Organisasjonsutvikling

Vi bidrar til at virksomheter forbedrer sin kommunikasjon, samhandling og ledelse. Våre hovedkunder er innen områdene helse, skole, barnehage, salg og service.

Ledelse

Lederutvikling
Ledergruppeutvikling
Medarbeiderutvikling

Alle ledere og ledergrupper har behov for å bli trukket til side for å se seg selv og sin organisasjon utenfra, skaffe seg innsikt om egne styrker og svakheter og ikke minst sørge for at det skjer læring og utvikling på arbeidsplassen.

Menko setter sammen lederutviklingsprogrammer etter de behov som finnes på din arbeidsplass. Gjennom en samlet utviklingsprosess kan ledergruppen skape et felles ståsted og tilegne seg felles kompetanse på kommunikasjon, samspill, utvikling og ledelse. Prosessen gir også innsikt i hvordan ulike medarbeidere kan ledes for å utvikle og benytte sitt potensial.

Menko følger ledere og ledergrupper over tid. Læring skal føre til endring av atferd, og Menko sikrer at intensjoner og overordnede planer blir konkretisert i den enkeltes handling i hverdagen. Vi kombinerer gruppesamlinger med individuell oppfølging mellom samlingene.

Utvikling og forbedring

Karriereveiledning og coaching
Omstilling og effektivitet
Strategi og nyvinning

En tilpasningsdyktig organisasjon klarer å møte endringer i samfunnet, nye krav og uventede utfordringer. Den klarer også å forutse og gripe muligheter når de byr seg.

Dette forutsetter fleksible mennesker med et åpent sinn for nye arbeidsmåter, roller, strategier og karrierevalg. Sammen med ledergrupper, arbeidsgrupper og enkeltpersoner klargjør vi mulige nye topper og ulike veier videre for å nå dit.

Menko er samtalepartner og coach, prosjektleder og prosessleder, og kan arbeide som ekstern utreder, gjøre vurderinger og levere forslag til strategi og omstilling.

Samspill

Teamutvikling
Kommunikasjonstrening
Konflikthåndtering

Vi mennesker viser ulike sider av oss selv i relasjon til andre. I nært samspill med kolleger, ledere og medarbeidere er det viktig at ulikheter benyttes som styrker som gir positive ringvirkninger for organisasjonen.

Dette krever at den enkelte kjenner sine egne evner og styrker, sin måte å kommunisere på og sine atferdstendenser i ulike situasjoner. Når alle i tillegg blir bevisst ulike egenskaper og mønstre i sitt team eller sin avdeling, ligger alt til rette for et godt samspill med gode resultater.

Menko leder gruppeprosesser, bevisstgjør og trener i kommunikasjonsferdigheter, og kan være samtalepartner, coach og megler når samspill har blitt negativt og vanskelig. I alle prosesser arbeider vi med individuelle handlingsplaner for å konkretisere hva den enkelte skal utvikle og bidra med for å skape endring, synergier og vekst.

Kartlegging og vurdering

Kartlegging av personlighet, evner, lederkompetanse
Brukerundersøkelser
Evaluering
Arbeidsmiljøundersøkelser

I tillegg til personlige erfaringer og tolkninger er det i utviklingsprosesser viktig å benytte mer objektiv informasjon.

I individuelle prosesser som omhandler personlig utvikling, ansettelse eller omstilling benytter Menko ulike Profiles vurderingsverktøy, som for eksempel personlighetstest, interessetest og 360 grader lederevaluering. I gruppeprosesser benyttes også teamanalyse fra Profiles.

Menko utfører bruker- og kundeundersøkelser og evalueringer som er tilpasset organisasjonens tjenester og mål. Ved hjelp av disse kan organisasjonen evaluere om satte mål er nådd, utpeke forbedringsområder samt velge nye mål og finne en god vei til topps.

Utdanning og kurs

Vi utdanner voksne mennesker innen helse, oppvekst, samt salg og service. Vi bidrar også til at ungdom kommer i arbeid eller tilbake til skolegang.

Helsefag

Helsefagarbeider – teori for fagbrev
Gjennomføres for tiden i Hedmark
Pleieassistent
Gjennomføres for tiden i Oppland

Det er et stort behov for kvalifiserte helsearbeidere i arbeidsmarkedet, både nå og i framtiden. Vi gjennomfører ulike kurs for fagene helsefagarbeider og pleieassistent. 

Ved hjelp av disse kursene øker du dine muligheter for å få fast jobb på sykehjem, i hjemmetjenesten, i boliger for psykisk utviklingshemmede eller andre steder der de har behov for fagarbeidere eller assistenter. Dette er det rette fagområdet for deg som vil:

 • ha en meningsfull jobb
 • jobbe nært med mennesker som har behov for bistand
 • jobbe for helse, trivsel og livskvalitet
 • gi et viktig bidrag til samfunnet.

Fagarbeiderkursene hjelper deg å oppnå den teoretiske delen av fagbrevet. Menko gjennomfører fulltidsutdanning gjennom NAV, og kan gjennomføre kveldskurs for kommuner eller andre som ønsker å tilby kompetanseheving til sine medarbeidere.

Kontakt Menko

Barne- og ungdomsfag

Barne- og ungdomsarbeider – teori for fagbrev
Gjennomføres for tiden i Vest-Agder, Hedmark og Oslo
Barnehageassistent
Gjennomføres for tiden i Akershus

Barnehager, SFO og ulike ungdomstjenester har behov for kvalifiserte medarbeidere. Ved å gjennomføre kurset Barne- og ungdomsarbeiderfag øker du dine muligheter til å få fast jobb som fagarbeider i barnehage, på SFO eller i tilbud til ungdom som for eksempel ungdomsklubb eller rusomsorg. Dette er det rette fagområdet for deg som:

 • vil ha en meningsfull jobb liker lek, aktivitet eller kreativitet sammen med andre mennesker
 • vil jobbe for utvikling, trivsel og mestring
 • vil gi et viktig bidrag til samfunnet

Fagarbeiderkursene hjelper deg å oppnå den teoretiske delen av fagbrevet. Menko gjennomfører fulltidsutdanning gjennom NAV, og kan gjennomføre kveldskurs for kommuner eller andre som ønsker å tilby kompetanseheving til sine medarbeidere.

Kontakt Menko

Salg og service

Salg, service og sikkerhet – teori for fagbrev
Gjennomføres for tiden i Hedmark
Salg, service og kundebehandling
Gjennomføres for tiden i Aust-Agder

Utdanningstilbudene innen salg, service og sikkerhet utdanner deg til mange ulike jobber som for eksempel salg i ulike butikkbransjer, kontor – og administrasjonsarbeid, resepsjon / sentralbord, sikkerhets- og vekterstillinger. Økt kompetanse gir deg større mulighet til å finne fast arbeid. Innen disse fagene er det mulig å oppnå tre ulike fagbrev: Salgsfaget, sikkerhetsfaget og kontorfaget. Gjennom fagbrevkurs kan du oppnå den teoretiske delen av fagbrevet. Assistentkurs hjelper deg i gang når du vil jobbe som ufaglært medarbeider.

Dette er det rette fagområdet for deg som:

 • vil ha en meningsfull jobb
 • liker å være i kontakt med mennesker
 • trives med å yte service og skape fornøyde kunder
 • er opptatt av ryddighet og sikkerhet

 

Fagarbeiderkursene hjelper deg å oppnå den teoretiske delen av fagbrevet. Menko gjennomfører fulltidsutdanning gjennom NAV, og kan gjennomføre kveldskurs for bedrifter som ønsker å tilby kompetanseheving til sine medarbeidere.

Kontakt Menko

Arbeidsliv og jobbsøk

Aktiv fra dag 1 – jobbsøk for unge
Gjennomføres for tiden i Aust-Agder

I samarbeid med Nav tilbyr Menko ulike kurs som forbereder deg på arbeidsmarkedet og jobbsøkerprosessen. Dette er kurs for deg som har vært arbeidsledig over kortere eller lengre tid. Sliter du med motivasjonen til å komme deg ut i jobb, er du usikker på hva du vil jobbe med, eller har du søkt mange jobber men ikke nådd fram?

Vi inspirerer og veileder deg slik at du finner din indre motivasjon og glød. Gjennom praktiske øvelser, tester, individuelle og gruppebaserte veiledningssamtaler kan du få økt selvinnsikt og bevissthet om dine egne ressurser. Du får også større innsikt og øvelse i hvordan jobbsøkerprosessen foregår, og får større kunnskap om hva som forventes av deg i arbeidsmarkedet.

Kontakt Menko

Ungdom og utdanning

Kompetansemål for ungdom (tilbake til utdanning)
Gjennomføres for tiden i Aust-Agder
Bedre Forberedt (elever søker lærlingplass)
Gjennomføres for tiden i Aust-Agder

Utdanning er et viktig grunnlag for å klare seg i arbeidslivet, og Menko bistår ungdom til å gjennomføre videregående utdanning. I samarbeid med Nav støtter og veileder vi ungdom som har falt ut av sitt utdanningsløp.

Vi finner individuelle veier slik at den enkelte kan nå sine mål – både faglig og personlig. Noen går tilbake til skolen, noen finner en passende læreplass, og andre gjennomfører et individuelt løp mot et fagbrev, kompetansebevis eller studiekompetanse.

I samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune arbeider Menko intensivt med elever som etter sommerferien ikke har funnet en læreplass. Vi inspirerer og veileder deg slik at du finner din indre motivasjon og glød. Gjennom praktiske øvelser, tester, individuelle og gruppebaserte veiledningssamtaler kan du få økt selvinnsikt og bevissthet om dine egne ressurser. Du får også større innsikt og øvelse i hvordan jobbsøkerprosessen foregår, og får større kunnskap om hva som forventes av deg i arbeidsmarkedet.

Kontakt Menko

Menkometoden

Alle medarbeidere benytter seg av samme metodikk for å utvikle mennesker. Både deltagerne selv og vi kjenner til deltageres lærestrategier, og vi tilbyr varierte metoder som er tilpasset deltakerne.

All undervisning bygger på erfaringslæring, som forutsetter aktiv deltakelse og dialog mellom mennesker. Undervisninger er målbasert, og veiledningen bygger på LØFT-metoden