gode jobbmuligheter.

– Behovet for utdannet helsepersonell i Norge er stort. Særlig trenger vi flere menn i helsesektoren. Det er utrolig viktig for arbeidsmiljøet at begge kjønn er representert. Personlig synes jeg ofte at det kan være lettere å forholde seg til menn enn kvinner på en arbeidsplass, de er mer rett frem, og kan kalle en spade for en spade. Flere menn i helsesektoren vil selvsagt også komme pasientene til gode, sier Johansen.

Hun kommer fra jobben som instruktør i sikkerhets- og beredskapsgruppen ResQ, men hun har tilbragt mesteparten av sin yrkeskarriere innen Forsvaret.

– Sånn sett er jeg godt vant til omgås menn på jobb, ler Bente.

Foruten Befalskolen i ryggen, er hun også sykepleierutdannet, med arbeidserfaring fra både barne- og ungdomspsykiatri og barnevernet.

– Jeg har en bred yrkesbakgrunn, og jeg er vant til å jobbe selvstendig, lede andre, holde god oversikt og stå for de avgjørelsene jeg tar. Videre tør jeg påstå at har jeg bein i nesa, og jeg er opptatt av å sette meg i respekt. Dette er kvaliteter jeg tror vil komme godt med i min nye jobb hos Menko, sier Johansen.

 

0 0 Continue Reading →

– Bare fint hvis jeg kan være et forbilde

Da eritreiske Adiam (38) kom som flyktning til Norge, var hun fast bestemt på å integreres i samfunnet og få seg en jobb. I dag er hun faglært barne- og ungdomsarbeider, og en stor motivator for mange i flyktningmiljøet.

– Du kan ikke bare sitte på rompa og klage over alt du har vært gjennom. Du kommer ingen vei ved å se deg tilbake. Du må se fremover, være tålmodig, og jobbe hardt dersom du skal ha jobbmuligheter i et land som Norge, sier Adiam Menghisteab.

I 2009 flyktet hun fra Asmara i Eritrea med datteren sin. Etter en lang, farlig og strabasiøs reise kom de to til Tanum mottak bittelille julaften. Adiam hadde allerede bestemt seg der og da.

– Du blir lat og deprimert hvis du ikke arbeider. Jeg ville gjøre noe med en gang jeg kom til Norge. Jeg ville bli kjent med folk, lære språk og holde meg i aktivitet. Ikke bare sove bort dagene. Derfor meldte jeg meg frivillig til å vaske på flyktningmottakene vi bodde på, forteller hun.

– DU BURDE JOBBE MED BARN!
Adiam deltok også på norsktreningskafé hos KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid – i Kristiansand. Her knyttet hun mange nye bekjentskaper, og hun ble god venn med en av de frivillige som en dag tok Adiam med seg på besøk til en norsk familie på Flekkerøy.

– Denne familien hadde fire barn, som jeg lekte sammen med hele ettermiddagen, selv om jeg ikke forstod språket deres. «Du burde jobbe i barnehage du», fikk jeg høre. Jeg har alltid likt unger, men jeg hadde jo ingen erfaring fra barnehage fra før. Så det virket nokså håpløst, forteller Adiam.

Under første dag av det obligatoriske kurset i norskopplæring og samfunnsfag, som alle som har fått oppholdstillatelse må gjennom, fikk hun telefon fra Kongsgård barnehagesenter. Kunne hun steppe inn som vikar på kort varsel?

Gjett om hun kunne!

PRAKSIS, VIKAR, FAST ANSATT
Skolen tilrettela slik at både undervisning og jobb lot seg kombinere. Adiam behersket nok norsk til å gå rett ut i praksis i barnehagen via introduksjonsprogrammet. I tillegg jobbet hun som vikar i barnehagen ved behov, og hun ble senere ansatt som assistent i fast stilling da introkurset var ferdig.

– Vi er en flyktningbarnehage med mange ulike nasjonaliteter. Hos oss er Adiam en ressursperson fordi hun snakker tigrinja og kan kommunisere med eritreiske barn og deres foreldre. Hun er utrolig kunnskapsrik og utadvendt. Det er alltid sang, dans og musikk der Adiam er. Når hun har samlingsstund sitter barna som lys og hører på når hun forteller med stor innlevelse, sier pedagogisk leder ved Kongsgård barnehagesenter, Ida Karlsen.

TVERRFAGLIG EKSAMEN
Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder fikk barnehagen tilsendt informasjon om kompetanseheving for de som allerede hadde fast ansettelse ved barnehagesenteret. Fordi Adiam hadde opparbeidet seg fem år med relevant praksis, fikk hun nå en gylden mulighet til å ta fagbrev som såkalt praksiskandidat.

En praksiskandidat er kort fortalt en som melder seg til fag-/svenneprøve uten å være elev eller lærling. Men først må man bestå tverrfaglig eksamen på høyeste nivå (Vg3). Fylkesmannen arrangerte kurset som gikk over ett år, der Menko stod for opplæringen med undervisning én kveld i uka.

– Det var ganske skummelt å begynne på kurset, de fleste deltagerne var jo norske og alle virket så flinke. Men de kursansvarlige i Menko var virkelig snille og hjelpsomme. De ba oss flerspråklige om å si fra hvis de snakket for fort eller brukte for vanskelige ord. Vi følte oss inkludert i gruppa og ikke oversett. Og vi skjønte fort at også de andre i klassen var usikre og litt engstelige. Dette gikk raskt over etter hvert som alle ble bedre kjent, sier Adiam.

Hun forberedte seg godt til hver kurskveld. Hun leste gjennom kapitlene de fikk i lekse, gjerne flere ganger, og skrev ned alle spørsmål og svar. Språket utviklet seg i rekordfart, og Adiam gikk opp til teorieksamen i desember 2015. Praktisk fagprøve ble gjennomført i mai 2016, og hun fikk karakteren meget godt bestått. Ifølge avdelingsleder Karlsen hadde sensorene aldri sett noen lede en samlingsstund så bra før.

– Jeg er så takknemlig. Menko har virkelig åpnet dører for meg. Nå drømmer jeg om å utdanne meg som barnehagelærer. For jeg kan jo ikke gi meg med dette, sier Adiam.

ET FORBILDE
Hun har blitt et forbilde for flyktninger som enten er, eller har vært, vikarer eller assistenter ved Kongsgård barnehagesenter.

– Når jeg klarte det, så kan dere også, sier jeg til dem. Mange er nå topp motiverte for å ta tverrfaglig eksamen som privatist, og de kommer til meg med masse spørsmål som jeg svarer på så godt jeg kan. Over sommeren skal vi dra i gang lekselesing for ei gruppe med somaliere og eritreere hver onsdag kveld, og jeg vil selvsagt være med på å hjelpe dem mot målet; jobb, økonomisk frihet og respekt, sier Adiam.

0 0 Continue Reading →

Menko til Møre og Romsdal

Menko etablerer opplæringssenter i Kristiansund etter å ha fått i oppdrag av NAV i Møre og Romsdal å gjennomføre et helsefagarbeiderkurs for menn.

Oppdraget ble vunnet i sterk konkurranse med en rekke andre tilbydere, deriblant flere store, nasjonale selskaper.

– Vi er stolt over å ha vunnet denne konkurransen. Tilbakemeldingen fra NAV viser at vi scoret meget høyt på kompetanse og kvalitet, noe som var avgjørende for å få jobben, sier Arne Paulsen, daglig leder i Menko.

I tildelingsbrevet heter det blant annet: ”De faglige kvalifikasjonene til Menkos tjenesteutførende personell ble vurdert som meget gode. Menko har også synliggjort et godt tilbud av aktiviteter og temaer og klarer å relatere disse til formål og målgruppe, og begrunner valg av aktiviteter”.

INDIVIDUELL OPPFØLGING
Menko får spesielt skryt for planene om individuelle tilpasninger og oppfølging av kursdeltakerne.

”Det er synliggjort at kurset er lagt opp på en slik måte at individuelle behov og oppfølging blir svært godt ivaretatt”, skriver NAV.

– Vi er glad for at kunden verdsetter det vi selv mener er våre sterkeste sider. Vi gleder oss til å komme i gang over sommeren. Oppstartsdato er 15. august, sier Paulsen.

OGSÅ TIL LILLEHAMMER
Kristiansund er ikke den eneste nye byen som Menko etablerer seg i for tiden. Til høsten er selskapet også på plass på Lillehammer. Da vil Menko ha tilstedeværelse i ti norske byer.

– Menko skal være et sør-norsk selskap med virksomhet fra Trondheim og sørover. Vi vil se etter muligheter for å etablere oss på flere steder i flere fylker, sier Paulsen.

0 0 Continue Reading →

Hva er din lærestil?

Etter å ha funnet sin lærestil tar kursdeltakerne hos Menko lettere til seg ny kunnskap.

– Vi lærer på ulike måter. Noen lærer best ved å lese, andre ved å ta hele kroppen i bruk. Lærestilen har stor betydning for hvordan du tilegner deg ny kunnskap, sier fagansvarlig Line Røste i Menko.

En lærestil kan være visuell, auditiv, taktil eller kinestetisk. Det betyr at du lærer best ved henholdsvis å se, høre, berøre eller være i bevegelse.

– På skolen lærer vi oftest ved å lese i en bok eller lytte til en lærer, noe som passer best for elever med visuell eller auditiv lærestil. For elever med taktil eller kinestetisk lærestil, har den tradisjonelle skolen ofte vært en tyngre opplevelse, forklarer Røste.

FINNER SIN EGEN STIL
Hvert år har Menko 700-800 deltakere på ulike kurs en rekke steder i Norge. Kompetanseselskapet har god erfaring med å tilpasse undervisningen til ulike måter å tilegne seg ny kunnskap. I starten av alle Menko-kurs bruker deltakerne en dag på å forstå de ulike lærestilene og, ikke minst, finne sin egen stil.

– Vår erfaring er at bare noen få vet hvordan de lærer best. Mange får a-ha-opplevelser i løpet av en slik dag, og gjør erfaringer om hva som passer for dem. Det er et poeng å styrke dem i troen på at den måten de lærer på er riktig og at den kan utvikles videre, sier Røste.

Hun forteller om en kursdeltaker som kom gråtende ved lunsjtider fordi hun ikke kunne huske hva det hadde vært snakket om i klassen så langt den dagen.

– Hun lærte på en annen måte, men blomstret etter lunsj da vi arbeidet med samme fagstoff på en måte som bedre passet henne, sier Røste.

LÆRER MER OG RASKERE
Noen mennesker kan sjonglere mellom ulike lærestiler, mens andre har én stil som dominerer. Noen lærer derfor nesten uansett hva læreren gjør, mens andre er avhengig av at læreren legger til rette for læring gjennom egne oppgaver og aktiviteter.

Røste sier at de som bruker sin sterkeste sans når de skal lære nytt og vanskelig fagstoff, lærer både raskere og mer. Det er derfor viktig å finne ut hva som passer best for den enkelte.

– Etter fem år med bevisst arbeid med læringsstiler er resultatene entydig positive. Mange kursdeltakere klarer seg uansett, men å kunne bidra til at de som har møtt mye motgang på skolen i unge år, nå endelig kan lykkes i voksen alder, er berikende. Det er spesielt personer med taktile og kinestetiske læringsstiler som har glede av tilrettelagt undervisning, for eksempel gjennom utstrakt bruk av praksisplass. Personer med auditive og visuelle lærestiler har jo ofte gjort det godt i den tradisjonelle skolen fordi skolen er tilrettelagt for deres lærestil, sier Røste.

Mange av de med store lærevansker har også fått tilrettelagt eksamen hos Menko, noe som har gjort dem i stand til å vise kompetansen også på eksamensdagen. Ikke alle er født til å skrive en femtimers skriftlig eksamen, men de kan bli utmerkede fagarbeidere likevel.

– Vi ser at tilpassede undervisningsmetoder kan gjøre flere voksne i stand til å huske mer av kunnskapen, ha mer glede av å lære og lettere fullføre sine studier, sier Line Røste i Menko.

0 0 Continue Reading →

Matprosjekt skal gi penger til klassetur

18 deltagere på salg- og servicekurs har de siste to ukene kokkelert og bakt, og drevet sin egen kantine i Menkos lokaler på Hamar.

Deltagerne har vært gjennom kundebehandling, markedsføring, samarbeid og organisasjon, kvalitetssikring og priskalkulasjon. Nå var tiden inne for å utføre noen praktiske oppgaver med bakgrunn i den teorien de har lært, forteller kursinstruktør Elin Bakke.

I Menkos kurslokaler i Grønnegata er det en gammel kantine. Her har salg- og servicedeltagerne stått bak disk og solgt varer som pastasalat, baguetter, kaffe og kaker. Alt har de laget selv.

De har vært kjempeflinke. Maten har de markedsført og solgt til ansatte i nærliggende bedrifter som har kommet innom. Deltagere fra andre Menko-kurs på bygget har også stått i kø for å kjøpe. Mange av dem har snart eksamen, så kantina har vært et svært populært tiltak, forteller Bakke.

Hun legger til at det overordnende målet med matprosjektet er å skaffe penger til en tur. I tillegg har man fokusert på samspill for å styrke klassemiljøet, og kvalitet og kundebehandling for å skape et godt renommé.

Hvor turen går, vet vi enda ikke. Vi skal ha mye moro, men det må selvsagt ligge noe faglig i bunn, sier Bakke.

0 0 Continue Reading →

– Menko har gjort meg sulten på mer utdannelse

Monica Olsen måtte klype seg selv i armen da hun fikk nest beste karakter i helsefag-arbeiderkurset hos Menko, og deretter bestod fagprøven med glans.

– Før hadde jeg så dårlig selvtillit. Nå er den på topp, takket være Menko. Jeg er virkelig sulten på å utdanne meg videre, sier 40-åringen.

Monica jobbet lenge som pleier. Mange tunge løft har satt sitt preg på både rygg og nakke. I tillegg sliter Monica med en gammel whiplashskade og en prolaps. Med smerter i hele kroppen ble hun til slutt langtidssykemeldt. Det var tungt å svelge.

– Jeg havnet etter hvert på arbeidsavklaringspenger, og innså at jeg nå måtte bestemme meg for hva jeg ville gjøre med yrkeslivet mitt. Jeg måtte finne min plass, et sted hvor jeg følte at jeg virkelig hørte hjemme, sier Monica.

Hun kontaktet NAV, og fikk tilbud om å ta utdanning innen helsefag via Menko. Monica sier hun alltid har likt å jobbe med mennesker, og hun trivdes godt innen helsesektoren. Derfor valgte hun å takke ja.

– Det var skummelt å sette seg på skolebenken igjen, men også spennende og fryktelig krevende. Jeg bestemte meg tidlig for at dette skulle jeg få til! sier Monica.

– Jeg skulle fullføre kurset, og jeg skulle klare å gå opp til fagprøven, koste hva det koste ville. På denne tiden var jeg alenemor til tre barn, men jeg lot ikke dette stoppe meg. Det gjelder å sette seg mål og ha troen på seg selv, det er noe av det viktigste jeg lærte hos Menko, forteller Monica.

Fordi hun har dysleksi fikk hun tilrettelagt eksamen, det vil si en skriftlig og en muntlig del. Det var til stor hjelp, og ga gode resultater.

– Jeg trodde ikke på sensoren da hun ga meg karakteren fem. Jeg måtte klype meg flere ganger i armen. Jeg ble så utrolig glad, sier Monica.

Hun var utplassert i praksis ved Brumunddal bo- og aktivitetssenter, hvor hun fikk arbeidskontrakt etter studietiden. Her gikk hun også opp til fagprøven, før rygg og nakke igjen satte henne tilbake.

– Jeg valgte å søke meg over til dementavdelingen, der jeg fikk et sommervikariat med mer tilpassede arbeidsoppgaver. Parallelt undersøkte jeg mulighetene for jobb innen psykiatrien. Da jeg tok helsefagarbeiderkurset hos Menko, ble jeg spesielt interessert i fagområdet rus og psykiatri. Kanskje passet det meg bedre, tenkte jeg.

Rakrygget og med en cv i hånden oppsøkte Monica psykisk helse- og rushelsetjeneste i Ringsaker kommune. Monica fikk sporenstreks kontrakt i en 75 prosent stilling, og kombinerte dette med 15 prosent fast jobb på dementavdelingen. I april leverte hun inn en søknad til fagskolen på Gjøvik, hvor hun ønsker å ta en toårig, deltids videreutdannelse innen psykiatri og rushelsetjeneste, og i mai fikk hun tildelt studieplass.

– Jeg synes selv at jeg har kommet veldig langt i forhold til utgangspunktet jeg hadde. Jeg er så fornøyd med livssituasjonen min nå, og jeg har fått opp livsgleden, mye takket være Menko. De har gitt meg masse nyttig lærdom og gjort meg sulten på mer utdannelse. Jeg kan ikke få fullrost Menko nok, smiler hun.

0 0 Continue Reading →

Endelig på riktig hylle

Da Linda Grande Vien og Wenche Mikkelsen ble utbrent og sykemeldt i jobbene sine som henholdsvis resepsjonist/servitør og personlig assistent, måtte begge stake ut ny kurs i arbeidslivet.

– Menneskene i Menko på Hamar ble redningen min, forteller Linda.

I 2012 møtte hun den berømmelige veggen. Hun fikk også en psykisk tilleggsdiagnose.

– Jeg var helt satt ut i to år. Jeg klarte ikke gjøre noe som helst, forteller 29-åringen, som hele tiden var fast bestemt på å tilbake i arbeidslivet. Men ikke til samme type jobb som hun hadde før, det frarådet både lege og psykolog henne å gjøre.

– Å jobbe som servitør og resepsjonist på et hotell innebærer ofte ugunstige arbeidstider, høyt tempo og høyt stressnivå. Noen takler slike utfordringer på strak arm, og stortrives i yrket, mens andre – som meg – sliter seg helt ut, sier Linda.

Etter sykemeldingsperioden deltok hun på et seminar i regi av NAV, der Menko kom for å presentere kurs og utdanninger. Det ble en aha-opplevelse.

– Jeg innså at et kurs – og forhåpentligvis også et fagbrev – innen salg og service kunne åpne en del dører for meg, selv om jeg jo manglet generell studiekompetanse. Det er så mye mer spennende innenfor dette faget enn bare hotellnæringen. Jeg trengte slettes ikke finne på noe helt annet, jeg måtte bare tenke litt nytt, forteller Linda, som kom på intervju hos Menko og fikk kursplass.

Hun ordnet selv praksis i avdelingen for maling på Maxbo.

– Også jeg da, som knapt visste opp og ned på et malingsspann, ler Linda.

Etter å ha vært borte fra arbeidslivet i flere år, var det tøft å skulle stå opp til et fast klokkeslett, være strukturert og prestere. Spesielt på dårlige dager.

– Jeg hadde absolutt tøffe perioder innimellom, det er ikke til å legge skjul på. Da opplevde jeg at kursveilederne hos Menko virkelig så meg, viste forståelse og tilrettela for at alt skulle gå bra. De fanget meg opp på en helt annen måte enn jeg tror man ville gjort ved en større utdanningsinstitusjon, sier Linda.

Hun fullførte salg og service året før Wenche Mikkelsen (47) tok fatt på samme kurs. Wenche hadde frem til da gått sykemeldt i tolv måneder.

– Jeg har hatt mange forskjellige jobber. De siste årene før jeg ble syk, arbeidet jeg tett på mennesker. Først som assistent i barnehage, deretter som personlig assistent for en rullestolbruker, forteller Wenche.

Hun la både hjerte og sjel i jobben sin, sto på til alle døgnets tider, og sa aldri nei til ekstravakter.

– Arbeidshverdagen tok virkelig mye energi. Jeg følte jeg brukte meg selv helt opp. Til slutt sa kroppen stopp, på samme tid som det skjedde en del ting i mitt privatliv. Jeg hadde bare ikke mer å gi, sier Wenche.

Etter sykemeldingsperioden var det ingen jobb å gå tilbake til, den hadde hun sagt opp. Nå stod et fagbrev innen kontor og administrasjon høyest på ønskelista. Wenche hadde tidligere hatt kortere vikariater på sentralbord og innen ordrebehandling, og følte at det var «mer henne».

– Jeg var heldig og fikk begynne på salg- og servicekurset hos Menko. Det føltes veldig trygt, for når sant skal sies var tanken på å gå rett ut i arbeidslivet etter en lengre sykemelding, ganske skummel. Med Menko fikk jeg en mykere overgang og god hjelp til å komme meg videre i mitt eget tempo. Her opplevde jeg at jeg ble godt tatt vare på, og at kursinstruktøren hadde forståelse for at vi ikke alltid hadde tipp topp dager vi som deltok, forteller hun.

Både Wenche og Linda bestod privatisteksamen og gikk opp til fagprøven ved sine respektive praksisplasser. Linda hos Maxbo og Wenche hos Asko.

– Jeg er stolt over å ha nådd målet mitt. Selv om jeg ikke har fått meg fast jobb enda, har fagbrevet bidratt til å gi meg mye bedre selvtillit, og jeg står selvsagt langt bedre rustet i arbeidsmarkedet nå enn før. Jeg er ved godt mot, sier Wenche.

Linda jobber som nestleder på en Esso-stasjon og stortrives.

– Endelig er jeg på riktig hylle innen yrkeslivet, mye takket være Menko. De bidro sterkt til å gjøre en utdannelse for meg mulig. Kanskje skal jeg en dag gå videre. Med fagbrevet kan jeg nemlig søke meg inn på visse høyskolestudier som administrasjons- og salgsledelse. Det er absolutt noe jeg snuser på, smiler Linda.

0 0 Continue Reading →

Ny Menko-mann i Oslo

Han er nybakt pappa og nyansatt hos Menko. Jonas Smebye Wiksen har saktens nok å henge fingrene i om dagen.

– Jo takk, det er mye nytt å sette seg inn i, både på jobb og hjemmebane. Men jeg stortrives hos Menko, og jeg simpelthen elsker papparollen. Jeg har det virkelig bra for tiden, sier Smebye Wiksen, som bor på Adamstuen i hovedstaden sammen med kone og en nyfødt gutt på fire og en halv måned.

Wiksen er ansatt hos Menko som instruktør for 20 deltagere som tar barne- og ungdomsarbeiderkurset i Oslo. Han kommer fra en styrerstilling for to Montesorri-barnehager i henholdsvis Vestre Aker og på Ullern, og har jobbet i barnehage i over 15 år. Først som assistent, parallelt som han tok førskolelærerutdanning på deltid ved Høyskolen i Oslo. Deretter som pedagogisk leder.

– Jeg liker Montesorri-pedagogikken veldig godt. Her har man et stort fokus på medvirkning og medbestemmelse fra barna, og man gir dem mye mer frihet og respekt, forteller Smebye Wiksen.

Han var ivrig etter å bruke kompetansen og kunnskapen han har opparbeidet seg om barnehagebarn på en annerledes og ny måte. Nå gleder han seg til å jobbe med å få frem gode barne- og ungdomsarbeidere i regi av Menko.

– Vi er allerede godt i gang med nytt barne- og ungdomsarbeiderkurs her i Oslo, og jeg må si at deltagerne virker motiverte. Jeg gleder meg til å følge dem i praksisperioden som snart står for tur. Til å se at de begynner å forstå sammenhengen mellom teori og praksis, og til å se hvordan de benytter seg av praksisstedet for å lære enda mer. Her kan jeg bidra med råd og veilede dem på en god måte. Som tidligere styrer vet jeg jo mye om hva som forventes av ansatte i barnehage, sier Smebye Wiksen.

Stoffet han skal lære bort er noe egentlig alle vet og kan, mener han selv. Fordi pedagogikk handler om det å være menneske.

– Min viktigste oppgave blir derfor å hjelpe deltagerne til å hente ut kunnskap som de allerede har. Altså hjelpe dem med å sortere den, sette ord på den og sist, men ikke minst, bruke den, forklarer 34-åringen.

Når han ikke er på jobb trives han med å gå tur med familiens to hunder, og han er også glad i å spille squash.

– Men som nybakt far er det først og fremst sønnen min som opptar mesteparten av fritiden min akkurat nå. Selv om papparollen kan være krevende, så er det bare en glede. Endelig er det en som vil høre meg spille gitar, og som ler av slap-stick-humoren min. For ikke å snakke om all den fysiske treningen jeg får, sier Smebye Wiksen, og legger til at et glass hvitvin aldri har smakt så godt før som når guttungen er i seng og han kan runde av en fin vårkveld sammen med kona ute i hagen.

0 0 Continue Reading →

Etablerer nytt Menko-selskap

Menko har startet et nytt selskap for gjennomføring av tekniske kurs og utleie av prosjektledere, ingeniører og andre fagfolk.

– Menko skal ikke lenger utelukkende arrangere kurs relatert til mennesker, men også tekniske kurs. Vi drar veksler på de sterke pedagogiske kreftene i Menko og utvider virksomheten i en spennende retning, sier eier og daglig leder i Menko, Arne Paulsen.

Menko Ressurs ble etablert 15. mars 2016, på Menkos 15-årsdag. Selskapet skal, i tillegg til kursvirksomhet, også stå for utleie av blant annet ingeniører og prosjektledere innen olje og gass, IT, energi, samferdsel og bygg og anlegg.

– I begge disse markedene peker pilene nedover. Vi etablerer oss motstrøms for å være klare til å ta del i oppturen vi tror kommer. Akkurat nå er det mange dyktige mennesker uten arbeid. Dermed har vi muligheten til å knytte til oss kompetente mennesker som bedriftene vil ha bruk for når det melder seg nye prosjekter, sier Rune Håverstad, som er ansatt som daglig leder i Menko Ressurs.

42-åringen fra Kristiansand har bakgrunn fra konsulentselskapet Necon, Aker Solutions og Forsvaret. Han skal primært jobbe i områder hvor Menko har virksomhet.

– Menko og Menko Ressurs vil naturlig følge hverandre geografisk. Dersom et av selskapene etablerer seg i et nytt område, er det naturlig at det andre følger med, sier Paulsen.

0 0 Continue Reading →

Menko støtter stor barneforestilling

Hele 145 elever var i sving på scenen da Hempa barneskole i Brumunddal hadde premiere på forestillingen Rypesvea. Menko var hovedsponsor for teaterstykket som gikk for fulle hus.

– Dette har virkelig vært et oppbyggende, miljøskapende og inkluderende prosjekt, hvor elevene har lært en masse om samarbeid. De synes det er gøy å gjøre litt andre ting enn vanlig, og jeg merker helt klart positiviteten som har rådet på skolen vår den siste tiden, sier prosjektansvarlig for Rypesvea, Tina Hybel.

Stykket er spesialskrevet for Hempa skole av Tor Karseth, en lokal manusforfatter. Det baserer seg på Guttorm Haugens forfatterskap, og handlingen foregår i nærmiljøet, nærmere bestemt på Bjørgeberget, for godt og vel 100 år siden.

– Vi satset på et stort stykke denne gangen, og ønsket at alt fra band, scenografi og dansere, til lys og lyd skulle være skikkelig profesjonelt. Så du kan gjerne si at dette er en slå-på-stortromma-forestilling, hvor alle elevene er inkludert. Foreldre har også bidratt ved å sy kostymer og lage kulisser, sier Hybel.

Menko er hovedsponsor for teaterstykket, og Hybel forteller at den økonomiske støtten har vært helt avgjørende for forestillingens kvalitet.

– Den har gitt oss større frihet til å få inn profesjonelle medarbeidere. Dessuten betyr det mye for oss at det lokale næringslivet ser hvor viktig jobb vi gjør, sier hun.

Menko har et spesielt forhold til Hempa skole da flere Menko-ansatte selv har vært elev eller ansatt ved skolen. Til stede på selve premieredagen var daglig leder Arne Paulsen, i tillegg til Line Røste og Margrete Foss fra Menkos Hamar-kontor.

– Det er bestandig artig å se unger i aksjon, og disse var veldig flinke. Vi i Menko synes det er viktig å støtte opp om barn og unge i utvikling, og det er jo også vårt fag å utvikle dyktige barne- og ungdomsarbeidere, sier Røste.

 

Hempa_skole_forestilling_2

Hempa_skole_forestilling_3

0 0 Continue Reading →

To nye barne- og ungdomsarbeiderkurs i Oslo

Menko i Oslo har nettopp hatt oppstart på to parallelle barne- og ungdomsarbeiderkurs. Den første uka har deltagerne brukt til praksissøk.

– Vi startet 11. april. Begge klassene, som rommer til sammen 41 deltakere, er nå godt i gang, forteller Menko-instruktør Susan Armstad.

Deltagerne skal fremover følge et undervisningsopplegg fire dager i uken. Den femte dagen er viet praksis.

– Deltakerne har brukt den første kursuken til å bli bedre kjent med hverandre, og til å besøke barnehager, skoler og SFO-er for å skaffe seg praksisplass. De som ikke får napp noen steder, vil vi selvsagt hjelpe, sier Armstad.

Mens hun selv leder én av klassene, skal Jonas Smebye Wiksen, nyansatt hos Menko, lede den andre. Smebye Wiksen er utdannet førskolelærer, og kommer fra styrerstilling i en barnehage i Oslo.

– Jeg var ivrig etter å bruke kompetansen min på en annerledes og ny måte. Nå gleder jeg meg til å jobbe med å få frem gode barne- og ungdomsarbeidere, sier han.

Smebye Wiksen beskriver seg selv som åpen og lyttende. Spesielt er han opptatt av at de personene han skal samarbeide med, skal føle seg sett.

– Deltagerne i klassen min virker topp motiverte. Så langt opplever jeg at alle deltar og bidrar, så dette lover godt, sier Smebye Wiksen.

De to barne- og ungdomsarbeiderkursene varer begge i 24 uker, med avslutning i slutten av oktober, og privatisteksamen i desember. Det var i alt 110 søkere til kurset i år, hvorav 95 kom videre til intervjurunden, og 42 fikk tilbud om plass.

0 0 Continue Reading →

10 av 12 fikk arbeidskontrakt etter kurset

I mars avsluttet Menko sitt andre pleieassistentkurs på Gjøvik. Nesten alle som gjennomførte kurset har nå fått arbeidskontrakt.

– Dette har vært ei kjempefin gruppe å arbeide med. Deltakerne har vist stor interesse for faget og deltatt aktivt i undervisningen. Ingen kjente hverandre ved kursstart, men det ble fort en sammensveiset gjeng som dro i lag. Alle var topp motivert for å komme seg ut i jobb, sier Menko-instruktør Brynhildur Engen.

Etter kursavslutning i mars har 10 av de 12 deltakerne fått kontrakt som tilkallingsvikar og/eller sommervikar, én av dem har også fått fast jobb hver fjerde helg. Alle er ansatt i kommunehelsetjenesten, det vil si at de jobber ved sykehjem, i hjemmetjenesten, i boliger for psykisk utviklingshemmede, og i boliger for psykisk syke og/eller rusavhengige.

– Dette er gode resultater som jeg er veldig stolt av. Pleieassistentkurset er riktignok ingen fagutdanning, men det gir et godt grunnlag for å gå i gang med utdanninger til ulike yrker og profesjoner innen pleie- og omsorgssektoren, sier Engen.

Hun forteller at det er flere fra kullet hennes som nå ønsker videre utdanning innen helsearbeiderfaget. To av deltagerne har søkt på sykepleierutdanning på høyskolen, og venter spent på svar. En av deltagerne fra kurset allerede er godt i gang med en helsefagarbeiderutdanning.

– Det er virkelig gledelig at så mange av deltagerne ønsker å ta utdanning og arbeide i helsevesenet. Her har de gode jobbutsikter, smiler Engen.

0 0 Continue Reading →

Hjelper elever finne læreplass

Mer enn 500 elever på videregående skoler i Aust-Agder har deltatt på Menko-kurs for lettere å finne læreplass.

For tredje året på rad er Menko engasjert av Aust-Agder fylkeskommune for å arrangere kurset “Veien til læreplass” for elever under fagopplæring. Kurset er holdt på Sam Eyde videregående skole i Arendal, Dahlske videregående skole i Grimstad og Tvedestrand og Åmli videregående skole. Elevene som har deltatt på kurset kommer fra en rekke ulike linjer, som for eksempel elektro, helsefag, naturbruk og transport.

– Å skaffe seg en læreplass er utrolig viktig, og ikke noe som skjer av seg selv. Det er avgjørende at elevene får et eierskap til å finne en god læreplass, og at de lærer litt om hvordan de best gjør det, sier rådgiver Ernst Rune Saatvedt i Menko.

Fylkeskommunen, NAV og flere etater har møter med elevene før Menkos kursholdere kommer til skolen.

– Vi lærer elevene å bruke nettverket sitt, å sette opp ringelister, og går gjennom hva de skal si når de ringer til en bedrift. Vi ser også på hvordan de kan gi en potensiell arbeidsgiver et godt førsteinntrykk. Dette er ting som få kan nok om fra før, sier Saatvedt.

Evalueringene av kurset er svært gode.

– Elevene skriver at de føler de har lært noe. Etter 12.500 timer på skolen er det viktig at elevene lykkes også i overgangen til arbeidslivet. En god læreplass er en kjempegod start, sier Saatvedt.

0 0 Continue Reading →

Menko fyller 15 år

– Jeg er utrolig stolt over hvor vi er kommet, sier daglig leder Arne Paulsen, 15 år etter at han startet Menko.

15. mars 2001 så konsulentselskapet, som skulle jobbe med lederutvikling og teamutvikling, dagens lys i Kristiansand.

Etter noen år skiftet fokus til opplæring av mennesker, ikke bare de som allerede var i arbeidslivet, men de som ønsket å komme inn i arbeidslivet. Kursvirksomheten vokste fram og spredte seg etter hvert til andre byer. Menko har i dag åtte kontorer/kurssentre.

– Veien har vært humpete! Jeg, og vi som jobber i Menko, har lært mye underveis. Etter å ha gått på noen smeller underveis, har vi utviklet flere bein å stå på. I dag er vi et solid selskap med stor aktivitet, sier Paulsen.

– Som eier og daglig leder er jeg stolt over alle de flotte menneskene som jobber i selskapet, og glad for alle suksesshistoriene vi har skapt gjennom årene – enten det dreier seg om enkeltpersoner eller selskaper som det har gått bra for, sier Paulsen.

15-årsdagen ble ikke bare markert med kake og kos på kontoret, men også med å stifte et nytt kompetanseselskap i Menko-familien. Mer informasjon om det nye selskapet kommer etter påske!

Bildet: Litt festivitas på kontoret i Kristiansand da Menko rundet 15 år 15. mars. Fra venstre Ernst Rune Saatvedt, Gøran Dalheim, daglig leder Arne Paulsen og Rune Håverstad.

0 0 Continue Reading →

Alle gikk ut i arbeid

Alle de ni deltakerne som nylig gjennomførte Menkos barnehageassistentkurs for minoritetsspråklige i Ski, har fått arbeidskontrakt eller tilbud om vikariat i barnehage og SFO.

– Jeg er utrolig stolt av dem. Deltakerne, som alle er kvinner, har hatt et brennende ønske om å komme seg ut i arbeidslivet, og de har virkelig stått på fra dag én, sier Menkos instruktør i Ski, Grete Engebretsen.

Det var en stolt gjeng som tok imot kursbeviset ved kursslutt 19. februar, etter 12 uker med teori og like mange uker med praksis. To av deltakerne er nå ringevikarer i SFO og barnehage, de resterende sju har fått tilbud om alt fra seks til 12 måneders arbeidskontrakter.

– Dette er kvinner som mangler arbeidspraksis, og som ikke har gode nok norskkunnskaper, verken muntlig eller skriftlig, til å begynne på barne- og ungdomsarbeiderfaget. Med barnehageassistentkurset får de god trening i å videreutvikle norsken sin, og de lærer nye, relevante ord og begreper. Sist, men ikke minst, tilegner de seg viktig faglig kompetanse og arbeidserfaring, og de får et ben innenfor praksisstedet, forteller Engebretsen.

Hun har inntrykk av at barnehager og aktivitetsskoler verdsetter ansatte med minoritetsbakgrunn.

– En av kursdeltakerne våre ble i praksisperioden satt til å passe på barna i avdelingen sin mens de ansatte hadde et kort møte. Hun samlet ungene rundt seg og fortalte om hjemlandet Pakistan, om skikker og om tradisjoner. Barna satt stille som mus og lyttet og koste seg da personalet kom tilbake. Denne kursdeltakeren våget å gi av seg selv, det har hun gjort hele veien, og både barna og de ansatte har tatt henne imot med åpne armer. Vedkommende jobber nå i et 12 måneders engasjement i denne barnehagen. Det synes jeg er en solskinnshistorie, sier Engebretsen.

Hun er nå i gang med et nytt barnehageassistentkurs for minoritetsspråklige i Ski, det sjette i rekken.

0 0 Continue Reading →

Erfarne assistenter på vei mot fagbrev

Hos Menko får erfarne barnehageassistenter teoretisk opplærling og muligheten til å ta fagbrev.

– De er dyktige, erfarne assistenter i barnehagene, men står ofte uten teoretisk, pedagogisk kunnskap. Vi gir dem innsikt som gjør dem til enda flinkere fagfolk, sier Arne Paulsen, daglig leder i Menko, som selv underviser i enkeltmoduler av kursene i Søgne og Lyngdal.

Det er tredje året på rad at sender Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder barnehageassistenter til Menko for å få den nødvendige teorien og ta den nødvendige eksamen, på vei mot et fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

– Gjennom kurset går assistentene mange bekreftelser på ting de allerede kan, men den store forskjellen er at de etter kurset kan kombinere erfaring med forskningsbasert teori. Fra før vet de hva som fungerer i barnehagen, men etter kurset forstår de også hvorfor det fungerer. De blir mer analytiske og reflekterer over hvordan de kan løse ulike situasjoner, basert på kombinasjonen av erfaring og ny kunnskap, sier Paulsen.

I år er det 20 deltakere på et kurs i Søgne og 14 på et annet kurs i Lyngdal. Undervisningen foregår på kveldstid en dag i uken. Eksamen er i desember.

0 0 Continue Reading →

709 på Menko-kurs i 2015

709 personer deltok på Menko-kurs i løpet av 2015. Kursene ble arrangert på ni steder i seks fylker.

– Vi opprettholdt et høyt antall deltakere på våre kurs gjennom hele fjoråret. Vi er glad for at NAV i de ulike fylkene er fornøyd med gjennomføringen og resultatene våre. Det gjør at vi får stadig nye bestillinger på flere kurs, sier daglig leder Arne Paulsen i Menko.

Selskapet er nå godt etablert i Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus, Aust-Agder og Vest-Agder.

– Vi opplever at våre tjenester er etterspurt. Vi ønsker derfor å utvide virksomheten til nye fylker og regioner i Sør-Norge, sier Paulsen.

0 0 Continue Reading →

Vi søker instruktør i Oslo

Til Menkos avdeling i Oslo søker vi en instruktør for kurs og utdanning innen barne- og ungdomsarbeid.

Arbeidet består blant annet av undervisning på kurset Barne- og ungdomsarbeider i Oslo, oppfølging av deltagere i arbeidstrening og å bidra til at deltagerne får ordinært arbeid ved kursslutt.

Vi søker etter en person med erfaring fra arbeid i barnehage og/eller skole, og gjerne undervisning og veiledning.

Vi ønsker kontakt med deg som er opptatt av at mennesker kan få utvikle seg og dermed nå sin egen ”topp”. Du skal kunne kjenne deg igjen i våre verdier: ydmyk, engasjert og smidig.

Som ansatt i Menko er det viktig at du brenner for vår målgruppe: arbeidsledige med ulik bakgrunn, som ønsker å bygge en karriere innen arbeid med barn og ungdom. Som instruktør trenger du å ha en god formidlingsevne med voksenpedagogikk som tilnærmingsmåte.

For mer informasjon, kontakt Line M. Røste på telefon 922 18 419. Skriftlig søknad med CV sendes line@menko.no snarest, og senest innen 18. mars 2016.

 

0 0 Continue Reading →

Menko støtter ungdomsmusikal

For tiende år på rad var Menko hovedsponsor for en musikal satt opp av Vågsbygd videregående skole i Kristiansand. Alle åtte forestillinger gikk for fulle hus!

– Helt siden slutten av 80-tallet har vi hatt tradisjon for å sette opp musikaler her på skolen. Menko har vært inne som hovedsponsor de siste ti årene, og det er vi selvsagt veldig glade for, sier Anne Margrethe Gluch ved Vågsbygd videregående skole.

Hun har vært produksjonsansvarlig og ansvarlig for sanginnstudering i forbindelse med årets musikal Rent, skrevet av amerikanske Jonathan Larsons. Den forteller historien om en gruppe venner i New York, som på 90-tallet lever for kjærligheten, kunsten og vennskapet, samtidig som de kjemper mot hiv, aids, stoffmisbruk og en uforstående omverden.

– 45 elever har jobbet med denne musikalen siden oktober. De har lagt ned en enorm innsats, og jeg er utrolig stolt over deres prestasjoner. Åtte forestillinger på rad er veldig krevende. Likevel har elevene gitt alt hver bidige kveld, og høstet strålende kritikker, forteller Gluch.

Musikalen er et samarbeid mellom musikk- og danselinjen på tredje trinn ved skolen. I faget instruksjon og ledelse lærer elevene å sette opp en produksjon fra ide til realitet. I tillegg til å være aktører på scenen, skal de også drive en PR-gruppe, være med på scenografi, lys og lyd, ha en elevbedrift som står for kafedrift under forestillingene og ha ansvar for kost og mask.

– Elevene lærer selvsagt mye faglig sett, men kanskje aller viktigst; de lærer å mobilisere både kropp, sinn og innsatsvilje langt utover det man vanligvis gjør i denne alderen. De vet at de må komme på øvelser, og de vet at de må stå på scenen for ikke å ødelegge for de andre, selv om de egentlig er så trøtte at de mest ikke orker å stå opp om morgenen. Vi snakker om en kollektiv mobilisering som de vil få god nytte av når de senere skal ut i arbeidslivet, mener Gluch.

Daglig leder i Menko, Arne Paulsen, var som vanlig i salen da årets Vågsbygd-musikal ble spilt.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Vågsbygd videregående skole i mange år. For oss er det naturlig å støtte unge mennesker i å utvikle sine talenter, sier Paulsen.

0 0 Continue Reading →

Ny mann i Arendal

– Han er engasjert og genuint opptatt av å sette ungdom i stand til å finne seg en jobb, sier Menkos Elisabeth Nærestad om nyansatte Sven Håkon Øyreskleiv ved kontoret i Arendal.

– Sven Håkon er dessuten svært dreven på jobbsøkerkurs. Han har verdifull kompetanse innen karriereveiledning, og kunsten å skrive en god cv og en god jobbsøknad, påpeker hun.

Øyreskleiv begynte hos Menko i januar. Han overtok stillingen etter Silje Sætherhaug, som nå er ansatt i fylkeskommunen med et prosjekt innen psykisk helse. Sætherhaug jobbet hos Menko med blant annet Kompetansemål for ungdom og Aktiv fra Dag 1, et fire uker langt kurs for unge som har sluttet på skolen og står uten arbeidsplass. Øyreskleiv får nå hovedansvaret for gjennomførelsen av sistnevnte.

– Jeg synes det er givende å hjelpe ungdom lykkes med å nå sine mål. Når de kommer på kurs, har de gjerne ikke så høye forventninger. Men så ser de verdien; at de lærer masse og får med seg gode verktøy. De blir som regel positivt overrasket over hvor mye de kan når vi har kartlagt deltakernes kompetanse, sier Øyreskleiv, som kommer fra Reaktorskolen i Kristiansand, hvor han lenge har jobbet med karriereveiledning.

PIANIST
Egentlig var det profesjonell musiker han skulle bli. Øyreskleiv er nemlig pianist, og han har spilt i band siden han var guttunge.

– Musikerlivet lot seg ikke kombinere så lett med familielivet dessverre. Nå spiller jeg kun på hobbybasis, og bruker spilleinntektene til å finansiere ferier til familien, forteller 46 – åringen, som tok utdannelse i sen alder. Han var 27 år da han fikk generell studiekompetanse og begynte på IKT-studier. Etter dette har han jobbet som rådgivende IKT-konsulent, prosjektleder, daglig leder og salgsleder, for å nevne noe.

– Det som har gitt meg mest, er helt klart rådgivning. Jeg gleder meg stort når jeg kan bidra til at noen får seg jobb, eller oppnår et mål de har satt seg fore. For ikke å snakke om når jeg får en hyggelig sms fra en kursdeltager med enten: «nå har jeg fått meg jobb», eller: «takk for et godt og nyttig kurs. Det har gitt meg en helt annen forståelse av hva jeg har av kompetanse», sier Øyreskleiv.

0 0 Continue Reading →

Praksisbesøk i Oslo

I Oslo er kursinstruktør Susan Armstad for tiden ute på praksisbesøk hos de 21 deltagerne som i oktober begynte på et 24 uker langt barne- og ungdomsarbeiderkurs i regi av Menko. De er alle utplassert i barnehage, skole eller aktivitetsskole (AKS).

– Deltagerne trives godt, de er flinke og får gode skussmål av praksisstedet. Flere av dem har allerede fått tilbud om å være vikar, forteller Armstad.

Deltagerne skal være ute i praksis i tre uker, før det bærer tilbake igjen på skolebenken i Linstowsgate 3 med undervisning fire ganger i uken og endelig utdeling av kursbevis 22. april.

– Men før det går vi i gang med to nye barne- og ungdomsarbeiderkurs. De starter begge opp 11. april, og 40 søkere vil få tilbud om plass. Opptaksmøte holdes den 30. mars, informerer Armstad.

0 0 Continue Reading →

Fem kurs på Hamar

I februar starter Menko på Hamar opp et nytt helsefagarbeiderkurs, og et nytt kurs innen salg- og service.

Dette kommer i tillegg til et barne- og ungdomsarbeiderkurs og to helsefagarbeiderkurs som startet opp høsten 2015. Deltagerne her forbereder seg nå til avsluttende eksamen i juni.

– Det betyr at vi alt i alt vil ha fem klasser på Hamar frem mot sommeren. Hver klasse har rundt 2o elever, så det blir fullt hus i Grønnegata 52, sier fagansvarlig i Menko, Line Røste.

Akkurat nå er det riktig nok ganske stille i gangene. Karakterene fra kursdeltagere som gikk opp til eksamen før jul er i ferd med å tikke inn, og de ser lovende ut kan Røste fortelle.

– Ja, det ser veldig bra ut foreløpig. Deltagerne fra høstkullet er nå ett skritt nærmere fagbrevet, og det er jo det som er det endelige målet, sier hun.

0 0 Continue Reading →

Overlappende kurs på Ski

Ti deltakere er klare for et nytt barnehageassistent-kurs for fremmedspråklige hos Menko på Ski. Kurset starter 8. februar.
 
Samtidig er fjorårets kull i ferd med å avslutte kurset de startet på høsten 2015.
 
– Vi har tidligere hatt en liten pause mellom kursene på Ski, nå er det to ukers overlapp. Dermed kan de nye kursdeltagerne spørre ut kursdeltagerne som er i sluttspurten om alt det de måtte lure på, og det er jo en fin ting, sier fagansvarlig i Menko, Line Røste.
 
For å begynne på barnehageassistent for fremmedspråklige må man ha visse norskkunnskaper, men kravene er ikke like høye som til selve fagbrevkurset.
 
Deltagerne avlegger heller ikke eksamen, men får med seg et kursbevis etter at de 24 ukene med praksis og undervisning er over.
 
– På sikt vil nok noen av disse gå videre på barne- og ungdomsarbeider, men da må norskprøve 3 (B1) på plass først. Målet er å få flest mulig ut i jobb. Mange vil nok begynne som ringevikarer der de har vært i praksis, sier Røste.
0 0 Continue Reading →

– En svært takknemlig jobb!

– Det føles både meningsfullt og viktig, sier Susan Armstad og Margrete Foss. De to Menko-instruktørene er sensorer for privatister som har krav på tilrettelagt eksamen.

– Eksamenstiden kan by på store utfordringer for alle med fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse. Disse skal få mulighet til å vise frem hva de kan, på lik linje med andre eksamenskandidater, sier Foss.

Sammen med Armstad var hun nylig sensor for en privatist som fikk tilrettelagt eksamen i barne- og ungdomsarbeiderfag (Vg3); fra skriftlig form til muntlig.

– Det er mange flinke folk der ute som gjerne vil bli barne- og ungdomsarbeidere, men som ikke klarer det, fordi de av ulike årsaker er mer praktisk orientert enn teoretisk orientert. Da er det fint at man kan benytte seg av tilrettelagte ordninger som dette, mener Armstad.

Foss har vært sensor ved flere anledninger før, mens Armstad var det for aller første gang.

– Det er en givende jobb. Jeg bidrar til at privatisten faktisk får mulighet til å fullføre utdannelsen sin. I tillegg er det også en lærerik jobb, fordi jeg som sensor får sitte sammen med en annen sensor og drøfte privatistens kompetanse. Det er fint å få en bekreftelse på at vi begge har de samme forventningene til hvilke kvaliteter en god barne- og ungdomsarbeider skal ha, sier Armstad.

Kandidaten deres fikk en karakter som han var godt fornøyd med. Han smilte fra øre til øre da han forlot Privatistkontoret.

– Det er ofte slik at kandidater som tidligere har strøket på skriftlig eksamen Vg3, består med glans når de får ta eksamen muntlig. Da får de prøvd seg på en form som passer dem bedre, og de klarer å få vist fram sine kunnskaper, forklarer Foss.

0 0 Continue Reading →

En tredjedel fikk lærekontrakt!

Menko har i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune gjennomført nok et vellykket «Bedre forberedt»-kurs for ungdom som etter Vg2 ikke har fått tilbud om læreplass.

Blant kursdeltakerne har en tredjedel fått lærekontrakt, mens en tredjedel fortsetter på skolen. Fylkeskommunen er godt fornøyd med resultatet, ikke minst sett i forhold til hvor vanskelig det kan være å få læreplass i dag.

«Bedre forberedt» er obligatorisk for alle i Aust-Agder som står uten opplæringstilbud (Vg3) og som har såkalt ungdomsrett. Med ungdomsrett menes den lovfestede retten til treårig videregående skole for ungdom som har fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring.

Hensikten med «Bedre forberedt» er å hjelpe elever som har søkt om læreplass, men som ikke har fått dette ved skolestart, til å fullføre utdannelsen de har begynt på. Kursdeltagerne skal først og fremst videreformidles til lærekontrakt, men videre skolegang, arbeid eller praksisplass kan også være en løsning.

Menkos instruktører stod for den praktiske gjennomføringen av «Bedre Forberedt», som i høst ble arrangert for tredje år på rad av Aust-Agder fylkeskommune, seksjon fagopplæring. Opplæringskontorene ble trukket inn ved behov. Innholdet i det seks uker lange kurset er blant annet jobbsøking, arbeidsliv, utdanningsmuligheter og personlig utvikling.

– Samarbeidet med Menko har gått knirkefritt, skriver Aust-Agder fylkeskommune i sin evalueringsrapport.

Nedgangstider skaper ofte mindre rom for lærlinger i bedriftene. Med dette bakteppet er fylket svært godt fornøyd med resultatet av årets «Bedre forberedt».

0 0 Continue Reading →

Får ungdom tilbake på skolen

Et pilotprosjekt for å få ungdom tilbake til skolebenken har oppnådd gode resultater og mye oppmerksomhet.

Prosjektet, som startet høsten 2013, er rettet mot ungdommer i Aust-Agder som har sluttet på videregående skole, men som fremdeles har rett til videregående opplæring.

– Det er utrolig viktig å få ungdom til å fullføre videregående skole. All erfaring tyder på at veien inn i arbeidslivet blir mye mer krevende uten slik skolegang, og uten studiekompetanse eller fagbrev kan du ikke gå videre på høyskole eller universitet, sier Elisabeth Nærestad i Menko. Sammen med Silje Sætherhaug leder hun prosjektet ”Kompetansemål for ungdom”, på oppdrag fra Aust-Agder fylkeskommune og NAV Aust-Agder.

Ungdom som påbegynner videregående opplæring har fem år på å fullføre opplæringen. I løpet av denne femårsperioden har ungdommen fortsatt rett til videregående opplæring, selv om de selv har valgt å slutte på skolen.

– Fylkeskommunen ønsker at de som slutter skal komme tilbake og fullføre utdannelsen, i et løp som er tilpasset den enkeltes situasjon. Det kan enten være på skolen eller som tilrettelagt opplæring i en bedrift. Her kommer vi i Menko inn, forteller Nærestad.

35 DELTAKERE
Gjennom ”Kompetansemål for ungdom” følger Menko hvert år 35 deltakere, de fleste i alderen 16 til 21 år. I løpet av prosjektperioden legges planer for videre skolegang eller læreplass.

– Deltakerne er i jobbpraksis og følges opp på arbeidsplassen av Menko. Praksisplass er i utgangspunktet verken opplæring eller jobb. Vi sørger for at praksistiden er faglig rettet og preget av meningsfulle oppgaver, tilpasset kompetansemålene som er satt for den enkelte, sier Nærestad.

GOD OPPFØLGING
Menko følger opp både deltakere og arbeidsgivere, og bidrar ofte til kompetanseheving hos begge parter i løpet av prosjektperioden.

– Tilbakemeldingene fra arbeidsgiverne er svært gode. De får motivert arbeidskraft, og lærer samtidig noe om hvordan de bør lære opp nyansatte på en bedre måte, sier Nærestad.

Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne, Aust-Agder fylkeskommune og NAV Aust-Agder, er også gode. Så langt i prosjektet har de fleste deltakerne gått tilbake til skolen, men andre har fått læreplass.

0 0 Continue Reading →

Kurs for minoritetsspråklige på Ski

I nye kurslokaler i industriveien 17 på Ski er ti deltakere i gang med barnehageassistentkurs for minoritetsspråklige. De er allerede ferdige med den første teoribolken på seks uker og to uker med praksis.

– All undervisning foregår på norsk, og deltakerne prater norsk seg imellom. Jeg opplever at de har masse empati og forståelse overfor barn, men at det ofte skorter på språkkunnskapen. Derfor snakker vi bokmål hele tiden, sier Grete Engebretsen.

Hun er ny kursinstruktør hos Menko og utdannet sosialpedagog. Engebretsen har tidligere jobbet med barn i SFO og barn med funksjonshemming. I tillegg har hun erfaring med unge, enslige innvandrere.

– Av de ti deltakerne som deltar på barnehageassistentkurset dette semesteret, er alle kvinner. De står virkelig på og har selv skaffet seg egen praksisplass hvor de ble godt mottatt, sier Engebretsen.

Barnehageassistentkurset varer i til sammen 24 uker, og deltakerne får utdelt kursbevis i februar. De som har fullført «norsk trinn tre» kan da søke om videregående barne- og ungdomsarbeiderfag.

0 0 Continue Reading →

Pleieassistentkurs på Gjøvik

På Hovdetun vandrehjem på Gjøvik er 14 elever nå i gang med pleieassistentkurs i regi av Menko for NAV Oppland.

– I dag jobber vi med kosthold og ernæring, og vi skal lage en ukesmeny til «vår pasient». I morgen står immunforsvaret for tur, forteller kursansvarlig Brynhildur Engen som er hjelpepleier av yrkesfag. Hun har også yrkesfaglærerutdanning i helse og oppvekst.

– Pleieassistentkurset skal først og fremst gi deltakerne nødvendig basiskunnskap i forhold til pleie og omsorg i helsevesenet. Deltakerne blir blant annet undervist i kroppens fysiologi og anatomi, sykdomslære og hygiene. Den teoretiske opplæringen består også av en praktisk del hvor vi bruker hverandre i form av stell, førstehjelp og forflytning, sier Engen.

Etter ti intensive uker med teori, bærer det ut i 12 ukers praksis for deltakerne, det være seg på sykehjem, i hjemmetjenesten, rusomsorgen eller i boliger for psykisk utviklingshemmede. Noen av dem har erfaring fra helsevesenet, men de flest har hatt annet arbeid tidligere.

– Deltakerne får med seg nyttig bagasje ut i arbeidslivet og er dermed mer attraktive for en potensiell arbeidsgiver. For mange er fullført pleieassistentkurs et steg på veien til å bli autorisert helsefagarbeider, forteller Engen.

0 0 Continue Reading →

Over 100 på kurs på Hamar

I august i år startet Menko på Hamar i Grønnegata opp to helsefagarbeiderkurs og ett barn- og ungdomsarbeiderkurs. De tre klassene har undervisning tre dager i uken, og deltakerne er utplassert i praksis de to resterende.

– Sammen med to helsefagklasser og en klasse innen salg og service som vi startet opp i februar/mars, er godt over 100 deltakere i sving her på Hamar. Akkurat nå er det full eksamensaktivitet, de som begynte på kurs hos oss i vinter skal opp i begynnelsen av desember, sier fagansvarlig Line Røste.

Hun er utdannet allmennlærer, og en del av en sammensatt personalgruppe som inkluderer to sykepleiere, en yrkesfaglærer innen helse og sosial, og en medarbeider med lang yrkeserfaring innen salg- og service.

– Det at vi er en såpass sammensatt gruppe drar vi veksler på, og dette har stor betydning for det gode miljøet vi har her kollegialt. Det tror jeg smitter over på deltakerne, som trives godt. Frafallet så langt i dette semesteret har vært lite, sier Røste.

Nytt av året hos Menko på Hamar er et samarbeid med Sagatun Brukerstyrt Senter, et lavterskeltilbud og regionsenter i forhold til psykisk helse. De har gjennomført et fire dagers selvstyrkingskurs med deltakerne i barne- og ungdomsarbeiderklassen på Hamar.

Målet er selvutvikling, at deltakerne styrker selvfølelsen og troen på seg selv. Dette er viktig både for egen del, og for den jobben de skal ut i.

– De var veldig godt fornøyde de som fikk delta, i alt 22 stykker, forteller Røste.

0 0 Continue Reading →

Oslo-kurs: 60 prosent ute i jobb

I Menkos lokaler i Linstowsgate 3 i Oslo har en klasse nettopp avsluttet et 24 ukers barne- og ungdomsarbeiderkurs. Det ble feiret med kaffe og kake, og kursbevisene ble delt ut. Nå gjenstår bare privatisteksamen i begynnelsen av desember, før den endelige fagprøven dersom deltakeren har opparbeidet seg fem års relevant praksis.

– 60 prosent av deltakerne våre er allerede ute i jobb, de aller fleste ved arbeidsplassen hvor de har vært utplassert i praksis. 20 prosent har fått videre praksis og 20 prosent er fortsatt i en jobbsøkerprosess. Dette er et resultat vi er godt fornøyd med, sier kursinstruktør Susan Armstad.

De fleste har fått jobb i barnehage, men SFO, skoler, klubb og boliger er også steder man kan jobbe som barne- og ungdomsarbeider. Mulighetene er mange.

– Nytt barne- og ungdomsarbeiderkurs hos Menko startet i slutten av oktober med 22 deltakere. De som kom gjennom nåløyet hadde skrevet litt om seg selv, levert cv og vært gjennom et intervju hos oss, forteller Armstad.

Deltakerne skal gå på skolen fire dager i uken, og det undervises i barn og unges utvikling, helse, lover og regler. En dag i uken vil bli avsatt til praksis. På praksisplassen vil man få «knagger» og henge teorien på, slik at læringsutbytte for den enkelte øker.

– Vi gleder oss til å komme i gang. Det var 80 søkere til dette kurset nå i høst, så konkurransen for å få plass var altså stor, sier Armstad.

0 0 Continue Reading →

– Endelig vet jeg hva jeg vil!

Christina Gårum Bendiksen gleder seg til å gå på skolen. Sånn har det ikke alltid vært.

– Da jeg gikk på videregående var jeg trøtt og lei. Jeg klarte ikke å motivere meg, sier 24-åringen.

Christina ville bare bort. Bort fra undervisning, lekser, eksamener og alle kravene om å prestere stadig bedre.

– Jeg begynte først på grunnkurs i design og håndverk, men fant fort ut av at dette ikke var noe for meg. Deretter valgte jeg grunnkurs helse- og sosial, men heller ikke dette fenget. Jeg visste rett og slett ikke hva jeg ville. Jeg var ordentlig frustrert, forteller hun.

FIKK PRAKSISPLASS I BARNEHAGE
17 år gammel sluttet derfor Christina på videregående skole for å jobbe i butikk. I fjor fikk hun – via NAV – tilbud om arbeidspraksis i Lyngbakken barnehage i Tvedestrand.

– Det var midt i blinken for meg! De ansatte var så hyggelige, og jeg trivdes så utrolig godt. Jeg liker å være rundt barn. Det er så gøy å lese for dem og lære dem å synge, leke og tegne, sier Christina.

Hun ble etter hvert med i prosjektet Kompetansemål for ungdom, et oppfølgingstiltak fra NAV og Fylkeskommunen i Aust-Agder, rettet mot unge som ikke har fullført videregående skole, men som fremdeles har opplæringsrett. Ann Kristin Skjølingstad i Menko ble Christinas veileder.

– Mange ungdom gir uttrykk for at de ikke helt vet hva de vil, men jeg jobber ut i fra en tillit til disse unge om at de vet, de har bare ikke fått tenkt tanken helt ut enda. Min oppgave er derfor å hjelpe svarene frem, slik at ungdommen selv forstår hva de må gjøre for å lande sin utdanning og sitt yrkesvalg, sier Skjølingstad. Hun satte seg ned sammen med Christina og kartla hva hun manglet for å kunne ta fagbrevet som barne- og ungdomsarbeider.

– Ann Kristin rådet meg til skolegang, men det ville jeg helst slippe. Jeg sendte likevel inn en søknad til voksenopplæringen, og ettersom tiden gikk – og jeg bare trivdes mer og mer i barnehagen – kom faktisk lysten til å begynne på skole igjen. For nå visste jeg jo endelig hva jeg ville bli, og jeg innså at skole var helt nødvendig skulle jeg klare å få dette til, sier Christina, og sender en stor takk til veilederen sin.

– Måten hun var på, alltid så tilstedeværende og alltid så positiv, gjorde noe med motivasjonen min. Hun hjalp meg til å finne de svarene som jeg egentlig satt på selv, samtidig som hun pushet meg litt og lovet å støtte meg hele veien frem til mål.

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER
I august 2015 begynte Christina på voksenopplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget. De første ukene med undervisning gikk over all forventning.

– Skolen er så mye mer interessant nå som jeg er topp motivert. I tillegg sitter jeg jo på mye kunnskap og erfaring etter nesten ett år med praksis i barnehage. Det gjør det lettere for meg å forstå teorien. Jeg stortrives, sier Christina, og forteller at målet hennes er å bli faglært barne- og ungdomsarbeider. Aller helst vil hun fortsette i barnehage.

– Jeg er fremdeles i Lyngbakken barnehage én dag i uken, og det er jeg veldig glad for. Jeg er blitt så knyttet til både barna og de ansatte her, at det nesten er litt fælt å være borte fra dem flere dager i strekk. Jeg kribler etter å komme tilbake, sier Christina og smiler.

0 0 Continue Reading →

Helsefag på Kongsvinger

På Vekstsenteret i Kongsvinger startet Menko opp et helsefagarbeiderkurs i februar med 20 deltagere. Disse har fulgt et undervisningsopplegg som bygger på VG2 og VG3 med to dager praksis og tre dager teori i uken. Om en drøy måned står skriftlig privatisteksamen for tur.

– Det er gledelig å kunne melde at blant årets deltagere har over halvparten et jobbtilbud når de er ferdige i desember. Noen få har fått tilbud om vikariat i full stilling, men de aller fleste har fått mindre vikariater, samt mulighet til å ta ekstravakter. Dette skjer etter at arbeidsgiver er blitt kjent med dem i løpet av praksisperioden, og fordi de har gjort en god jobb, forklarer Dag Arne Nilssen, kursinstruktør for Menko i Kongsvinger.

Akkurat dette med jobbtrening er nøkkelen til å lykkes med jobbsøk, og kombinasjonen jobb og skole er noe alle elevene hans synes er positivt, forteller Nilssen.

– I tillegg gir vi deltakerne øvelse i å skrive jobbsøknader og CV, intervjuteknikk, samt hvordan man finner de ledige stillingene, sier han.

 

0 0 Continue Reading →

Får ungdommer i aktivitet

Lediggang er som kjent roten til alt ondt. I Arendal sørger Menko for å holde ungdom i aktivitet.

– All erfaring viser at jo lenger du står uten jobb, jo vanskeligere er det å få jobb. Det er med andre ord viktig å være i aktivitet, enten på skole, i praksis eller i ordinært arbeid, sier rådgiver Elisabeth Nærestad i Menko.

På oppdrag fra NAV Aust-Agder har Menko i seks år jobbet målrettet for ungdom som har sluttet på skolen og står uten arbeidsplass. Ungdommer i aldersgruppen 16 til 25 år kan få tilbud om å delta på et fireuker langt kurs.

Hos Menko møtes ungdommene fire dager i uken for blant annet å trene på intervjusituasjoner, skrive cv-er og søknader, forstå arbeidsgivers forventninger og lære mer om hvor man finner ledige jobber.

– Alle har et betydelig høyere aktivitetsnivå når kursperioden er over. Da har også de fleste noe å gå til; enten fast jobb, praksisplass eller skole, sier Menkos Silje Sætherhaug, som er sentral i gjennomføringen av kursene.

Å gå lenge uten å ha noe å gjøre, tærer ofte på selvtilliten. Menko bruker tid på å skape energi og mestringsfølelse blant ungdommene, for å gjenopprette troen på egen verdi i arbeidslivet.

– Det er inspirerende å se hvordan noen tar grep for å skape sin egen fremtid. De ønsker å delta i arbeidslivet og være en del av samfunnshjulet. Mange sier at perioden uten aktivitet påvirket dem mer enn de hadde forventet, men at vi har hjulpet dem tilbake på rett vei, sier rådgiver Ann Kristin Skjølingstad.

Siden starten i 2010 har 376 ungdommer i arendalsregionen deltatt på Aktiv fra dag 1-kursene til Menko.

0 0 Continue Reading →

– Jeg hadde ikke vært der jeg er nå uten Menko

Som ufaglært pleieassistent, slet Lill-Kari Solheim Slattum med å få ny jobb da det private aldershjemmet, hvor hun var ansatt, måtte legge ned. – Jeg var i ferd med å gi opp, sier 49-åringen. Men så kom Menko på banen.

Lill-Kari begynte på Menkos helsefagarbeiderkurs i Kongsvinger, en fulltidsutdanning over ni måneder hvor målet er å klare den teoretiske delen av fagbrevet.

– Jeg grudde meg skikkelig til første skoledag, for så lenge jeg kan huske har jeg slitt med lese- og skrivevansker. På ungdomsskolen klarte jeg ikke å henge med i timene, og de andre elevene lå alltid langt foran meg i undervisningssammenheng. På denne tiden var jeg trøtt, lei og umotivert, forteller hun.

BLOMSTERDEKORATØR
Lill-Kari valgte bort videregående opplæring og begynte som ufaglært blomsterdekoratør i en blomsterbutikk. I voksen alder fikk hun jobb som pleieassistent ved et privat aldershjem i Nannestad. Der var hun ansatt i over ti år, men da eieren av aldershjemmet gikk av med pensjon, ble det lagt ned, og Lill-Kari stod med ett uten arbeid.

– Jeg trodde ikke det skulle være noe problem for meg å få jobb som pleieassistent et annet sted. Jeg hadde en kjempegod attest fra den tidligere arbeidsgiveren min og nærmest null sykefravær. Men der tok jeg altså skammelig feil. Ingen var interessert i å ansette en person i slutten av 40-årene uten fagbrev, forteller hun.

Lill-Kari søkte også på jobb i flere blomsterbutikker, men fikk høre at hun hadde vært altfor lenge borte fra yrket.

– Noen arbeidsgivere så ikke engang på attesten min. Jeg fikk høre at den var null verdt, og at det eneste jeg hadde å skilte med var at jeg snakket norsk. Til slutt var jeg så langt nede at jeg holdt på å gi opp, sier Lill-Kari.

FAGARBEIDERKURS
Det var via NAV at hun fikk tilbud om helsefagarbeiderkurs i regi av Menko. Lill-Kari visste riktignok ikke helt hva hun gikk til. Hun var utålmodig og ville helst slippe å sette seg på skolebenken igjen.

– Jeg kjente ingen i klassen fra før og følte meg veldig liten. Men jeg ble kom fort i snakk med folk, og jeg opplevde at alle her var motiverte. Det gjorde noe med meg. Vi hadde aldri lekser, men jeg valgte likevel å jobbe med pensum etter skolen hver eneste dag. Jeg leste alt vi skulle gjennom den påfølgende dagen, slik at jeg møtte opp godt forberedt. Det fungerte veldig bra. Jeg skjønte hva læreren snakket om, og jeg klarte å henge med i timene, sier Lill-Kari.

Ved hjelp av smarte metoder for studieteknikk, festet den nye kunnskapen seg godt i hukommelsen. Lill-Kari bestod eksamen med glans.

– Fagbrevet fikk jeg 28. mai i år, og samme dag ble jeg ansatt i halv stilling som helsefagarbeider i Jessheim kommune, hvor jeg i løpet av studietiden var utplassert i praksis to dager i uken, forteller Lill-Kari. Hun er stolt over endelig å kunne kalle seg faglært.

– Men altså, jeg hadde ikke vært der jeg er nå uten Menko. Menko tok meg virkelig på alvor, og viste meg at det finnes flere ulike måter å tilegne seg kunnskap på. Jeg fant til slutt min metode slik at skole ble gøy, sier hun og smiler.

0 0 Continue Reading →

Menko vil etablere fagskole

Menko søker godkjenning som fagskole med studier innen hjemmebasert omsorg og psykisk helse blant barn og unge.

– Både yrkeslivet og våre ordinære kursdeltakere etterspør videreutdannelse innen disse områdene. Vi har den nødvendige kompetansen til å tilby disse studiene på et faglig høyt nivå, sier daglig leder Arne Paulsen i Menko.

De omsøkte studiene vil bygge på Menkos eksisterende kurs i helsefag og barne- og ungdomsarbeid, som er utviklet over mange år. Det er gjennom disse kursene at Menko har sett behovet for ytterligere spesialisering.

– Om en barne- og ungdomsarbeider blir satt inn i skole, barnehage eller SFO for å følge opp en spesiell person, er det ofte fordi personen har problemstillinger knyttet til psykisk helse. Vi ønsker å opprette et spisset studie som gjør barne- og ungdomsarbeideren bedre i stand til å håndtere slike situasjoner, forteller Paulsen.

Det andre studiet, hjemmebasert omsorg, tar for seg nye utfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen.

– Brukerne i den kommunale tjenesten er mye mer sammensatt enn før. Helse- og omsorgstjenestene i kommunene trenger derfor fagarbeidere som er videreutdannet og spisset innen hjemmebasert omsorg, sier Paulsen.

De to årsstudiene er tenkt gjennomført på deltid over to år. Dersom Menko blir godkjent som fagskole starter det første kullet på Hamar høsten 2016. Deretter følger tilsvarende studier flere andre steder i Sør-Norge.

– Vi forventer svar fra NOKUT i løpet av året. Vi mener det er viktig å få på plass disse utdannelsene i Norge. Vi er sikre på at markedet vil etterspørre dem, sier Paulsen.

Menko AS har etablert et heleid datterselskap, Menko Fagskole AS, som står bak søknaden til NOKUT. Eksterne personer med bred kompetanse er håndplukket til skolens styre.

0 0 Continue Reading →

Viktigheten av å finne arbeid i løpet av kurset

Nesten alle som får jobb i løpet av et Menko-kurs, beholder jobben. Nesten ingen av dem som ikke får jobb i løpet av kurset, finner selv jobb etterpå. Det kommer fram i undersøkelse som Menko har gjort i Hedmark.

– Undersøkelsen tyder på at det er svært viktig å få kursdeltakerne ut i arbeid i løpet av kursperioden. Sannsynligheten for at deltakerne selv finner jobb etter kursslutt, er liten, sier daglig leder Arne Paulsen i Menko.

På oppdrag fra NAV gjennomførte Menko 12 fagbrevkurs i Hedmark i 2013 og 2014. Mellom 6 og 24 måneder senere ble de 206 kursdeltakerne intervjuet per telefon eller e-post.

93 prosent av de som hadde en arbeidsmarkedstilknytning ved kursslutt, svarer at de har beholdt denne fram til intervjutidspunktet. Blant dem som avslutter kurset som arbeidsledig uten planlagt aktivitet, er det svært få (8,7 prosent) som finner jobb i tiden etter kurset.

– Tallene er små, og vi skal være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner. Men vi får inntrykk av at det er svært viktig at deltakerne ved kursslutt enten er i jobb, starter på videre skolegang eller får muligheten til å være i praksis, for å oppnå et positivt resultat over tid. Det ser ut til at vi bør unngå å sende deltakerne ut i jobbsøk uten videre planlagt aktivitet. Vi ønsker å se nærmere på denne mulige sammenhengen når vi evaluerer andre og senere kurs, sier Paulsen.

0 0 Continue Reading →

Tråkker til for syke barn

Menko-ansatt Roger Søreng Likvern (43) gir alt på sykkelen sin. Gjennom aksjonen «Sykler for syke barn» har han til nå samlet inn hele 15.000 kroner.

– Pengene skal gå til barneavdelingen ved Rikshospitalet. De er øremerket leker, spill og opplevelser, forteller Roger, som er aktiv landeveissyklist i Ottestad sykleklubb og spinningsinstruktør.

Aksjonen «Sykler for syke barn» har han dratt i gang på eget initiativ. Roger har selv jobbet i ambulansetjenesten, og eldstedatteren hans har gjennom oppveksten vært mye inn og ut av sykehus.

– Med denne aksjonen ønsker jeg å bidra til å gi syke barn en best mulig tilværelse når de først har havnet på et sted hvor de helst ikke vil være. Barneavdelingen ved Rikshospitalet gjør en flott og viktig jobb synes jeg. De fortjener all honnør for sitt arbeid, sier Roger.

I sommer syklet han Hamar via Østerdalen til Trondheim, med retur via Gudbrandsdalen på under fire døgn. I tillegg gjennomførte han en tolv timers økt på mølle på torget i Hamar sentrum.

– Mange har støttet meg og heiet på meg, blant annet Menko-elever som har samlet inn 1500 kroner. Menko har dessuten bidratt på sponsorsiden, sammen med blant annet Møller Bil på Hamar som stilte med følgebil, forteller Roger, som totalt har klart å sykle inn hele 15.000 veldedighetskroner.

Neste sommer står Sørlandet og Vestlandet for tur. Da planlegger ildsjelen å tråkke seg til Kristiansand og Stavanger og tilbake over fjellet via Notodden igjen. Han vil gjerne ha med seg flere syklister på ferden.

– Det hadde vært veldig hyggelig om å vi kunne blitt en gjeng ja. Jeg håper jo at denne aksjonen med årene kan vokse seg til noe større, sier Roger.

Han er allerede i gang med å jakte på nye sponsorer til turen og kan røpe at neste års innsamlingsaksjon skal gå til nyfødtavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Sjekk ut Rogers sykkelside på Facebook for mer info.

0 0 Continue Reading →

Arne overtar etter Ilse

Etter ni år i Menko, hvorav fem år som daglig leder, søker Ilse van Lingen nye utfordringer.

– Ilse har vært en drivkraft og et lim i organisasjonen gjennom disse årene. Vi er svært takknemlig for hennes bidrag til å bygge Menko og ønsker henne lykke til videre, sier styreleder og daglig leder i Menko, Arne Paulsen.

– Årene i Menko har vært en spennende og lærerik reise. Selskapet er i bevegelse og aktiviteten og engasjementet er høyt. Ansatte i Menko brenner for det de jobber med og finner arbeidet meningsfullt. Jeg kommer til å savne energien i selskapet. Selskapet har dyktige og dedikerte medarbeidere, og oppnår gode resultater, sier Ilse.

I løpet av hennes år i sjefsstolen har Menko ekspandert geografisk og er nå etablert på ni ulike steder i Norge.

– Ut fra disse lokasjonene bidrar Menko hvert år til å endre hverdagen til flere hundre mennesker. Det er vi stolt av, sier Ilse.

Hun skal fortsatt jobbe med å utvikle mennesker gjennom sitt engasjement i Barnehjem uten vegger, et humanitært utviklingsprosjekt rettet mot fattige, foreldreløse barn, som også Menko støtter.

Under en avskjedslunsj i august fikk Ilse gaver og godord med seg videre.

– Ilse er en leder med et kaldt hode og et varmt hjerte, som er opptatt av å finne gode løsninger. Hun er allerede savnet, sier Arne Paulsen.

Han har altså tatt over som daglig leder, en rolle han også har hatt tidligere.

0 0 Continue Reading →

– Menko fikk frem optimismen i meg!

Som vordende far, og med en alvorlig kronisk sykdom, bestemte Dennis Undhjem seg for å ta grep om egen yrkeskarriere.

Dennis fikk psoriasis da han var seks år gammel. Den alvorlige hudsykdommen, kombinert med at Dennis manglet noen ganske få fag for å kunne kalle seg ferdig utdannet møbelsnekker, gjorde at han slet med å komme seg ut i arbeidslivet.

– Selvtilliten var på bånn. I perioder hadde jeg så mye eksem på armer og bein at det var vanskelig både å gå og sitte, forklarer 27-åringen.

Nye medisiner gjorde ham gradvis bedre, og snart var han på vei ut i fulltidsjobb som han skaffet på egenhånd. Dennis skulle begynne som lagermedarbeider, men han fikk aldri oppleve første arbeidsdag på sin nye arbeidsplass. De nye medisinene utløste nemlig ulcerøs kolitt, en kronisk betennelsessykdom i tarmen, og han ble langtidssykemeldt på nytt.

– Jeg ville så gjerne ut i arbeidslivet. Arbeidslysten har hele tiden vært til stede, men så inntraff det stadig ting som hindret meg i å jobbe. Klart det var frustrerende, sier Dennis, som midt oppi alt dette opplevde å bli pappa.

– Det var utrolig stort. Det gjorde noe med meg. Jeg fikk rett og slett litt ekstra guts, for nå handlet det jo ikke bare om meg lenger!

DRØMTE OM SALG
Dennis drømte om å arbeide som selger. Han tenkte både titt og ofte at dersom han bare hadde vært ung igjen, og kunne valgt på nytt, ville han gått for en utdannelse innen salg. Så da helsa bedret seg fikk Dennis, via NAV, komme til en samtale hos Menko.

– Menko tilbød meg en utdanning innen salg og service. De gav meg en ny og gylden sjanse, og den grep jeg. Det har jeg virkelig aldri angret på, forteller han.

– Lærerne hos Menko var oppløftende og dyktige. I tillegg hadde vi skikkelig god kjemi i klassen, og hjalp hverandre så godt vi kunne. Selvsagt var det både opp- og nedturer, som alltid i skolesammenheng, men på dager da det føltes tungt, pushet både lærere og elever meg videre, forklarer Dennis, som mener han i utgangspunktet er født som verdens største pessimist.

– Menko klarte på en eller annen forunderlig måte å få frem optimisten i meg. Jeg ble mer selvsikker og trygg, og jeg følte jeg fikk en slags indre glød. Plutselig så jeg langt lysere på framtidsutsiktene. Dette gikk jo riktig vei, sier Dennis.

BILSELGER
Han ble utplassert hos Moelv Bil for å prøve det teoretiske opp mot det praktiske. Her virkelig blomstret Dennis, og han utviklet seg som selger i rekordfart.

– Menko var utrolig fleksible og tilrettela for meg så godt de kunne, slik at jeg fikk sjansen til å jobbe mest mulig og vise hva jeg var god for hos Moelv Bil. Bilfirmaet så at jeg vokste med oppgavene jeg fikk, ettersom jeg lærte stadig mer på skolen. Det var i det hele tatt en veldig bra pakke, forteller Dennis.

I dag er han fast ansatt som avdelingsleder hos Moelv Bil, der han selger både nye og brukte biler, samt nye campingvogner, bobiler og caravanutsyr. Han har opparbeidet seg nok praksis til å kunne søke om fagprøve.

– I ungdommen drømte jeg om å bli bilmekaniker, men til min store sorg var ikke dette særlig realistisk på grunn av hudsykdommen. I yrket mitt som bilselger, er jeg nå så nærme denne drømmen som det går an å komme, og jeg er stolt en pappa til en liten gutt som er bilidiot akkurat som faren sin. Livet føles i det hele tatt veldig bra, sier Dennis og smiler.

0 0 Continue Reading →

Suksess med tidlig praksisperiode

Tidlig praksisperiode gjør det enklere å motivere deltagerne for jobb.

I år har Menko og NAV gjort om på barne- og ungdomsarbeiderkursene i Oslo. Endringen består først og fremst i at den lange praksisperioden er lagt mye tidligere – allerede etter seks-sju uker av det 26 uker lange kurset. Effekten er at praksisstedene blir bedre kjent med deltagerne på et tidligere tidspunkt, og at deltagerne er mer motivert for kurset.

Bare få dager ut i langpraksisen har Torshovtoppen barnehage gitt signaler om at en kursdeltaker kan vente å få et lite vikariat etter sommerferien, og et sommervikariat dersom deltageren fortsetter å vise gode takter som barne- og ungdomsarbeider. Også ved Baglerbyen barnehage har en kursdeltaker fått signaler om at det kan åpne seg muligheter når kurset er ferdig.

– Selv om det statistiske grunnlaget fortsatt er lite, så tar vi med oss dette som oppløftende signaler om at tidlig praksis periode har sine fordeler, forteller Stig Berthelsen Wagner, avdelingsleder ved Menko i Oslo og Ski.

Deltagerne, begge kvinner i 30-årene, er naturlig nok godt fornøyd med de positive signalene.

– Det er klart dette gjør noe med motivasjonen deres, sier Wagner.

Tidligere var den lange praksisperioden lagt til slutten av kurset. Årsaken var at man ønsket at kursdeltakerne skulle ha en god teoretisk bakgrunn før de gikk i praksis.

– Det viser seg imidlertid at teori og praksis fungerer godt hånd i hånd, og at det er positive effekter ved en tidligere praksisperiode. Dette passer også godt inn i Menkos tanker om erfaringsbasert læring, sier Wagner.

– Vi har på nytt fått bekreftet at teori og praksis fungerer godt hånd i hånd, og at det er positive effekter ved en tidlig praksisperiode. Dette passer også godt inn i Menkos prinsipper om erfaringsbasert læring. Deltakernes erfaringer fra praksis gir bedre forutsetninger for teoretisk læring, sier Wagner.

0 0 Continue Reading →

Hvordan spille andre god?

Pedagogiske ledere i Kristiansand og Kvinesdal har lært å bli bedre veiledere for assistentene sine.

– Etter møtet var det en som sa: ”Tusen takk, nå vet jeg akkurat hva jeg skal sette i gang med”. Det var deilig å høre. Da vet vi at vi har vært konkrete, sier rådgiver ved Menko i Kristiansand, Ann Kristin Skjølingstad, som også er en av kursholderne.

50 barnehageassistenter gjennomfører i år kurset Barnehagebasert fagbrev / praksiskandidatordningen, som er initiert av Bodil Fjelde hos Fylkesmannen i Vest-Agder. Målet med kurset er at assistentene skal ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeid. Underveis i kurset er det viktig at kursdeltakerne blir oppmuntret og støttet av sine pedagogiske ledere. For å følge opp assistentene gjennomføres det tre nettverksmøter for deres respektive pedagoger.

Det første møtet ble holdt 27. mai i Kvinesdal og 2. juni i Kristiansand.

– Vi har gitt pedagogene noen råd om hvordan de kan følge opp og skape selvstendige, motiverte og faglig dyktige medarbeidere, fortsetter Skjølingstad.

På møtet fikk pedagogene for eksempel en helt konkret plan for hvordan oppfølgingen av assistentene skal være. Sentrale spørsmål er: Hvordan spille den andre god? Hvordan få din medarbeider til å være den dyktigste og beste versjonen av seg selv?

– Pedagogene har et veiledningsansvar ovenfor assistentene, og oppfølgingen sikrer at dette skjer på en ordentlig måte. Samtidig holdes læringstrykket på assistentene oppe, sier Skjølingstad.

Møtet i Kristiansand og Kvinesdal var det første av totalt tre nettverksmøter. De to neste vil bli holdt i oktober og desember. Da skal også assistentene være med.

0 0 Continue Reading →

Matprosjekt ble en suksess

Ansatte og elever hos Menko på Hamar fikk servert ekstra god lunsj da 18 ivrige kursdeltakere forsøkte seg på kantinedrift.

Deltakerne på 40-ukerskurset i salg, service og sikkerhet tok over kantina på Menkos Hamar-kontor i slutten av mai. Der serverte de kylling eller kjøttdeig-wraps med tilbehør. Menyen var satt sammen etter en markedsundersøkelse gjort uken før. Hensikten med matprosjektet var å gjøre en praktisk oppgave knyttet til teori gjennomgått siden kurset startet i februar.

– Elevene har tatt seg av markedsføring, HMS, priskalkulasjon og kundebehandling. Et slikt prosjekt styrker både læringsmiljøet og samholdet i klassen, sier Elin Bakke, rådgiver ved Menko Hamar og instruktør for kurset.

Matprosjektet startet med et forprosjekt hvor elevene delte seg inn i grupper etter hva de ville jobbe med. Slik fikk de også god trening i samarbeid.

Ifølge Elin Bakke fikk elevene skryt for både maten, serveringen og planleggingen.

– De hadde blant annet dekket bordene pent med vårblomster slik at det skulle se koselig ut, sier instruktøren.

Kursdeltakerne er i alderen 18 til 50 år. Alle ønsker seg en jobb innenfor salg, service eller sikkerhet. Før jul skal de opp i eksamen på VG3-nivå.

– Deltakerne føler de har lært mye om markedsføring, samarbeid, organisering, kundebehandling og priskalkulasjon, sier Elin Bakke.

0 0 Continue Reading →

Sterk støtte i en krevende omstillingsprosess

Menko var rådgiver i den krevende omorganiserings- og endringsprosessen som Tangen videregående skole stod overfor da fem geografiske enheter skulle flytte inn i ny og framtidsrettet skolebygning.  

– Det var en krevende tid, da vi fikk meget god bistand fra Menko, sier Eva Berg.

I 2008 overtok hun som rektor ved Tangen vgs i Kristiansand. Da stod skolen foran en stor endringsprosess: Året etter skulle fem geografisk spredte enheter, samt 1000 elever og 170 ansatte, inn i en ny skolebygning som også var designet for nye pedagogiske undervisningsmetoder og samarbeid mellom programfagsavdelingene.

– Vi gikk store utfordringer i møte. De ulike, spredte programfagsavdelingene var preget av ulike kulturer og ulik pedagogisk undervisningsmetodikk. Vi trengte hjelp til å samkjøre oss og holde fokus i de svært travle månedene etter innflytting, forteller Berg.

Daglig leder i Menko, Arne Paulsen, hadde tidligere vært involvert i leder- og gruppelederutvikling ved Tangen vgs. Han ble i 2008 engasjert som rådgiver. Mandatet var å bistå Berg i å få de ulike avdelingslederne til å oppfatte seg som én enhet, med felles holdninger og forpliktelse nettopp for å bidra til utvikling av den skolen som fylkeskommunen forventet, basert på prinsippene som lå til grunn for nyskole-bygningen.

Støttende
– Før innflyttingen i 2009 fikk jeg aksept fra fylkesrådmannen til å engasjere Paulsen som rådgiver og veileder for ledergruppa de tre første månedene. Paulsen sørget for at vi fikk tenkt oss om før vi løste alle små og store problemstillinger som det var mange av de første ukene, og at vi sådan framsto overfor kollegiet som en samlet ledergruppe. Han var veldig støttende også for meg, slik at jeg fikk ro til å være rektor, og til å holde hodet kaldt så vi fikk gjort det vi skulle. Det var til enhver tid tusen småting som kunne ha fjernet fokuset, sier Berg.

I 2010 fikk skolen, som den eneste i Vest-Agder, delta i Utdanningsdirektoratets nasjonale prosjekt; «Bedre læringsmiljø». Prosjektet baserte seg på forskning som viser at et godt læringsmiljøet gir gode resultater både på læringsutbytte og gjennomføring.

Forutsetningen for å bli med i prosjektet var at Tangen videregående skulle ha en ekstern veileder, og oppdraget gikk igjen til Menko. Paulsen fikk blant annet ansvar for en stor prosjektaktivitet hvor alle elevene ved avdeling for Bygg og anlegg ble tatt med til Evjemoen på et tredagers oppstartsprogram.

Klasseledelse i praksis
– Kontaktlærerne fikk være med på samlinger i regi av Menko, der de fikk undervisning for å bevisstgjøre og dyktiggjøre seg selv som ledere. Under selve oppstartsprogrammet fikk de mulighet til å utøve klasseledelse i praksis, og til å fremstå som en felles enhet med felles krav og forventninger til elevene om hvordan man oppfører seg. At man tar medansvar for at miljøet i klassen er bra, både i forhold til arbeidsro og egen oppførsel overfor medelever, forklarer Berg.

Paulsen gjennomførte det samme programmet på nytt i 2011 og 2012.

– I alle årene Paulsen har vært involvert i Tangen videregående skole, har han vært tilgjengelig, fulgt godt opp og levert det han skulle. Paulsen har videre lang erfaring og solid kompetanse, både praktisk og teoretisk. Han har blant annet bakgrunn fra Krigsskolen og en master i ledelse. Han tør å stå i stormen, og han er veldig konkret og nedpå. Dessuten er Paulsen en meget behagelig person, med mye humor, avslutter Berg.

 

0 0 Continue Reading →

 

Recent Comments by ilse

    No comments by ilse